KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARINA UYUM, MOTİVASYON TÜRLERİ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 238-253
Year-Number: 2020-100

Abstract

Bu çalışma Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet normlarına uyumları, motivasyonları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi anlayabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın sorunsalı, kadınların yaşam doyumlarında, toplumsal cinsiyet normlarının ve motivasyon türlerinin yerini belirlemektir. Çalışmada, kadınların yaşam doyumları, kendi toplumsal cinsiyet norm algıları ile değerlendirilmiştir. Şırnak’ta yaşayan, farklı sosyo - demografik kesimleri temsil eden 153 kadın katılımcı ile yürütülmüş olan çalışmada Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği aracılığı ile elde edilen veriler, SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; kadınların maskülen toplumsal cinsiyet normlarına içsel motivasyonlarla ve dışsal motivasyonlarla uyumları arttıkça, yaşam doyumları da artmaktadır. Ayrıca kadınların eğitim seviyeleri yükseldikçe, yaşam doyumları da artmaktadır. Kadınların yaşları arttıkça, içsel motivasyonlarla feminen normlara uyumları düşmektedir. Son olarak ise bekâr kadınların yaşam doyumları evli kadınlardan daha yüksektir.

Keywords

Abstract

This study was conducted to understand the relation between Southeastern Anatolian women's gender norms, motivations and their life satisfaction. The problem of the research is to determine the importance of gender norms and the kinds of motivations (intrinsic/extrinsic) in life satisfaction of women. In the study, the life satisfaction of women was assessed by their gender norm perception. The sample of the research consists of 153 women who live in Sırnak and represent different socio-demographic segments. Data obtained through the Gender Motivation Scale and The Satisfaction with Life Scale was evaluated by SPSS statistical program. According to the results; As the adaptation of women to masculine gender norms either with internal motivations or with external motivations increase, their life satisfactions also increase. Also, as education levels of women increase, their life satisfactions also increase. As the women get older, their conformity to feminine norms with internal motivations decrease. Also, as education levels of women increase, their life satisfactions also increase. Finally, the life satisfaction of single women is higher than married women.

Keywords