KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET NORMLARINA UYUM, MOTİVASYON TÜRLERİ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: ŞIRNAK İLİ ÖRNEĞİ
THE RELATION BETWEEN CONFORMITY TO GENDER NORMS AND TYPES OF MOTİVATİONS ON LIFE SATISFACTION: SAMPLE OF SIRNAK

Author : Zeynep AKGÜN
Number of pages : 238-253

Abstract

Bu çalışma Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet normlarına uyumları, motivasyonları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi anlayabilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın sorunsalı, kadınların yaşam doyumlarında, toplumsal cinsiyet normlarının ve motivasyon türlerinin yerini belirlemektir. Çalışmada, kadınların yaşam doyumları, kendi toplumsal cinsiyet norm algıları ile değerlendirilmiştir. Şırnak’ta yaşayan, farklı sosyo - demografik kesimleri temsil eden 153 kadın katılımcı ile yürütülmüş olan çalışmada Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeği aracılığı ile elde edilen veriler, SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; kadınların maskülen toplumsal cinsiyet normlarına içsel motivasyonlarla ve dışsal motivasyonlarla uyumları arttıkça, yaşam doyumları da artmaktadır. Ayrıca kadınların eğitim seviyeleri yükseldikçe, yaşam doyumları da artmaktadır. Kadınların yaşları arttıkça, içsel motivasyonlarla feminen normlara uyumları düşmektedir. Son olarak ise bekâr kadınların yaşam doyumları evli kadınlardan daha yüksektir.

Keywords

Toplumsal Cinsiyet, Yaşam Doyumu, Toplumsal Cinsiyet Normları

Read:1099

Download: 397

Atıf Bulunamadı