OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN BEŞ YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL UYUM BECERİLERİ İLE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL ADAPTATION SKILLS AND PARENTAL ATTITUDES OF FIVE YEAR CHILDREN ATTENDING AT PRESCHOOL EDUCATION

Author : Burçin AKBAY POSTOĞLU
Number of pages : 311-330

Abstract

Özet Bu araştırma; okul öncesi eğitim kurumuna devam eden beş yaş çocuklarının sosyal uyum becerileri ile anne-baba tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim yılında İzmir il merkezi Bornova ilçesinde bulunan, anasınıfına devam eden beş yaş grubundaki 200 çocuk ve anne-babaları oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanabilmesi amacıyla; Araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgileri içeren “Genel Bilgi Formu”, çocukların sosyal uyum becerilerini ölçebilmek amacıyla “Beş Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği”; anne-babaların tutumlarını belirlemek amacıyla “Ebeveyn Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, anne-babaların genel ebeveyn tutumu ile beş yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum düzeyleri arasında negatif yönlü düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç ebeveyn tutum düzeyleri artırıldığında, beş yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum düzeylerinde azalış olacağını, ebeveyn tutum düzeyleri düşürüldüğünde ise beş yaş çocuklarının sosyal duygusal uyumunda artış olacağını göstermektedir.

Keywords

Sosyal uyum, anne-baba tutumu, çocuk.

Read:763

Download: 250

Atıf Bulunamadı