CAN GÖKNİL’İN TÜRK RESİM HEYKEL SANATI’NA KATKILARI
CAN GÖKNİL’S CONTRIBUTIONS TO TURKISH PAINTING AND SCULPTURE

Author : Elif MAMUR YILMAZ
Number of pages : 180-197

Abstract

Bu araştırma, Türk Resim Heykel Sanatı’nın modernleşmesinde öncü rol oynayan ressamlardan biri olan Can Göknil’’in yaşamı ve önemli eserleri üzerinden sanatçının üslubunun Türk Resim Heykel Sanatı’nın görsel dilinin oluşmasına yaptığı katkıları betimleme amacını taşımaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmış olup, konu ile ilgili alan yazın taraması yapılarak bulunan kaynaklar ve eserlerden sanatçı ile ilgili bilgilere ve sanatçının eserlerine ulaşılarak eserlerin sanatsal özellikleri açısından incelemesi yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları günümüzün yaşayan sanatçılarından biri olan Can Göknil’in eserlerini oluştururken genellikle Anadolu mitolojisi ve folkloru gibi kültürel kaynaklardan esinlendiğini ve bu fantastik konuları modernize ederek renkçi ve soyutlanmış figüratif bir üslupla ifade ettiğini göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle, Can Göknil’in öz kültürüne yönelerek zamanla daha anlatımcı bir nitelik kazanan kendine özgü sanat anlayışı ve sanat alanındaki üretkenliği ile Türk Resim Heykel Sanatı’nın çağdaşlaşmasına ve özgün anlatım olanaklarına kavuşmasına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Can Göknil, Türk Resim Heykel Sanatı, Mitoloji, Görsel Sanatlar, Sanat Eseri

Read:1077

Download: 395

Atıf Bulunamadı