TÜKETİCİLERİN HAZIR GİYİM MARKALARI TERCİHLERİNDE GİYSİ REKLAMLARDAN ETKİLENME DURUMLARI

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : Türkçe
Konu : Moda Tasarımı
Number of pages: 48-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her alanda oluşan rekabet ortamının en belirgin getirisinin reklam ve markalaşma olduğu bir gerçektir. İletişimin çeşitliliği ve de kalitesi her geçen gün artarken, maddi kazancın tek bir amaç olmadığı ve de tek başına haz vermediği anlaşılmış, moda, marka, pazarlama, reklam çalışmaları gibi bazı olgular hayatımızın merkezine yerleşmiş gibi gözükmektedir. Bu çalışma “Tüketicilerin markalı hazır giyim ürünleri tercihlerinde giysi reklamlardan etkilenme durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılandırılmış ve yürütülmüştür. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmanın örneklem grubunu, basit rastlantısal yöntem ile belirlenen 302 kadın ve erkek tüketiciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Tüketicilerin reklamı yapılan giysilere ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Diğer taraftan, bağımsız değişken olarak ele alınan tüketicilerin reklamı yapılan markalı giysilere ilişkin görüşleri ölçeği ile bağımlı değişken olarak ele alınan tüketicilerin reklamı yapılan giysilere ilişkin görüşleri ölçeğinin düzeyleri arasındaki etkisini ortaya koymaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda Tüketicilerin reklamı yapılan giysilere ilişkin görüşleri ile tüketicilerin reklamı yapılan markalı giysilere ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çalışmada markalı giysi reklamlarında artış oldukça, giysi alışverişlerinde de artış olacağı yönde bir sonuca ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

İt is a fact that the result of the competitive environment that has developed in every field is advertising and branding. The quality and diversity of communication is increasing every day that passes. People realised that monetary profits are not the solely aim anymore neither it is satisfying. Facts like brand, fashion, marketing, publicity seem play now a central role of our lives. Branded clothing preferences of consumers that is chosen to be sold, can be seen as the success of these efforts. This study “was structured and conducted with the aim of determining the consumer advertising preferences of branded garment products. We used survey forms in our research and SPSS 22.0 for statistical annalysis. We evaluated data using values like median, fequency and ratio. The relationship between the answers of the consumers about their views of the publisized products has been evaluated by the Pearson correlation coefficient. On the other hand, the effect of the levels of the scale of the views of the consumenrs about publisized branded products taken as independent variable and the views of the consumers about the scale of the views of the consumers about publisezed products has been attempted to be set. As a result of the research, it has been observed that the education level of the consumenrs is effective on the formation of their views about the publisized garments and the publisized branded garments according to their demographic characteristics. As a result of the research, a significant relationship was found between the opinions of consumers about advertised clothes and the opinions of consumers about branded clothes advertised. In this study, it is concluded that the increase in branded clothing advertisements and the increase in the shopping of clothes.

Keywords


 • Akdemir, N., (2017). “Tarihsel Süreç İçerisinde Moda İllüstrasyonu ve Sanat Akımları Arasın- daki İlişki” I. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda KongresiBildiriler Kitabı, 20-23 Mayıs 2017,Gaziantep

 • Alem, J., (2012). “Statü Temelli Pazarlama: Statünün ve Statü Sembollerinin Pazarlama İletişi- minde Kullanılması Moda Pazarlaması ve Reklamları Üzerine Bir İnceleme”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir,

 • Anonim, (2017). Hazır Giyim Sektöründe Marka ve Markalaşmanın Önemi, Bursa Uludağ İhra- catçılar Birliği Genel Sekreterliği Ar- Ge Şubesi Yayınları,

 • Barthes, R., (2008). Moda Dizgesi, Cogito(55), Yapı Kredi Yayınları s. 114-120

 • Dal, V. ve Gürpınar, M., (2010). Hazır giyim sanayinde hızlı moda kavramı ve bir model öneri- si. İstanbul; İstanbul Sanayi Odası, Marmara Üniversitesi.

 • Denli, N., (2007). Giyim sektöründe marka imajı odaklı iletişim stratejileri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Gençtürk, G.S., (2003). Bir iletişim Biçimi Olarak Moda: “Modus’un Sınırları”. İletişim Araş- tırmaları, 1(1), 65-86.

 • Gürsoy, A. T., (2010). Giyim Kültürü Ve Moda: 2. cilt Mesleki Bilgiler. İstanbul: Umar İleti- şim.

 • Kaiser, S.B.,(1997). The social psychology of clothing: Symbolic appearances in context. USA: Fairchild.

 • Karasar N., (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi Nobel Yayınevi: Ankara

 • Karpat A. ve Temel, A., (2006) Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma), Selçuk Üniversitesi Sosyal Biimler Enstitüsü Dergisi ,(15) 43-59

 • Kavas, A. (2000) Tüketici Davranışları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi.

 • Koca, E. ve Balkış, M. (2018): “Hazır Giyim İşletmelerindeki Tasarımcıların Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, 2. Uluslararası Sosyoloji Ve Ekonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül Kayseri 280-293

 • Koca, E., Koç, F., (2012), “Giysi Yüzey Tasarımına Disiplinlerarası Bir Yaklaşımda Tasarım- cının Rolü”, I. Uluslararası İstanbul Tekstil Sanatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, 17-20 Ekim, s. 64-75

 • Koca, E., (2008), “Comparıson Of Vıewpoınts Towards Fashıon Among Unıversıty Students In Dıfferent Countrıes”, TekstiL ve Konfeksiyon. 3/ 174-184

 • Koç F., Koca E., Göklüberk Özlü P.ve Pamuk B (2003). “Yaşlı Tüketicilerin Modaya Bakış Açıları ve Giysi Edinme Tutumları”,ll. Ulusal Yaşlılık Kongresi Bildirileri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 9- 12 Haziran 2003 ,455- 463.

 • Koç, F. ve Koca, E. (2016). “Halk Giyim Kuşamının Yok Olmasına İlişkin Nedenler ve Koruma Altına Alınması Gerekliliğinin 5N1K Yöntemi İle Analizi, Turkısh Studıes , 11(2), 755778.

 • Kotler, P., (2000), Pazarlama: Pazar yaratmak, pazar kazanmak ve pazara egemen olmak. İstan- bul: Sistem.

 • Lefebvre, H. (2007). Modern Dünyada Gündelik Hayat. İstanbul: Metis Yayınları

 • Mc Gowan, K. M. ve Sternquist, B. J., (1998). Dimensions of Price as a Marketing Universal: A Comparison of Japanese and U.S. Consumers. Journal of International Marketing, 6(4), 49-65.

 • Odabaşı, Y., (2000). Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayın- ları,

 • Olıns, W., (1990). The Wolff Olins Guide to Corporate İdentity (Revised Ed,). London: Black Bear.

 • Özdemir Y., G. (1999). Reklamda Stratejilerle Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Stanton, W. J., ve Futrell, C. (1987). Fundamentals of Marketing. USA: Mc Graw Hill.

 • Zafer, S., 2017, Üç İkna Kanıtı ve Reklamda Kullanımı,’ TC İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

                                                                                                    
 • Article Statistics