BULGARLARIN HIRİSTİYANLIĞI KABULÜYLE BİRLİKTE DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU İLE İLİŞKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : Türkçe
Konu : ORTAÇAĞ TARİHİ
Number of pages: 249-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kavimler Göçü’nden sonra ikiye ayrılan Roma İmparatorluğu’nun doğu kanadı, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da bulunan Türk toplulukları tarafından sürekli tehdit edilmiştir. Karadeniz’in kuzeyinden hareketle önlerindeki kavimleri batıya doğru iterek Tuna sınırlarına dayanan bu Türk kavimlerinin ilk işi Doğu Roma İmparatorluğu’na elçiler göndererek yerleşmek için toprak talebinde bulunmak olmuştur. Nitekim bu taleplerine olumlu cevap almazlarsa nüfuslarının oldukça kalabalık olduğunu söyleyerek Doğu Roma’ya karşı savaş açabilecekleri mesajını da iletmişlerdir. Avrupa Hunları ile başlayan bu tehdit daha sonra Avarlar, Bulgarlar, Kumanlar, Kıpçaklar ve Peçenekler gibi çeşitli Türk kavimleri tarafından sürekli hale gelerek devam ettirmişlerdir. Doğu Roma İmparatorluğu, Balkanlarda Avrupa Hunları ve Avarlardan sonra çok daha uzun soluklu bir düşman olan Bulgarlar tarafından tehdit edilmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu Bulgarlara karşı bazen dostça bazen düşmanca tutumlar sergileyerek onların tehlikesini bertaraf etmeye çalışsa da uzun süre bu konuda başarı sağlayamamıştır. Ancak Bulgarların Slav kültürünü ve dolayısıyla Hıristiyanlığı benimsemeleri neticesinde Doğu Roma İmparatorluğu Bulgarlar üzerinde kolay bir şekilde egemenlik kurmayı başarmıştır.

Keywords

Abstract

The eastern wing of the Roman Empire, divided into two after the Peoples Migration, the Turkish communities in Eastern Europe and the Balkansa re already in progress. Starting from the North of the Black Sea, these Turkısh tribes, which were basen on the Danube boundaries, pushed the tribes in front of them to the West and the first task was to send the envoys to the Eastern Roman Empire and demand land for settlement. As a matter of fact, they said tahat they didnt receive a positive response to their demands, their population was quite crowded and they could wage war against Eastern Rome. Various Turkish tribes such as Avars, Bulgarians, Cumans, Kipchaks and Pechenegs continued and continued. The Eastern Roman Empire was threatened by the Bulgarians, a much longer-standing enemy after the European Huns and the Avars in the Balkans. Although the Eastern Roman Empire tried to eliminate the danger of Bulgarians by displaying friendly and sometimes hostile attitudes, it didnt succeed for a long time. However, as a result of Bulgarians adoption of Slavic culture and therefore Christianity, the Eastern Roman Empire was able to easily dominate the Bulgarians.

Keywords


 • Acaroğlu M.Türker, Bulgar Türkleri Üzerine Araştırmalar I, Kültür Sanat Yay., İstanbul, 2007.

 • Ahmetbeyoğlu, Ali, “Bulgar Hakanlar Listesi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi(Ayrı Basım), İstanbul 1994.

 • Ahmetbeyoğlu, Ali, “Kubrat Han ve Büyük Bulgar Devleti’nin Kuruluşu”, Karadeniz Araştır- maları Dergisi, S.13, (Bahar 2007).

 • Ahmetbeyoğlu, Ali, “Yurt Tutan Hükümdar Asparuh ve Tuna Bulgar Devleti’nin Kuruluşu”, Omeljan Pritsak Armağanı,(Yay. Haz.,M.Alpargu, Y. Öztürk), Sakarya, 2007.

 • Ahmetbeyoğlu, Ali, “Tervel Han(702-718”,Prof.Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul, 1991.

 • Aydın Mithat, “Tuna Bulgarları Tarihine Genel Bir Bakış”,Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fa- kültesi Dergisi, Sayı:11, Denizli, 2002.

 • Baştav Şerif, “Hazar Kağanlığı Tarihi”, Makaleler 1,Berikan Yay., Ankara-2005.

 • Çelik Aydın, Fâtımîler Devleti Tarihi(909-1171), TTK Yay., Ankara, 2018.

 • Çapan Fatma, Balkanlar’da Bizans-Türk İlişkileri(IV-X. Yüzyıllar), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ, 2013.

 • Çapan Fatma , “Arapların İstanbul Kuşatmaları”, Numan Durak Aksoy Anısına, Hayatı, Eserle- ri ve Armağanı, Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Gaziantep, 2017.

 • Demirkent Işın, “Franklar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.XIII., İstanbul,1996.

 • Feher Geza, Bulgar Türkleri Tarihi, Ankara, 1985.

 • GregoryAbû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, C.I, (Türkçeye Çev.,ÖmerRiza Doğrul), TTK Yay.,Ankara, 1999.

 • Golden P.B.,Türk Halkları Tarihine Giriş, (Türkçeye Çev., Osman Karatay), KaraM Yay., Ço- rum, 2006.

 • Kafkas Politikası(867-1056), Rifat Özdemir’e Armağan, hiperyayın, İstanbul,2018.

 • Kafesoğlu İbrahim, “XII. Asra Kadar İstanbul’un Türkler Tarafından Muhasaraları” İstanbul Enstitüsü Dergisi, C.III., İstanbul, 1957.

 • Kafesoğlu İbrahim, Bulgarların Kökeni, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1985.

 • Kafesoğlu İbrahim, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yay., 10. Baskı, İstanbul, 1993.

 • Kafesoğlu İbrahim, “Türk-Bulgar’ların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış”, Güney Doğu Avru- pa Araştırmaları Dergisi, S.10-11, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1983.

 • Karatay Osman, “Omurtak Han’ın Rüyası”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.183, Mart 2002.

 • Karatay Osman, “Tuna Bulgar Devletinin İlk Asrı:Balkanlarda Tutunma ve Pekişme(681-803)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.X/2,Kış 2010.

 • Kurat Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014.

 • Levçenko, Bizans, Milliyet Yayınları, Haziran 1979.

 • Nemeth Gyula, “Attila ve Hunları”,(Türkçeye Çev.,Şerif Baştav), Türkler Ansiklopedisi, C.II., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.

 • Nikephoros Patrıarch of Constantınople, ShortyHıstory, (Trans. Cyrıl Mango), Dumbarton Oaks Research Library and Collectıon, Washington, 1990.

 • Miftakov Z., “İlk Bulgar Devlet Oluşumları”, Türkler Ansiklopedisi, C.II, Yeni Türkiye Yayın- ları, Ankara, 2002.

 • Ostrogorsky George, Bizans Devleti Tarihi, (Çev.FikretIşıltan), TTK Yay., Ankara, 1999.

 • Rasonyı Laszlo, Tuna Köprüleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstütüsü,Ankara, 1984.

 • Şahin M.Süreyya, “Doğu-Batı Kiliseleri, Ayrılmaları ve Sebepleri”, Marmara Üniversitesi İla- hiyat Fakültesi Dergisi, S.4, İstanbul,1986.

 • The Chronicle of Theophanes(A.D.602-813),(Edited and Translated by Harry Turtledo- ve),University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1982.

 • Todorov Nikolay, Bulgaristan Tarihi, (Türkçeye Çev., Veysel Ataman), Öncü Kitapevi Yay., İstanbul, 1979.

 • Vasil Vasil, İstoriyanabılgarskatadırjavaprezSrednitevekove, C.I/1,Sofya, 1970.

 • Vasiliev A., Bizans İmparatorluğu Tarihi,(Türkçeye Çev., A.M. Mansel),Alfa Yayıncılık, İstan- bul,2018.

 • Zlatarski V.N., “Krum Han”, (Çev.,M.Türker Acaroğlu), Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S.10-11, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Basımevi, İstanbul 1983.

                                                                                                    
 • Article Statistics