ÖRGÜTSEL ÖĞRENME BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN META ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 360-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Organizasyonlar için örgütsel öğrenme süreci büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Watkins ve Marsick (2003), örgütsel öğrenme boyutlarını yönetim ve organizasyon literatürüne kazandırmış ve söz konusu örgütsel öğrenme boyutlarının bir organizasyonun örgütsel öğrenme sürecini kaliteli olarak oluşturmak isteniyorsa örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlaması gerektiğini ve buna bağlı olarak boyutların birbirleriyle pozitif ilişkileri olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu maksatla çalışmanın literatür kısmında örgütsel öğrenmenin tanımı, özellikleri ve Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği örgütsel öğrenme boyutlarının açıklamaları yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında ise, Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği örgütsel öğrenme boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkileri inceleyen ulusal ve uluslar arası literatür taranmıştır. Literatür tarama sonucunda Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği örgütsel öğrenme boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkileri inceleyen 3 tanesi ulusal, diğer 3 tanesi yabancı yayın olmak üzere toplam 6 yayına erişilmiştir. Tespit edilen bireysel çalışmalara meta analizi uygulanmıştır. Meta analizinde, söz konusu bireysel çalışmalara ait pearson korelasyon katsayılarının ortalamaları ve örneklem sayıları dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda bireysel çalışmalara ait örgütsel öğrenme boyutları arasındaki ilişkilerin ortalamaları ve örneklem sayılarına göre genel etki yüksek ve pozitif yönlü çıkmıştır. Ayrıca Türk araştırmacıların Türkiye’de Türk organizasyonlarına uygulanan çalışmalar, yabancı araştırmaların yabancı ülkelerde yabancı organizasyonlara uygulanan çalışmalara kıyasla genel anlamda genel etkiyi daha fazla artırıcı olarak etkilemişlerdir. Sonuç olarak tüm bireysel çalışmalar ele alındığında, meta analizi sonucu bir organizasyonun çevre içinde uyum göstermesi ve çevre içinde yaşaması için Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği gibi örgütsel öğrenme sürecinin oluşması ve bu örgütsel öğrenme sürecinin sürdürülebilirliği için örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlaması gerektiği kanısına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Organizational learning process is very important for organizations. In this context, Watkins and Marsick (2003), the organizational learning dimensions of management and organization literature, and the organizational learning process of an organization's organizational learning process wants to create a quality of organizational learning dimensions should complement each other and stated that there must be positive relations with each other accordingly. For this purpose, the definition, characteristics and organizational learning dimensions of Watkins and Marsick (2003) are explained in the literature. In the application part of the study, the national and international literature examining the relations between the organizational learning dimensions stated by Watkins and Marsick (2003) is searched. As a result of the literature review, Watkins and Marsick (2003) reported that 6 publications, 3 of which are national and 3 of which are foreign publications, have examined the relationship between organizational learning dimensions. Meta analysis was applied to the individual studies. In the meta-analysis, the means and sample numbers of the Pearson correlation coefficients of the individual studies were included. As a result of the research, the overall effect was found to be high and positive in terms of the mean of the relationships between the individual learning organizational dimensions and the number of samples. Turkish researchers also applied to studies of Turkish organizations in Turkey, the foreign research in foreign countries were more affected by the overall effect compared to the overall study applied to foreign organizations. As a result, when all individual studies are considered, it is concluded that, as a result of meta-analysis, in order for an organization to adapt and live within the environment, Watkins and Marsick (2003) stated that the organizational learning process should be formed and the dimensions of organizational learning should be complemented for sustainability of this organizational learning process.

Keywords