ÖRGÜTSEL ÖĞRENME BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN META ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING THE RELATIONSHIPS BETWEEN ORGANIZATIONAL LEARNING DIMENSIONS WITH META ANALYSIS

Author : Furkan Fahri ALTINTAŞ
Number of pages : 360-375

Abstract

Organizasyonlar için örgütsel öğrenme süreci büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Watkins ve Marsick (2003), örgütsel öğrenme boyutlarını yönetim ve organizasyon literatürüne kazandırmış ve söz konusu örgütsel öğrenme boyutlarının bir organizasyonun örgütsel öğrenme sürecini kaliteli olarak oluşturmak isteniyorsa örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlaması gerektiğini ve buna bağlı olarak boyutların birbirleriyle pozitif ilişkileri olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu maksatla çalışmanın literatür kısmında örgütsel öğrenmenin tanımı, özellikleri ve Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği örgütsel öğrenme boyutlarının açıklamaları yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında ise, Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği örgütsel öğrenme boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkileri inceleyen ulusal ve uluslar arası literatür taranmıştır. Literatür tarama sonucunda Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği örgütsel öğrenme boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkileri inceleyen 3 tanesi ulusal, diğer 3 tanesi yabancı yayın olmak üzere toplam 6 yayına erişilmiştir. Tespit edilen bireysel çalışmalara meta analizi uygulanmıştır. Meta analizinde, söz konusu bireysel çalışmalara ait pearson korelasyon katsayılarının ortalamaları ve örneklem sayıları dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda bireysel çalışmalara ait örgütsel öğrenme boyutları arasındaki ilişkilerin ortalamaları ve örneklem sayılarına göre genel etki yüksek ve pozitif yönlü çıkmıştır. Ayrıca Türk araştırmacıların Türkiye’de Türk organizasyonlarına uygulanan çalışmalar, yabancı araştırmaların yabancı ülkelerde yabancı organizasyonlara uygulanan çalışmalara kıyasla genel anlamda genel etkiyi daha fazla artırıcı olarak etkilemişlerdir. Sonuç olarak tüm bireysel çalışmalar ele alındığında, meta analizi sonucu bir organizasyonun çevre içinde uyum göstermesi ve çevre içinde yaşaması için Watkins ve Marsick’in (2003) belirttiği gibi örgütsel öğrenme sürecinin oluşması ve bu örgütsel öğrenme sürecinin sürdürülebilirliği için örgütsel öğrenme boyutlarının birbirlerini tamamlaması gerektiği kanısına varılmıştır.

Keywords

Organizasyon, Örgütsel Öğrenme, İlişki, Boyutlar.

Read:669

Download: 310