BATI KÜLTÜRÜNDE EKONOMİ DÜŞÜNCESİNİN, PARA VE TİCARETİN ETİKLE OLAN İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2020-101
Language : Türkçe
Konu : İktisat Sosyolojisi
Number of pages: 215-229
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Batı kültüründe para ve ticaret ile ilgili görüşlerin tarihsel olarak Aristo’ya kadar uzandığı görülmektedir. Batı din ve felsefe geleneği ticari hayattaki kar elde etme ilkesinin meşruiyetini Aristo’nun yaşadığı dönemden beri sorgulamaktadır. Thomas Aquinas Aristo gibi tamamıyla ticarete karşı değildi. Aquinas ılımlı bir ticari davranışın insan ihtiyaçlarına doğru yönlendirildiği takdirde ahlaki olarak kabul edilebileceğini savunuyordu. Aquinas Hıristiyan Teolojisiyle ekonomik hayatı uzlaştırmaya çalışmıştı. Ortaçağın sonlarında Batılı Hristiyan düşünürler ticari konularla ilgili oldukça sofistike bir yaklaşım geliştirmişlerdi. Bu düşünürler ticaretin insanları canlı ve dinamik tuttuğunu kabul ediyorlardı. Adam Smith ise ticari hayatın ahlaki olduğunu ileri süren modern yaklaşımın tam başlangıcında yer almaktadır. Bu çalışmada Batı kültüründe para ve ticaretin etikle olan ilişkisi, para ve ticaretle ilgili görüşlerin evrimi, bu bağlamda Hıristiyan din adamlarının Adam Smith’in sosyal sistem vizyonuna yaptıkları eleştiriler anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

In Western culture, views on money and trade have historically been traced back to Aristotle. Western tradition of religion and philosophy has questioned the legitimacy of the principle of profit in business since Aristotle's time. Thomas Aquinas, like Aristotle, was not entirely against trade. Aquinas argued that moderate business conduct could be considered morally if directed toward human needs. Aquinas tried to reconcile economic life with Christian Theology. At the end of the Middle Ages, Western Christian thinkers developed a highly sophisticated approach to commercial matters. These thinkers conceded that trade kept people alive and dynamic. Adam Smith is at the very beginning of the modern approach that asserts that commercial life is moral. In this study, the relationship between money, trade and ethics in Western culture, evolution of views on money and trade, and the criticisms of Christian clergy to Adam Smith's vision of the social system are explained.

Keywords


 • Coşkun, Ahmet (2010): Kur’an-ı Kerim’de Rızık ve İktisadi Hayat, Ensar Yayınevi

 • Dorrien, Gary (2009): Social Ethics in the Making: Interpreting an American Tradition, Wiley- Blackwell

 • Finn, Daniel K. (2012): The Moral Dynamics of Economic Life, Oxford University.

 • Finn, Daniel K. (2013): Christian Economic Ethics, Fortress Press

 • Frey, Donald E. (2009): America’s Economic Moralists: A History of Rival Ethics and Econo- mics, State University of New York Press

 • Heyne, Paul (2008): Are Economists Basically Immoral ?, Liberty Fund.

 • Küçükkalay Mesud, Abdullah (2019): Adam Smith: Ahlak Felsefesinden Politik Ekonomiye Bir Filozof, Ketebe Yayınları

 • Mele, Dominic ve Schlag, Martin (2015): Humanism in Economics and Business, Springer

 • Mirhakor, Abbas ve Askari, Hossein (2017): Ideal Islamic Economy: An Introduction, Palgrave Macmillan

 • Nelson, Robert H. (2001): Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond, Pennsylvania State University Press.

 • Walsh, Adrian ve Lynch, Tony (2008): The Morality of Money, Palgrave Macmillan

 • Yuengert, Andrew M. (1999): “The Uses of Economics in Papal Encyclials”, Edi. Religion and Economics: Normative Social Theory [Editörler: James M. Dean-A. M.C. Waterman], Springer, s. 33-50.

 • Zelmanovitz, Leonidas (2016): The Ontology and Function of Money, Lexington Books

                                                                                                    
 • Article Statistics