TURİZMDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 136-145
Year-Number: 2020-100

Abstract

Turizmden sağlanan gelirlerin kalkınmaya önemli katkılarının olduğu bilinmektedir. Bu katkılarından dolayı turistik destinasyonlar arasındaki rekabet hızla artmaktadır. Turistik çekim kaynaklarına sahip yerlerin destinasyon sayılabileceği günümüzde özellikle küçük ölçekli destinasyonların, kendini geliştirmiş ve önemli bir yere sahip olan destinasyonlara karşı rekabette üstün duruma gelecek pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekli olmaktadır. Bu çalışma konusunu ise Sakarya destinasyonunda yeni ürün geliştirme ve pazarlama stratejilerinin araştırılması oluşturmaktadır. Yöntem olarak nitel araştırma yöntemi olan görüşme tekniğinden faydalanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Sakarya’nın ne tür bir turizm destinasyonu olduğu, turizm açısından mevcut pazarlamasını ne durumda olduğu, Sakarya’ya dışarıdan bakıldığında bir turizm destinasyonu olarak ele alınıp turistlerin ziyaret etmesi için gerekli özelliklere sahip bir yer olup olmadığı, konumlandırmanın nasıl yapılması gerektiği ve ne tür yeni ürünler geliştirilebileceği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

It is known that revenues from tourism have important contributions to development. Due to these contributions, the competition among tourist destinations is increasing rapidly. Nowadays, where small tourist destinations can be considered as destinations with tourist attraction sources, it is necessary to develop marketing strategies that will be superior in competition against destinations that have developed themselves and have a significant place. The subject of this study is the research of new product development and marketing strategies in Sakarya destination. Interview technique, which is a qualitative research method, was used as a method. As a result of the analyzes, what kind of tourism destination Sakarya is, what is the current marketing situation in terms of tourism, whether Sakarya is considered as a tourism destination from outside, it is a place with the necessary features for tourists to visit, and how the positioning should be done. It was determined that such new products could be developed.

Keywords