TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANSI VE LOJİSTİK ÜSLERİN ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : Türkçe
Konu : Ekonomi
Number of pages: 92-99
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde, lojistik faaliyetlerin etkin hale getirilmesi ve bu faaliyetlerle ilgili uzun vadeli, alternatifli planların hazırlanması, ülkelerin rekabet gücünün sürdürülebilirliği adına mutlaka gerçekleştirilmesi gereken işlemler haline gelmiştir. Bu işlemlerin en önemlisi, ülkenin stratejik noktalarında lojistik üslerin kurulumu ve bu üslerin verimli biçimde işletilebilmesidir. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye; sahip olduğu dış ticaret hacmi ile birlikte, coğrafi ve kültürel açıdan da lojistik üs vasfını kazanma adına gereken potansiyele sahiptir. Tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de lojistik faaliyetler açısından gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen, bu gelişmeler ülke potansiyelinin gerisinde kalmış ve Lojistik Performans Endeksi sıralamasında 2007 yılında Türkiye 30. sırada iken; 2018'de 47. sırada yer almıştır. Bu durum, her geçen yıl daha çok önem kazanan ve diğer ülkelerle Türkiye'nin arasının açılmasına sebep olan lojistik üslerin önemini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, lojistik üs olma yolunda stratejik planların derhal uygulamaya geçirilerek mevzuatın efektif hale getirilmesi ve altyapının geliştirilmesi gerekmektedir. Ülke performansının artırılması adına, kombine taşımacılığı nitelik ve nicelik olarak artırmak da, atılması gereken adımlardan biridir. Bu çalışmada, ülkemizin lojistik performansı değerlendirilmiş ve lojistik üslerin önemi üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

Today, activation of logistic activities and preparation of long-term, alternative plans for these activities has become the processes that must be performed on behalf of the sustainability of the competitiveness of countries. The most important of these operations is the establishment of logistic bases in the strategic points of the country and the efficient operation of these bases. Turkey, linking the European and Asian continents and with its foreign trade volume, has the potential to gain the logistical quality in geographical and cultural terms. As with all countries of the world, although the country has recorded improvements in terms of logistics activities, these developments have remained below the country's potential and Turkey, in the ranking of Logistics Performance Index in 2007 was ranked 30th, however it was ranked 47th in 2018. This situation reveals the importance of logistics bases which become more and more important each year and which cause the opening between Turkey and other countries. Therefore, the strategic plans on becoming a logistics base the legislation should be activated by implementing immediately and the infrastructure should be improved. To increase the performance of the country, increasing the quality and quantity of combined transport is just one of the steps. In this study, the logistic performance of our country was evaluated and the importance of logistics bases was emphasized.

Keywords


 • Acar, A.Z. ve Gürol, P. (2013): “Türkiye’de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (3).

 • Akçetin, E., Çelik, U. ve Takçı, H. (2013): “Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Ma- denciliği Uygulamalarının Önemi”, Journal of ETA Maritime Science, 1 (2).

 • Akçetin, E. (2010): “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Küresel Lojistik Üs Olma Yolunda Türkiye”, Adıyaman Üniv. SBE Dergisi, 3 (5).

 • Balcı, H. ve Emirkadı, Ö. (2019): “Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Karadeniz Böl- gesi Lojistik Üs Potansiyelinin SWOT Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Kastamonu Üniv. İİBF Dergisi, 21 (1).

 • Burmaoğlu, S. (2012): “Ulusal İnovasyon Göstergeleri ile Ulusal Lojistik Performansı Arasın- daki İlişki: AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 12 (2).

 • Ceran, Y. ve Alagöz, A. (2007): "Lojistik Maliyet Yönetimi: Lojistik Maliyetler ve Lojistik Maliyet Muhasebesi", Yönetim Bilimleri Dergisi, 5 (2).

 • Çengel, Ö. (2008): Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik Sektöründe Bir Araştırma, Bigart Ya- yınları, İstanbul.

 • Elgün, M.N. (2011): “Ulusal ve Uluslararası Taşıma ve Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi”, Afyon Kocatepe Üniv. İİBF Dergisi, 13 (2), s.205.

 • Ertem, M.A. (2016): “Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Devlet Malzeme Ofisi’nin Durumu”, Ve- rimlilik Dergisi.

 • Kara, M., Tayfur, L. ve Basık, H. (2009): “Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türki- ye”, Mustafa Kemal Üniv. SBE Dergisi, 6 (11).

 • Saygılı, M. ve Erdal, M. (2013): Küresel Lojistik, İstanbul.

 • Tuna, O. (2001): “Türkiye İçin Lojistik ve Denizcilik Stratejileri: Uluslararası ve Bölgesel Be- lirleyiciler”, Dokuz Eylül Üniv. SBE Dergisi, 3 (2), s.208.

 • Yapraklı, T.Ş. ve Ünalan, M. (2017): "Küresel Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye'nin Son 10 Yıllık Lojistik Performansının Analizi", Atatürk Üniv. İİBF Dergisi, 31 (3), s.589590.

                                                                                                    
 • Article Statistics