TÜRKİYE ’DE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Author:

Number of pages: 295-310
Year-Number: 2020-100

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de 1980-2017 arası yıllık veriler ile toplam faktör verimliliği hesaplanarak; toplam faktör verimliliğinin enflasyon üzerindeki uzun ve kısa dönem etkisi ARDL Sınır Testi yaklaşımı ile incelenmiştir. ARDL modeline göre toplam faktör verimliliğindeki değişimlerin uzun dönemde enflasyon oranı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmazken; kısa dönemde gecikmesiz değerlerinde negatif, gecikmeli değerlerinde ise pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Modelin hata düzeltme katsayısı istatistiksel olarak anlamlı ve kısa dönem dengesizliklerin % 28’inin uzun dönemde ortadan kalktığı görülmüştür. Bununla beraber, modelde kontrol değişken olarak kullanılan logaritmik reel milli gelir değişkeni ise uzun dönemde pozitif kısa dönemde ise negatif katsayıya sahiptir. Toplam faktör verimliliğindeki artışların ilk aşamada üretimi artırdığı bu durumun enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı meydana getirdiği; sonraki aşamalarda ise verimlilik artışı sebebiyle ücret seviyelerinde görülen artışların hem maliyet hem de talep yönlü enflasyonu tetiklediği şeklinde yorumlanabilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the total factor productivity calculated using annual data from 1980-2017 with OLS in Turkey; then, the long and short term effects of total factor productivity on inflation was examined by ARDL Boundary Test. According to ARDL model, changes in total factor productivity have no effect on inflation rate in the long run; it has been concluded that it has a positive effect in case of no lag in the short run but has positive effect on the lags values. The error correction coefficient of the model was statistically significant and 28% of short-term imbalances disappeared in the long term. However, the logarithmic real national income variable used as the control variable in the model has a positive coefficient in the long run and negative coefficient in the short run. It is stated that the increase in total factor productivity increases production in the first stage and this puts downward pressure on inflation; in the following stages, it can be interpreted that the increases in labor or capital costs caused by the increase in productivity triggered inflation.

Keywords