ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE İÇ MEKÂN

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-16 02:29:50.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 233-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş Türk Resim Sanatında gelişen ve değişen toplumsal yapı ve sanat anlayışıyla birlikte resimlerde çalışılan mekânlarda değişmiştir. İnsanlık tarihinde sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik değişimlerden kaynaklanan farklı dönemler yaşanmıştır. Tarih boyunca sanatçılar mekânı dönemin sanat anlayışına göre algıladıkları gibi resimlerine yansıtmışlardır. ‘Çağdaş Türk Resminde İç Mekân’ konulu bu makalede resim sanatında iç mekân kavramının tarihsel değişim süreci ve eserlerinde iç mekâna yer veren sanatçılara ait eserler analiz edilerek, elde edilen sonuçların bir kaynakta toplanması resim tarihi literatürüne katkı sağlaması bakımından önemli bulunmuştur. Bu araştırmada konu ile ilgili literatür taraması ilgili tezlerden, internet kaynaklarından, albümler, müzeler, katalog ve kitaplardan yararlanılarak, uygun metinler, örnek resimler belirlenmiştir 1950 sonrası Türk Resminde ele alınan on ressamın eserlerindeki iç mekân genel olarak modern ve kırsal ev içi çalışmaları görülmektedir. Bazı sanatçılarda restoran, eğlence mekânı, atölyelerin iç mekânlarıyla resimler bütünleşmiştir. Genellikle resimlerde iç mekân klasik perspektif anlayışıyla yapılmıştır. Hemen hemen bütün eserlerde Anlatımcı, Yansıtmacı kuram görülmektedir.

Keywords

Abstract

With the developing and changing social structure and understanding of art in contemporary Turkish painting, the spaces in which paintings are studied have changed. There have been different periods in human history that have resulted from sociological, psychological, economic, cultural, scientific and technological changes. Throughout history, artists have perceived the space according to the art concept of the period and have reflected it in their paintings. In this article on ‘interior space in contemporary Turkish painting’, the process of historical change of the concept of interior space in the art of painting and the collection of the results in a source by analyzing the works of the artists who include the interior space in their works were found important in terms of contributing to the historical literature of painting. In this research, literature, albums, museums, catalogs and books were used and appropriate texts and sample pictures were determined. The interior paintings of the ten painters considered in Turkish painting after 1950 show modern and village house interior works in general..In some artists, paintings are integrated with the interiors of restaurants, entertainment venues and workshops. Generally, interior paintings are made with classical perspective. In almost all works, Expressive and Reflective theory is seen.

Keywords


 • Beyoğlu, Aylin., (Şubat 2016), İlköğretim Öğrencilerinin Resim Eğitiminde Görsel Algılama Becerisinin Kazandırılmasında Batı Resmindeki Mekân Olgusunun Etkileri, 1.Baskı, Gece Kitaplığı Yayınları, Eskişehir

 • Dizen, Nazan., (2011), Türk Resim Sanatında Gerçekçi Anlayış (1960-1980 Dönemleri Arasın- daki Sanatçıların Çalışmalarının Ana Tema, Form ve Anlam Bakımından İncelenmesi), Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim- İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Edirne Duben, İpek., (Mart 2007), Türk Resim Eleştirisi (1880-1950) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 160 Sanat Estetik 4, 1.Baskı, İstanbul

 • Elmas, Hüseyin., (2000), Çağdaş Türk Resminde Minyatür Etkileri, İl Kültür Müdürlüğü, Arı Ofset Matbaacılık, Konya

 • Ersoy, Ayla., (1998), Günümüz Türk Resim Sanatı (1950’den 2000’e), Bilim Sanat Galerisi, Creative Yayıncılık, İstanbul

 • Ersoy, Ayla., (Nisan 2016), Sanat Kavramlarına Giriş, 1. Baskı, İstanbul: Hayalperest Yayınevi

 • Güven, Merve., (2012),1980 Sonrası Türk Resminde Konu ve Sembol, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim Öğretmenliği Programı Işıngör M.;Aslıer M., (1986), Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri, Grafik Resim, MEB Devlet Kitapları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara

 • Kınalı, Nadiye., (Mayıs 2006), 1960 Sonrası Figüratif Resimde Mekân Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa

 • Lynton, Norbert., (2015), Modern Sanatın Öyküsü, (Çev. Cevat Çapan), 5.Baskı, Remzi Kitabe- vi, İstanbul Mahir, Banu., (2005),“Osmanlı Minyatür Sanatı”. 1.Basım, Kavalcı yayınevi, İstanbul

 • Mirza, Hasan., (2018),Sanat Eserlerini İnceleme 12, 2.Baskı, Devlet Kitapları

 • Mirza, Hasan; Yeğin, Sertap., (2017), Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, İki Boyutlu Sanat Atöl- yesi 10. Sınıf Ders Kitabı, 1.Baskı, Devlet Kitapları

 • Mirza, Hasan; Yeğin, Sertap; Kaya Ömer Faruk., (2017), Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, İki Boyutlu Sanat Atölyesi 11. Sınıf Ders Kitabı, Devlet Kitapları

 • Morkoç, Mehtap., (2013), Sanat Nesnesi ve Mekân İlişkisi Üzerine Uygulamalar, Yüksek Li- sans Sanat Çalışması Raporu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı, Ankara

 • Okkalı, Canan İlkay., (2014), Türk Resminde İç Mekân Resimleri (1880 ve 1950’li Yıllar), Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

 • Özçelikci Taşören, Birgül; Sözer, Emine; Talas, Sibel., (2017), Orta Öğretim Güzel Sanatlar Lisesi İmgesel Resim Ders Kitabı 10.Sınıf, 1. Baskı, Devlet Kitapları

 • Özçelikçi Taşören, Birgül; Sözer, Emine; Talas, Sibel., (2017), Orta Öğretim Güzel Sanatlar Lisesi Temel Sanat Eğitimi Ders Kitabı, 9.Sınıf, 1.Baskı, Devlet Kitapları

 • Tanyeli, U., (2008), Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2. Cilt, 2. Basım, Yem Yayın, İstanbul Üner, Özlem., (2010), Resmin Temelleri, 1. Baskı, Say Yayınları, İstanbul

 • Sanal, 1: Alpay, Zeynep., (Erişim Tarihi: 04.10.2019, 12, 53) Vicent Vangh’un Yatak Oda- sı’nın ve Üç Farklı Versiyonun Hikâyesi, Sanatla Art

 • Sanal, 2: Burcu., (Erişim Tarihi: 31.03.02.2019, 18.11). Örtülü Medeniyet (1976), E Dair

 • https://www.pivada.com/arlesteki-yatak-odasi, Erişim Tarihi: 23.01.2018,18:09

 • https://twitter.com/sanatntarihi/status/928574195713347584, Erişim Tarihi: 01.02.2019:17:30

 • G. 3 Eşref Üren, Ev İçi, 1952

 • http://maksivizyon.blogspot.com/2015/06/esref-uren-eser-biyografi.html, Erişim Tarihi: 31.03.02.2019, 17.30

 • http://www.m.kusadasigozcu.com/seref-bigali, Erişim Tarihi: 31.03.02.2019, 17.32

 • G. 5. Fikret Mualla, Restoran, 1960-1963

 • http://www.tutunamayanlar.net/resim/manset/25-fikret-mualla,, Erişim Tarihi: 31.03.02.2019,

 • https://www.artamonline.com/274-muzayede-cagdas-sanat-eserleri/5343-adnan-turani-1925- muzisyenler, Erişim Tarihi: 31.03.02.2019, 17.46

 • G. 7. Nejat Melih Devrim, Ayasofya, 1947, KOÇAK, Orhan, Modern ve Ötesi Elli Yılın Sanatı- na Kenar Notları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları:179, İstanbul

 • G. 8. İbrahim Balaban, Özlem, 1997

 • Erişim Tarihi: 31.03.02.2019, 18.07

 • G. 9. Bedri Baykam, Le Café de Nuit - 1990

 • http://www.artnet.com/artists/bedri-baykam/le-caf%C3%A9-de-nuit- Ou2YOA7sGLnl_lI0unRtGA2 , Erişim Tarihi: 31.03.02.2019, 18.09

 • G. 10. Gülsün Karamustafa, Örtülü Medeniyet, 1976

 • https://nalanyilmaz.blogspot.com/2017/02/sanata-yuzeysel-bir-tepki-kitsch.html, Erişim Tarihi: 31.03.02.2019, 18.11

 • G. 11. İrfan Önürmen, Figürlü Kompozisyon, 2000

 • G. 12. Neşet Günal, Çocuklar, 1996, 130.00x 97.00cm, Tuval üzerine yağlıboya

 • http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=30§ion=130&lang=TR&exhID=47&periodID= -1&bhcp=1http://www.forumgercek.com/turk-ressamlarin-biyografileri/82499-fikretmualla-saygi-1903-1967-turk-ressam.html, Erişim Tarihi: 19.05.02.2019, 11.00

                                                                                                    
 • Article Statistics