ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİNDE İÇ MEKÂN

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 233-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş Türk Resim Sanatında gelişen ve değişen toplumsal yapı ve sanat anlayışıyla birlikte resimlerde çalışılan mekânlarda değişmiştir. İnsanlık tarihinde sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik değişimlerden kaynaklanan farklı dönemler yaşanmıştır. Tarih boyunca sanatçılar mekânı dönemin sanat anlayışına göre algıladıkları gibi resimlerine yansıtmışlardır. ‘Çağdaş Türk Resminde İç Mekân’ konulu bu makalede resim sanatında iç mekân kavramının tarihsel değişim süreci ve eserlerinde iç mekâna yer veren sanatçılara ait eserler analiz edilerek, elde edilen sonuçların bir kaynakta toplanması resim tarihi literatürüne katkı sağlaması bakımından önemli bulunmuştur. Bu araştırmada konu ile ilgili literatür taraması ilgili tezlerden, internet kaynaklarından, albümler, müzeler, katalog ve kitaplardan yararlanılarak, uygun metinler, örnek resimler belirlenmiştir 1950 sonrası Türk Resminde ele alınan on ressamın eserlerindeki iç mekân genel olarak modern ve kırsal ev içi çalışmaları görülmektedir. Bazı sanatçılarda restoran, eğlence mekânı, atölyelerin iç mekânlarıyla resimler bütünleşmiştir. Genellikle resimlerde iç mekân klasik perspektif anlayışıyla yapılmıştır. Hemen hemen bütün eserlerde Anlatımcı, Yansıtmacı kuram görülmektedir.

Keywords

Abstract

With the developing and changing social structure and understanding of art in contemporary Turkish painting, the spaces in which paintings are studied have changed. There have been different periods in human history that have resulted from sociological, psychological, economic, cultural, scientific and technological changes. Throughout history, artists have perceived the space according to the art concept of the period and have reflected it in their paintings. In this article on ‘interior space in contemporary Turkish painting’, the process of historical change of the concept of interior space in the art of painting and the collection of the results in a source by analyzing the works of the artists who include the interior space in their works were found important in terms of contributing to the historical literature of painting. In this research, literature, albums, museums, catalogs and books were used and appropriate texts and sample pictures were determined. The interior paintings of the ten painters considered in Turkish painting after 1950 show modern and village house interior works in general..In some artists, paintings are integrated with the interiors of restaurants, entertainment venues and workshops. Generally, interior paintings are made with classical perspective. In almost all works, Expressive and Reflective theory is seen.

Keywords