SPOR SOSYAL HİZMETİ YAKLAŞIMINDA SOSYAL HİZMET PROFESYONELLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF SOCIAL WORK PROFESSIONALS IN SPORT SOCIAL SERVICE APPROACH

Author : Hakan AYDIN
Number of pages : 396-404

Abstract

Günümüz devletleri farklılaşan bireysel ve sosyal sorunlara karşı artık multidisipliner bir bakış açısıyla yeni ve etkili sosyal hizmet yaklaşımları geliştirmektedir. Spor sosyal hizmeti, sosyal hizmet alanında yeni ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Literatür araştırmasına dayalı olarak yapılan bu çalışmanın amacı da, spor sosyal hizmeti yaklaşımında sosyal hizmet profesyonellerinin rolü ve önemini ortaya koymak ve ilgililerin farkındalıklarını arttırmaktır. Bu amaçla öncelikle spor, sosyal hizmet ve spor sosyal hizmetine ilişkin kavramsal çerçeve belirtilmiş, sosyal hizmet ve spor ilişkisi çerçevesinde sosyal hizmet profesyonellerinin spor sosyal hizmeti uygulamalarındaki rolüne değinilmiş, sonuç kısmında önerilere yer verilmiştir. Sosyal hizmet profesyonellerinin mesleki müdahale tekniklerinin spor alanında uygulanmasının her iki disipline yeni istihdam alanları açacağı ve bu disiplinlerin etkinliklerini arttıracağı değerlendirilmiştir. Spor sosyal hizmeti yaklaşımında sosyal hizmet profesyonellerinin rolü üzerine bir araştırmanın bugüne kadar yapılmamış olması çalışmanın önemini arttırmaktadır.

Keywords

Spor, Sosyal Hizmet, Spor Sosyal Hizmeti, Sporda Çocuk Koruma Programı.

Read:1511

Download: 292

Atıf Bulunamadı