E-İÇERIKLE GENEL BIYOLOJI DERSINE YÖNELIK Z- KITAP OLUŞTURMAYA YÖNELIK BIR PROJE ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : Türkçe
Konu : ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ
Number of pages: 218-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel Biyoloji dersi içerik bakımından öğrencilerin ya da öğrenim gören bireyler tarafından algılanması, ifade edilmesi ve öğrenilenlerin yaşama geçirilmesi bakımından oldukça güç olan derslerden biridir. Bu güçlüğü giderebilmek ve kalıcı bir eğitim sağlayabilmek için yıllarca bu ders üzerinde farklı stratejilerle eğitim sağlanmış ve bilgiler kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmaya çalışılmıştır. Son yıllarda ise gelişen teknolojinin eğitim sisteminde kullanılması amaçlanılarak çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu konuda yapılan en büyük projelerden biri ise Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketinin (FATİH Projesi) uygulamaya geçirilmesi olmuştur. Bu uygulama, eğitimde teknolojinin kullanılması ile stratejileri teknolojiyle birleştirmiş böylece öğrenilen bilgileri daha etkili ve kalıcı hale getirmiştir. Bunun sonucunda da gerek eğitimci açısından gerekse öğrenci açısından öğretilen yada edinilen bilgiler daha kalıcı hale gelmiştir. Öğretim elemanı veya eğitimcilerin sadece var olan bilgileri birebir aktarması, teknolojiyi kullanma anlamında hazırbulunuşluk seviyelerinin yetersiz olması ve örneklemine yönelik e-içerik oluşturamamalarından dolayı uygulamada çeşitli sıkıntılara neden olduğu fark edilmiştir. Bu araştırmada kullanılacak e-içerik yazılımı sayesinde her türlü seviyeye ve hazırbulunuşluk düzeyine yönelik olarak değiştirilebilen ayrıca öğretim elemanı/ eğitimci tarafından istenilen şekilde çeşitlilik oluşturularak zenginleştirilebilen (z-kitap) elde etmek amaçlanmıştır. Bu amaç gerçekleştirilirken, öğrenilmesinde ve algılanmasında en çok zorlanılan derslerden biri olan Genel Biyoloji dersi seçilmiştir. E-içerikle oluşturulan bu dersin içeriğini gerek görsel, gerekse duyuşsal gibi birden fazla duyu organlarına hitap ederek daha kalıcı hale getirmek amaçlanmıştır. Böylelikle öğrenilen bilgilere ulaşmada teknolojiden yararlanılmış olunmaktadır. Dersin öğretim üyesi/eğitimci tarafından ise hazır formattaki içeriği kullanmak yerine örneklemdeki hazırbulunuşluk seviyesine göre ayarlanıp, ders veren kişinin kendi yöntemine, hedefine ve içeriğine göre farklılık gösterebilen ve zenginleştirilebilen bir kitap haline gelmesi de projenin alan yazındaki ilk özgü değere sahip olması hususunda önemlidir. Böylelikle bu proje sonucunda literatür de ilk defa Genel Biyoloji dersine yönelik e-içerikle z-kitap (zenginleştirilmiş kitap) oluşturulması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The General Biology course is one of the lessons in terms of content, which is difficult for the students or the students who are learning to perceive, express and realize the life of the learners. In order to be able to overcome this difficulty and provide a lasting education, this course has been provided with different strategies over many years and information has been tried to be transferred from memory to memory for a long time. In recent years, various projects have been developed with the aim of using the developing technology in the education system. One of the biggest projects in this regard has been the implementation of the Opportunities and Technological Improvement Movement (FATIH Project). This practice combines strategies with technology through the use of technology in education, thus making the learned information more effective and lasting. As a result, the information obtained from the educator's perspective or from the student's perspective has become more permanent. It has been noticed that instructional staff or trainers have caused a variety of difficulties in practice due to the fact that only existing information is not sufficient to convey information, the level of readiness in terms of using technology, and the lack of e-content for the sample. Through this e-content software, it is aimed to obtain a variety (z-book) that can be changed for every level and readiness level, and diversified as desired by the instructor / educator. While this aim is being realized, General Biology course which is one of the most difficult courses to be learned and perceived has been chosen. It is aimed to make the content of this course created with e-content appealing to more than one sensory organs like visual or sensory, making it more permanent.In this way, technology is utilized in reaching the learned information. It is also important for the course teacher / educator to have the first unique value of the field in the summer of the field so that the learner can adjust to the level of readiness in the sample instead of using the contents in the preformed form and become an enrichable book that can be differentiated according to his / her method, target and content. As a result of this project, for the first time in the literature, it is aimed to create z-book (enriched book) with e-content for General Biology course.

Keywords


 • Abdullah, N. ve Gibb, F. (2008). Students' attitudes towards e-books in a Scottish Higher Edu- cation Institute: Part 1, Library Review, 57 (8), 593–605.

 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak FATİH pro- jesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. Akademik Bilişim 2012 konferansında sunulmuş bildiri, Uşak Üniversitesi, Uşak.

 • Aedo, I., Díaz, P., Fernández, C., Martín, G. M. ve Berlanga, A. (2009). Assessing the utility of an interactive electronic book for learning the PASCAL programming language, IEEE Transactions on Education, 43(3), 403-413.

 • Bozkuş, K. & Karacabey, M. F. (2019). FATİH projesi ile eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı: Ne kadar yol alındı? Yaşadıkça Eğitim, 33(1), 17-32.

 • Chu, H. (2003). Electronic books: Viewpoint from users and potential users, Library Hi Tech, 21(3), 310-346.

 • Çuhadar C.& Odabaşı, F. (2004). Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımı. Uluslararası 5.Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Edirne,8-10 Ekim 2004.Türkiye. pp.317-321.

 • DeFrance, N.,Khasnabis, D. ve Palincsar, A. S. (2010). Reading and technology. Peterson, P. , Baker, E. ve McGaw, B. (Ed.) International Encyclopaedia of Education (3. baskı) 20 Eylül 2019 tarihinde http://www.sciencedirect.com/ science/referenceworks/9780080448947 adresinden erişilmiştir.

 • Duran, E. ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin elektronik ders kitaplarına yönelik görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365.

 • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Hakkari,F., Yeloğlu, T., Tüysüz,C. ve İlhan, N. (2017). Zenginleştirilmiş Kitap (z-kitap) Kullanımı için Dokuzuncu Sınıf Kimya Dersi “Kimyasal Türler Arası Etkileşimler” Ünitesi ile İlgili Materyal Geliştirme ve Geliştirilen Materyalin Etkisinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim. 42 (192), 327-348.

 • Grimshaw, S., Dungworth, N., McKnight, C. ve Morris, A. (2007). Electronic books: Children’s reading and comprehension. British Journal of Educational Technology, 38(4), 583-599.

 • Ismail, R. ve Zainab, A.N. (2007). Factors related to e-books use amongst IT students, Interna- tional Conference on Library and Information Science (ICOLIS), 265-275. Kuala Lumpur: Malezya.

 • Kana, F. ve Aydın, V. (2017). Ortaokul öğretmenleri ve öğrencilerinin eğitim bilişim ağı hakkında görüşleri. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR). 4 (13), 1494-1504.

 • King, K. (2002). Identifying success in online teacher education and professional development, Internet and Higher Education, 5, 231-246.

 • Korat, O.(2010). Reading electronic books as a supportfor vocabulary, story comprehensionand word reading in kindergarten and first grade, Computers & Education, 55, 24–31.

 • Kropman, M., Schoch, H.P. ve Teoh, H.Y. (2010). An experience in e-learning: using an elec- tronic textbook. 3 Eylül 2019 tarihinde http://www.ascilite.org.au/conferences/perth04/ procs/pdf/kropman.pdf adresinden erişilmiştir.

 • Külahçı, Ş. G. (1995). Öğretmen yetiştirme modül serisi mesleki ve teknik eğitimde program geliştirme ve meslek analizi. Ankara: Özışık Obset Matbaacılık.

 • Lam, P., Lam, S-L. Lam, J. ve McNaught, C. (2009). Usability and usefulness of eBooks on PPCs: How students’ opinions vary over time. Australasian Journal of Educational Technology, 25(1), 30–44.

 • Mansor, N., Hassanuddin, N. A. ve Abdullah, Z. (2012). An emprical study on e-book usage. 3 Haziran 2019 tarihinde http://crs.phg.my/v1/participants/ full_paper/AN_EMPIRICAL_STUDY_ON_EBOOK_USAGE30082012135341.doc adresinden erişilmiştir.

 • Mills, G.E. (2007). Action research: A guide for the teacher researcher. (Third edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.

 • Özer, S. ve Kılıç Türel, Y. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-Kitap ve Etkileşimli E-Kitap Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2).

 • Öztürk, E. ve Can, I. (2013). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin elektronik kitap okumaya ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 137-153.

 • Rogers, M. (2001). Survey reveals college students’ growing preference for e-texts, Library Journal, 126, 2, 31.

 • Sarıgöz, İ. H. (1999). Yansımalı yabancı dil öğretimi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yak- laşımlar Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

 • Schwartzman, R. ve Tuttle, H.V. (2002). What can online course components teach about in- structionand learning? Journal of Instructional Psychology, 29, 3, 179-188.

 • Shermis, S. S. (1992). Critical Thinking: Helping Students Learn Reflectively. Indiana: EDIN- FO Pres.

 • Semerci, Ç. ve Duman, B. (14-16 Mayıs 2008). Öğrencilerin Sınava İlişkin Yansıtma Çalışmalarının Etkileri: Bir Olgu bilim Araştırması. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 • Simon, E. J. (2001). Electronic textbooks: A pilot study of student e-reading habits. 20 Ağustos 2019 tarihinde http://www.ericjsimon.com/papers/papers/ebook.pdf erişilmiştir.

 • Soules, A. (2008). New types of e-books, e-book issues, and implications for the future, The Acquisitions Librarian, 19, 3, 367-388.

 • Sönmez, V. (2003). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı (10. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Thiel, T. (1999). Reflections on Critical Incidents. ELT Journals. 14(1),44-52. http://eric.ed.gov/?id=EJ597464 internet adresinden 19 Ekim 2016 tarihinde alınmıştır.

 • Tüzün, H., 2006. Eğitsel bilgisayar oyunları ve bir örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 220-229.

 • Varış, F. (1997). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.

 • Vitanova, G. and Miller, A. (2002). Reflective practice in pronunciation learning. The Internet TESL Journal, 7:1. http://iteslj.org/Articles/Vitanova- Pronunciation.html adresinden 15 Ocak 2018 tarihinde alınmıştır.

 • Wilson, R. ve Landoni, M. (2008). EBONI electronic textbook design guidelines. 13 Eylül 2019 tarihinde http://ebooks.strath.ac.uk/eboni/guidelines/Guidelines.pdf adresinden erişilmiştir.

 • Yalın, H.İ. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. (22.Basım). Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.

 • https:// www.z-kitap.com/tag/e-içerik/ 9 Eylül 2019 tarihinde erişilmiştir.

                                                                                                    
 • Article Statistics