GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ KEMAN DERSLERİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI VE ETKİLİLİK DÜZEYİ

Author:

Number of pages: 63-82
Year-Number: 2020-100

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü keman derslerinde Öğrenme Stratejilerinin kullanımı ve etkililik düzeyini ölçmektir. Araştırmada, adayların keman dersini öğrenirken kullandıkları stratejilerin düzeyleri; öğrenim görülen sınıf, cinsiyet, kemandaki deneyim gibi çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Ayrıca araştırmada, öğrencilerin keman dersini öğrenirken kullandıkları stratejiler arasındaki ilişkilere açıklık getirilmesi de amaçlanmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize, Trabzon, Giresun, Ordu illerindeki Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 85 keman öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin keman öğrenirken kullandıkları stratejileri belirlemek amacıyla “Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullanılan Stratejiler Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalar için t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Anova testi uygulandıktan sonra sonuçların hangi grubun lehine olduğunu belirlemek için Scheffe testi kullanılmıştır. Verilen analizinden elde edilen sonuçlarda, öğrencilerin keman dersinde, en yüksek düzeyde anlamayı izleme stratejisi, en düşük düzeyde ise dikkat stratejisini kullandıkları belirlenmiştir. Stratejiler arasındaki en yüksek ilişkinin yineleme stratejisiyle anlamayı izleme stratejisi arasında olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to measure the usage and the effectiveness of learning strategies in the violin lessons in Fine Arts High School Music Department. In the study, levels of the strategies used by the candidates in learning the violin course were examined according to various variables such as class, gender and violin experience etc. As another aim of the study, it is aimed to clarify the relationships between the strategies used by the students while learning the violin lesson. The study is conducted with 85 students studying in Fine Arts High School Music Departments in Rize, Trabzon, Giresun, Ordu; in 2018-2019 academic year. “Scale of the Strategies Used When Learning and Working on the Instrumental Music” and “Personal Information Paper” are used to find out the strategies the students use when they learn violin. The definitive statistical methods of percentage, the arithmetic mean and the standard deviation are used in the analysis of the data which is collected in the research. Additionally, T-test and the Anova test are used for the comprisons between the groups. Scheffe test is used to find out which group is in countenance according to the results after the applying of the Anova test. According to the results of the analysis of the datas; it was determined that students used understanding strategy at the highest level and attention strategy at the lowest level among the strategies they used in violin lesson. It is understood that the highest relation between the strategies is between the iteration and the watching out the understanding methods.

Keywords