GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ KEMAN DERSLERİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMI VE ETKİLİLİK DÜZEYİ
USAGE AND EFFECTIVENESS LEVEL OF LEARNING STRATEGIES IN VIOLIN LESSONS IN FINE ARTS HIGH SCHOOL MUSIC DEPARTMENTS

Author : Meltem DÜZBASTILAR - Resulhan Bahadır HAFIZOĞLU
Number of pages : 63-82

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü keman derslerinde Öğrenme Stratejilerinin kullanımı ve etkililik düzeyini ölçmektir. Araştırmada, adayların keman dersini öğrenirken kullandıkları stratejilerin düzeyleri; öğrenim görülen sınıf, cinsiyet, kemandaki deneyim gibi çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Ayrıca araştırmada, öğrencilerin keman dersini öğrenirken kullandıkları stratejiler arasındaki ilişkilere açıklık getirilmesi de amaçlanmıştır. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Rize, Trabzon, Giresun, Ordu illerindeki Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 85 keman öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin keman öğrenirken kullandıkları stratejileri belirlemek amacıyla “Enstrümantal Müziği Çalışırken ve Öğrenirken Kullanılan Stratejiler Ölçeği” ile “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalar için t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Anova testi uygulandıktan sonra sonuçların hangi grubun lehine olduğunu belirlemek için Scheffe testi kullanılmıştır. Verilen analizinden elde edilen sonuçlarda, öğrencilerin keman dersinde, en yüksek düzeyde anlamayı izleme stratejisi, en düşük düzeyde ise dikkat stratejisini kullandıkları belirlenmiştir. Stratejiler arasındaki en yüksek ilişkinin yineleme stratejisiyle anlamayı izleme stratejisi arasında olduğu görülmüştür.

Keywords

Öğrenme stratejisi, Müzik eğitimi, Keman eğitimi

Read:1075

Download: 373

Atıf Bulunamadı