İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN TAKIMLARI VE LİDERLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 595-605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, İstanbul İli içerisindeki çeşitli randomize seçilmiş olan okullardaki öğretmen takımları ve öğretmen liderlikleri ölçülerek, bu okulların öğrenci başarıları ile öğretmenlerin takım ve liderlik dereceleri arasındaki ilişki incelenmiştir Çalışma sonuçlarına göre takım çalışması ve liderlik algıları demografik özelliklere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0,05). Liderlik uygulamalarında sadece içsel liderlik boyutu medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p<0,05). Takım çalışması ile liderlik boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Okul başarı sırasının takım çalışması (r=0,308; p<0,001) ile hem de dışsal liderlik (r=0,256; p<0,001) ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır. Takım çalışmasının okul başarısı özerindeki etkisinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Nitel analiz sonuçları, genel olarak öğretmenlerin liderlik ve takım çalışmasına uyumlu yapılarının olduğunu, ancak bu kavramların yeterince incelenmediğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

In this study, teacher teams and teacher leadership in various randomly selected schools in Istanbul were measured and the relationship between student achievement and teachers' team and leadership degrees were investigated. According to the results of the study, teamwork and leadership perceptions do not show statistically significant difference according to demographic characteristics (p> 0.05). In leadership practices, only internal leadership dimension showed statistically significant difference according to marital status (p <0.05). There was no statistically significant relationship between teamwork and leadership dimensions (p> 0.05). It was found that there was a statistically significant and positive relationship between school success and teamwork (r = 0,308; p <0,001) and external leadership (r = 0,256; p <0,001). The effect of teamwork on school achievement was higher. The results of the qualitative analysis revealed that teachers generally had a structure compatible with leadership and teamwork, but these concepts were not examined sufficiently.

Keywords