TANBURİ CEMİL BEY'İN PEŞREV FORMUNDAKİ ESERLERİNİN TEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ
EXAMINING THE TECHNICAL ASPECTS TO WORKS IN THE PES-REV FORM OF TANBURI CEMİL BEY’S

Author : Çağhan ADAR - Arda KULA
Number of pages : 46-62

Abstract

Türk müziğinin en önemli bestekârı ve saz icracısı olarak bilinen Tanbûrî Cemîl Bey, Türk müziği repertuarında az yer tutan saz eseri formunda birçok eser bestelemiştir. Bestelediği eserlerle saz eseri formuna yeni bir teknik ve üslup kazandırmıştır Bu araştırma Tanbûrî Cemîl Bey‟in peşrev formunda ki eserlerini teknik açıdan analiz ederek yorumlanmasını, bu sayede Türk saz müziğine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Araştırma genel çerçevesi, amacı ve yöntemi bakımından tarama modelini esas alan betimsel bir araştırmadır. Konuyla ilgili çeşitli kaynakların taranmasıyla ön bilgilere ulaşılmış, veri toplama aracı olarak örneklemde yer alan Tanbûrî Cemîl Bey‟in repertuvarda bulunan peşrev formunda ki eserleri kullanılmıştır. Bu çalışma, Tanbûrî Cemîl Bey‟in peşrev formunda eserlerindeki teknik özellikleri belirleyip, bu formu nasıl işlediğini ve makamları nasıl kullandığını tespit etmek açısından önemlidir.

Keywords

Tanbûrî Cemîl Bey, Peşrev, Form, Analiz, Türk Müziği

Read:1109

Download: 396

Atıf Bulunamadı