TANBURİ CEMİL BEY'İN PEŞREV FORMUNDAKİ ESERLERİNİN TEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-100
Number of pages: 46-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk müziğinin en önemli bestekârı ve saz icracısı olarak bilinen Tanbûrî Cemîl Bey, Türk müziği repertuarında az yer tutan saz eseri formunda birçok eser bestelemiştir. Bestelediği eserlerle saz eseri formuna yeni bir teknik ve üslup kazandırmıştır Bu araştırma Tanbûrî Cemîl Bey‟in peşrev formunda ki eserlerini teknik açıdan analiz ederek yorumlanmasını, bu sayede Türk saz müziğine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Araştırma genel çerçevesi, amacı ve yöntemi bakımından tarama modelini esas alan betimsel bir araştırmadır. Konuyla ilgili çeşitli kaynakların taranmasıyla ön bilgilere ulaşılmış, veri toplama aracı olarak örneklemde yer alan Tanbûrî Cemîl Bey‟in repertuvarda bulunan peşrev formunda ki eserleri kullanılmıştır. Bu çalışma, Tanbûrî Cemîl Bey‟in peşrev formunda eserlerindeki teknik özellikleri belirleyip, bu formu nasıl işlediğini ve makamları nasıl kullandığını tespit etmek açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Tanbûrî Cemîl Bey, known as the most important composer and instrumentalist of Turkish music, has composed many works in the form of instrumental works which take up little space in Turkish music repertoire. He has contributed a new technique and style to the instrumental form with works he has composed. The aims of this study are to interpret by analyzing works in the pesrev form of Tanbûrî Cemîl Bey technically and examine the methods and also to make a contribution to Turkish intrumental music by this means. This study is a descriptive research based on the scanning model in terms of its general framework, purpose and method. Preliminary information was obtained by scanning various sources related to the subject, and repertuard in the pesrev form of Tanbûrî Cemîl Bey which were included in the sample were used as data collection tool. This study is important in terms of determining the technical characteristics to works ın the pesrev form of Tanbûrî Cemîl Bey 's instrumental works and determining how he processed his this form and how they use the maqams.

Keywords