TARİHİ ROMANLARIN KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: GAZİ KADIN / FATMA TEĞMEN ÖRNEKLEMİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : Türkçe
Konu : Türtçe Eğitimi
Number of pages: 568-579
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karakter eğitimi, bireyin kişisel özelliklerine olumlu yönde kazanımlar sağlamaktır. Karakter toplum içerisinde insanın nasıl bir varlık olduğunu ortaya koyar. İnsanın karakterine ve yaptığı davranışlara bakılarak onun iyi, kötü, dürüst vb. kişisel özelliklere sahip olduğunu gösterir. İnsanın özelliklerinin daha iyi ve olumlu yönde olması için karakteri sağlam bireyler yetiştirmek geleceğimiz için önemlidir. Böyle bir nesil yetiştirmek için karakter eğitimi aile ve çevrenin yanı sıra, eğitimcilerin de önem verdiği konular arasında olmalıdır. Bu bağlamda; İbrahim Ünsal’ın Tarihî Romanı Gazi Kadın/Fatma Teğmen başlıklı romanındaki açık (devingen) karakterde olan kahramanın kişisel özelliklerinin çocukların karakterlerine eğitsel yönden olumlu ya da olumsuz ne kattığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan literatür taraması ile romanda açık karakterde olan kahramanın kararlı, vatansever, kahraman, inançlı, fedakâr vb. karakteristik özellikleri belirlenerek çocukların karakterlerine etkileri incelenmiştir. İbrahim Ünsal’ın incelenen romanındaki açık karakter aktif olarak romanda başkahramandır. Gazi Kadın/Fatma Teğmen romanında vatansever, kararlı, inançlı, fedakâr, kahraman vb. karakteristik özellikler tespit edilmiş ve bu özelliklerin çocukların karakterlerine olumlu yönde yansıyabileceği görülmüştür. Romanın çocukların karakterlerinin gelişmesi açısından olumlu özellikler taşıdığı ve çocuklara gönül rahatlığı ile tavsiye edilebilecek romanlardan olduğu da söylenebilir.

Keywords

Abstract

Character education is to provide positive gains to the personal characteristics of the individual. Character reveals what kind of human being is in society. According to the character and behavior of a person, his good, bad, honest and so on. Personal characteristics. It is important for our future to educate individuals with strong character in order to have better and more positive features. In order to raise such a generation, character education should be among the subjects that educators attach importance to as well as family and environment. In this context; Ibrahim Unsal's Historical Novel Gazi woman / Fatma Tegmen, the open character of the character of the hero's personal characteristics of the children's characters in terms of educational positive or negative effects of what is aimed to examine. Within the scope of the study, document analysis method was used in the qualitative research design. In this context, the novel, with the literature search made in the novel character of the hero, determined, patriotic, hero, faithful and so on. The characteristics of the children were examined and their effects on the characters were investigated. İbrahim Ünsal's active character is the protagonist in the novel. Gazi Kadın / Fatma Lieutenant in the novel patriotic, determined, faithful, hero and so on. It was determined that these characteristics will be positively reflected on the characteristics of children. It has been determined that the novel has positive characteristics in terms of the development of the characters of the children and it can be recommended to our children with peace of mind.

Keywords


 • Acat, M. B.; Mecit, A., (2011), “Okulların Karakter Eğitimi Yetkinliği Ölçeği (OKEYÖ)”, De- ğerler Eğitimi Dergisi, C. 9, S. 21, s. 7-24.

 • Aslan, Canan, (2006), “Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının Çocuk Gelişim Sürecindeki Yeri”, 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Kitabı, 04-06 Ekim 2006, Ankara, s. 189-200.

 • Aslan, Mecit, (2011), İlköğretimde Karakter Eğitimi ve Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

 • Aslanyürek, Semir, (2004), Senaryo Kuramı, 2. Baskı, Pan Yayıncılık, İstanbul.

 • Bandura, Albert, (1977), Social Learning Theory, Prentice Hall, NJ.

 • Bohlin, Karen E., (2005), Teaching Character Education Through Literature, Routledge Falmer, USA.

 • Cafo, Z.; Somuncuo, D., (2000), Global Values in Education and Character Education, Reports - Research, Gazi University, Ankara.

 • Çağatay, Şefika Melike, (2009), Öğretmen Görüşlerine Göre Karakter Eğitiminde ve Karakter Gelişiminde Okulun Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

 • Çotuksöken, Yusuf, (2012), Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, Papatya Ya- yıncılık Eğitim, İstanbul.

 • Demircioğlu, İ. H.; Tokdemir, M. A., (2008), “Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik”, Değerler Eğitimi Dergisi, C. 6, S. 15, s. 69-88.

 • Ekşi, Halil, (2003), “Temel İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğiti- mi Programları”, Değerler Eğitimi Dergisi, C. 1, S. 1, s. 79- 96.

 • Ersoy, A. F.; Öztürk, F., (2015), “Bir Vatandaşlık Değeri Olarak Yurtseverlik: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Algısı”, İlköğretim Online, C. 14, S. 3, s. 974- 992.

 • Ersoy, F.; Şahin, T., (2012), “Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Yaklaşımları Açısından İncelenmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, C. 12, S. 2, s. 1535-1558.

 • Faiz, M.; Karasu Avcı, E., (2019), “Tarihi Kahramanların Değerler Eğitiminde Rol Model Ola- rak Kullanılmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Algıları”, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, s. 694-724.

 • Gökçek, Banu Seval, (2007), 5-6 Yaş Çocukları İçin Hazırlanan Karakter Eğitimi Programının Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Güleryüz, Hasan, (2006), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

 • Güven, Ahmet Zeki, (2014), “Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Bağdaşıklık ve Tutarlılık”, International Journal of Language Academy, C. 2, S. 4, s. 599-609.

 • Güven, A. Z.; Halat, S.; Bal, M., (2014), “Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi”, International Journal of Language Academy, C. 2, S. 3, s. 208-231.

 • Karatay, Halit, (2007), “Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Sürecinde Masalın Önemi ve İşlevi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C. 5, S. 3, s. 463-477.

 • Karatay, Halit, (2011), “Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Terature and History of Turkish or Turkic, C. 6, S. 1, s. 1439-1454.

 • Katılmış, Ahmet, (2010), Sosyal Bilgiler Derslerindeki Bazı Değerlerin Kazandırılmasına Yöne- lik Bir Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kern M. L., Waters L. E., Adler A.; White M. A., (2015), “A Multidimensional Approach to Measuring Well-Being in Students: Application of the PERMA Framework”, J. Posit. Psychol. S. 10, 262–271.

 • Kurt, Tamer, (2007), Öğretmenlerin Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatanseverlik Algılarının Nitel Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Lickona, Thomas, (1993), “The Return of Character Education”, Character Education, C. 51, S. 3, s. 6-11.

 • Porgebol, Miheme, (2019), Çocuk Edebiyatı Yazarı Fragouli ve Karakterleri. https://romankahramanlari.com/cocuk-edebiyati-yazari-fragouli-karakterleri/ (Erişim Tarihi: 23.09.2019).

 • Püsküllüoğlu, Ali, (2008), Edebiyat Sözlüğü, Can Yayınları, İstanbul.

 • Sever, Sedat, (2012), Çocuk Edebiyatı, 6. Baskı, Tudem Yayıncılık, İzmir.

 • Sırrı, V.; Mehmedoğlu, A. U., (2015), “Karakter Eğitimi: Dün, Bugün ve Yarın”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 1, s. 121-144.

 • Şimşek, Tacettin, (2011), Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınla- rı, Ankara.

 • Ünsal, İbrahim, (2016), Gazi Kadın Fatma Teğmen, Hayat Yayın Grubu Genç Hayat Yayınları, İstanbul.

 • Yazıcı, S.; Aslan, M., (2011), “Using Heroes as Role Models in Values Education: A Compari- son Between Social Studies Textbooks and Prospective Teachers' Choice of Hero or Heroines”, Educational Sciences: Theory and Practice, Vol. 11, No. 4, p. 2184-2188.

 • Yıldırım, A.; Şimşek, H., (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9. Baskı, Seç- kin Yayınları, Ankara.

 • Yıldırım, Gözde, (2007), İlköğretim Düzeyinde Bir Karakter Eğitimi Programı Model Önerisi ve Uygulanabilirliği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Yıldırım, Selçuk, (2006), TSK Vatandaşlık Bilinci ve Vatan Sevgisi Eğitiminin Analizi, Yayım- lanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Van.

                                                                                                    
 • Article Statistics