TARİHİ ROMANLARIN KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: GAZİ KADIN / FATMA TEĞMEN ÖRNEKLEMİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 568-579
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karakter eğitimi, bireyin kişisel özelliklerine olumlu yönde kazanımlar sağlamaktır. Karakter toplum içerisinde insanın nasıl bir varlık olduğunu ortaya koyar. İnsanın karakterine ve yaptığı davranışlara bakılarak onun iyi, kötü, dürüst vb. kişisel özelliklere sahip olduğunu gösterir. İnsanın özelliklerinin daha iyi ve olumlu yönde olması için karakteri sağlam bireyler yetiştirmek geleceğimiz için önemlidir. Böyle bir nesil yetiştirmek için karakter eğitimi aile ve çevrenin yanı sıra, eğitimcilerin de önem verdiği konular arasında olmalıdır. Bu bağlamda; İbrahim Ünsal’ın Tarihî Romanı Gazi Kadın/Fatma Teğmen başlıklı romanındaki açık (devingen) karakterde olan kahramanın kişisel özelliklerinin çocukların karakterlerine eğitsel yönden olumlu ya da olumsuz ne kattığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan literatür taraması ile romanda açık karakterde olan kahramanın kararlı, vatansever, kahraman, inançlı, fedakâr vb. karakteristik özellikleri belirlenerek çocukların karakterlerine etkileri incelenmiştir. İbrahim Ünsal’ın incelenen romanındaki açık karakter aktif olarak romanda başkahramandır. Gazi Kadın/Fatma Teğmen romanında vatansever, kararlı, inançlı, fedakâr, kahraman vb. karakteristik özellikler tespit edilmiş ve bu özelliklerin çocukların karakterlerine olumlu yönde yansıyabileceği görülmüştür. Romanın çocukların karakterlerinin gelişmesi açısından olumlu özellikler taşıdığı ve çocuklara gönül rahatlığı ile tavsiye edilebilecek romanlardan olduğu da söylenebilir.

Keywords

Abstract

Character education is to provide positive gains to the personal characteristics of the individual. Character reveals what kind of human being is in society. According to the character and behavior of a person, his good, bad, honest and so on. Personal characteristics. It is important for our future to educate individuals with strong character in order to have better and more positive features. In order to raise such a generation, character education should be among the subjects that educators attach importance to as well as family and environment. In this context; Ibrahim Unsal's Historical Novel Gazi woman / Fatma Tegmen, the open character of the character of the hero's personal characteristics of the children's characters in terms of educational positive or negative effects of what is aimed to examine. Within the scope of the study, document analysis method was used in the qualitative research design. In this context, the novel, with the literature search made in the novel character of the hero, determined, patriotic, hero, faithful and so on. The characteristics of the children were examined and their effects on the characters were investigated. İbrahim Ünsal's active character is the protagonist in the novel. Gazi Kadın / Fatma Lieutenant in the novel patriotic, determined, faithful, hero and so on. It was determined that these characteristics will be positively reflected on the characteristics of children. It has been determined that the novel has positive characteristics in terms of the development of the characters of the children and it can be recommended to our children with peace of mind.

Keywords