LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2020-100
Yayımlanma Tarihi: 2020-01-02 00:49:47.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 389-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde en fazla kullanılan bağımlılık yapıcı maddeler arasında sigara başta gelmektedir. Elde edilmesi kolan olan sigaranın liselerde birçok öğrenci için özenti olarak başlandığı düşünülmektedir. Sigara kullanımın yaygınlaşarak devam etmesi ülkemiz için önem arz etmekte ve devlet politikası olarak sigaraya savaş açılmaktadır. Sigaranın ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu çalışmada liselerde öğrenim gören öğrencilerin sigara içme davranışlarının ve sigaranın olumsuz etkilerine yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli merkezde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 425 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin algı düzeylerinin belirlemek için araştırmacılar tarafından belirlenen beş maddelik bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli merkezde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören 425 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin cinsiyetleri, sınıf düzeyleri, anne ve baba eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu ve sigara içme davranışlarına yönelik olarak elde betimsel istatistikler olarak gösterilmiştir. Veri toplama araçları olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen “ortaöğretim öğrencilerinin sigaranın sağlığa olan zararları hakkındaki bilgi düzeylerini belirleme” anketi kullanılmıştır. Öğrenciler sigara içmenin verdiği sağlık sorunlarına karşı oluşturulan bilgi düzeyleri incelendiğinde öğrencilerin en fazla kabul ettikleri sorun sigara içilen ortamın çocuklar için zararlı olduğudur. Ayrıca sigara içmenin sağlığa zararlı olduğu ve hamileyken içilen sigarın bebeğe arar vereceği sorunlarına yüksek oranda katıldıkları görülmüştür. Oluşturulan model öğrencilerin sigara içme davranışlarının % 8,2’sini açıklamakta (Nagelkerke R2) ve sigara içme davranışına sahip olan öğrencilerin % 81’ini doğru olarak sınıflandırmaktadır. Yapılan çalışmada sigara içmenin lise öğrencilerinde giderek artığı ve sigara içmede arkadaş çevresinin önemli olduğu ortaya konulmuştur. Ankete katılan öğrencilerin sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bildikleri ve buna rağmen sigara kullandıkları ortaya konulmaktadır. Sigara döneminde kritik bir dönem olan lise döneminin dikkat edilmesi gerekmektedir. Sigaraya başlamanın en fazla görüldüğü dönem lise dönemi olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

Today, smoking is one of the most used addictive substances. It is thought that smoking, which is easy to obtain, started as a wannabe for many students in high schools. It is important for our country that smoking continues to spread and wars are being waged as a state policy. Smoking causes health problems in later years. The aim of this study is to determine the knowledge level of high school students about the negative effects of smoking behavior and smoking behavior. The study group of the research consists of 425 students studying at secondary education level in Denizli. In order to determine students' perception levels, a five-item questionnaire was applied. The study group of the research consists of 425 students studying at secondary education level in Denizli. Gender, class levels, educational status of parents, economic status of the family and smoking behaviors of the students were shown as descriptive statistics. As data collection tools; determining the level of knowledge of secondary school students about health hazards of smoking ”questionnaire developed by the researcher. When the students' knowledge levels against smoking health problems are examined, the most accepted problem is that the smoking environment is harmful for children. In addition, it is seen that smoking is harmful to health and they are highly involved in the problems that cigarettes smoked during pregnancy will give the baby a call. The model explained 8,2% of the students' smoking behaviors (Nagelkerke R2) and correctly classified 81% of the students with smoking behaviors. In this study, it has been shown that smoking is gradually increasing among high school students and friends circle is important in smoking. It was revealed that the students who participated in the questionnaire knew that smoking was harmful to health and they still smoke. High school period, which is a critical period during smoking, should be considered. The most common period for starting smoking is seen as high school.

Keywords