ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOÇLUK BECERİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 556-567
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen ve değişen teknoloji eğitimde değişim ve gelişimi de yanında getirmiştir. Eğitimde öğretmenin amacı bilgiyi veren ve öğreten kaynak olmaktan, bilgiye ulaşma yolunda rehberlik eden danışmanlığa doğru değişmiştir. Öğretmenler öğrencilere koçluk yapan ve bilgiye kendilerinin ulaşmalarını sağlayan temel danışmanlar haline gelmektedir. Öğrencilerin başarısında temel olan öğretmenlerin koçluk becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Eğitimde devamlılık ve kalite için öğrencilere takviye ve destek sağlayan öğretmenler öğrencileri yönlendirmeleri ve desteklemeleri gerekmektedir. Koçluk becerilerini geliştiren öğretmenler öğrencileriyle daha iyi ilişkiler kurabilmekte ve öğrencilerin başarısına daha fazla katkı sağlamaktadırlar. Öğretmenlerin başarı bir şekilde çalışmaları kariyerlerini olumlu etkilemekte ve daha başarılı akademik eğitim sağlayabilmektedirler. Bu çalışmada koçluk becerilerine sahip öğretmenlerin akademik başarılarında daha iyi durumda olduklarını ortaya konulmak için bu çalışma yapılmıştır. Eğitim fakültelerinde eğitim gören öğretmen adaylarının koçluk becerileri ve derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmanın araştırma grubu Pamukkale Üniversitesinde Eğitim Fakültelerinde eğitim gören 200 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan çalışmada öğrencilere 20 soruluk üç alt boyutlu anket uygulanmış ve öğrencilerin üniversite derslerinden aldıkları akademik notlarla karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmada veriler AMOS programında değerlendirilerek yapısal eşitlik modeli doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada öğrencilerin akademik başarıları ile koçluk becerileri arasında ilişki bulunmuştur. Çalışmada koçluk becerileri üç alt boyutta incelenmiş ve bu alt boyutlarla olan ilişkileri yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Koçluk becerilerinin tüm alt boyutlarının akademik başarıyla ilişki olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının koçluk becerilerini geliştirdiklerinde akademik olarak da gelişme kat ettikleri ortaya çıkmıştır. Akademik başarı için gerekli olan problem çözme, eleştirel düşünme ve sorunlar karşısında çeşitli yaklaşımlar kullanma gibi birçok önemli kavram koçluk becerileri içinde geçerli olmaktadır. Koçluk becerilerine sahip olan öğretmen adaylarının mesleki ve akademik başarılara sahip olabilecekleri ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

Developing and changing technology has brought about change and development in education. The aim of the teacher in education has changed from being a resource that gives and teaches information to guidance that leads to access to information. Teachers become the main counselors who coach students and enable them to access the information themselves. Teachers, who are fundamental to their success, need to develop their coaching skills. Teachers who provide reinforcement and support to students for continuity and quality in education are required to guide and support students. Teachers who develop their coaching skills can establish better relationships with their students and contribute more to their success. Successful work of teachers affects their careers positively and provides more successful academic education. In this study, this study was conducted to show that teachers with coaching skills are better in their academic success. It reveals the relationship between teacher candidates' coaching skills and academic success in their courses. The research group of the study consists of 200 students studying at the Faculties of Education at Pamukkale University. In this study, three sub-dimensional questionnaires of 20 questions were applied to the students and the students were compared with the academic grades they took from university courses. In the study, the data were evaluated in the AMOS program in accordance with the structural equation model. In the study, a relationship was found between the academic achievement and coaching skills of the students. In the study, coaching skills were examined in three sub-dimensions and their relations with these sub-dimensions were analyzed with structural equation modeling. It was found that all sub-dimensions of coaching skills were related to academic success. It has been revealed that prospective teachers have improved academically when they develop their coaching skills. Many important concepts such as problem solving, critical thinking and using various approaches to problems are valid for coaching skills. It is revealed that prospective teachers who have coaching skills can have professional and academic achievements.

Keywords