MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARI

Author:

Number of pages: 1-14
Year-Number: 2020-100

Abstract

Araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Ses Eğitimi (BSE) dersine yönelik motivasyonlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada, farklı üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin BSE dersine yönelik motivasyon durumları tespit edilmiş ve söz konusu motivasyonlarının; öğrenim gördüğü üniversiteye, sınıf düzeyine, cinsiyete, mezun olunan lise türüne göre farklılık durumu ortaya konmuştur. Araştırmanın örneklemini Ondokuz Mayıs, Niğde Ömer Halisdemir, Trabzon ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim görmekte olan ve BSE dersini alan 479 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. İlgili veriler Ekici tarafından 2017 yılında geliştirilen “Bireysel Ses Eğitimi (BSE) Dersi Motivasyon Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine yönelik genel motivasyonlarının kısmen katılıyorum ( =3,39) olduğu, müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine yönelik motivasyonlarının üniversite, sınıf ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterdiği, mezun olunan lise türü değişkeni açısından ise anlamlı farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate the motivation of music teacher candidates towards Individual Voice Education (BSE) course. For this purpose, in the study, the motivation status of the 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students studying in the departments of music education at different universities were determined. The differences between the university, class level, gender, and the type of high school graduated. The sample of the study consists of 479 students who study at Ondokuz Mayıs, Niğde Ömer Halisdemir, Trabzon and Necmettin Erbakan University Music Education Departments. This is a descriptive field study. The relevant data were collected using the Ses Individual Voice Training (BSE) Course Motivation Scale developed by Ekici in 2017. According to the findings of the research, it was concluded that the general motivation of the music teacher candidates towards BSE course was partially agree ( = 3,39), that the motivation of the music teacher candidates towards BSE course showed a significant difference in terms of university, class and gender variable, but not in terms of the type of high school graduated variable.

Keywords