MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYONLARI
INVESTIGATION OF MOTIVATIONS OF MUSIC TEACHERS CANDIDATES INDIVIDUAL AUDIO TRAINING DIRECTION

Author : Damla BULUT - Ayça ÖZGÜN
Number of pages : 1-14

Abstract

Araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının Bireysel Ses Eğitimi (BSE) dersine yönelik motivasyonlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada, farklı üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin BSE dersine yönelik motivasyon durumları tespit edilmiş ve söz konusu motivasyonlarının; öğrenim gördüğü üniversiteye, sınıf düzeyine, cinsiyete, mezun olunan lise türüne göre farklılık durumu ortaya konmuştur. Araştırmanın örneklemini Ondokuz Mayıs, Niğde Ömer Halisdemir, Trabzon ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim görmekte olan ve BSE dersini alan 479 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır. İlgili veriler Ekici tarafından 2017 yılında geliştirilen “Bireysel Ses Eğitimi (BSE) Dersi Motivasyon Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine yönelik genel motivasyonlarının kısmen katılıyorum ( =3,39) olduğu, müzik öğretmeni adaylarının BSE dersine yönelik motivasyonlarının üniversite, sınıf ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterdiği, mezun olunan lise türü değişkeni açısından ise anlamlı farklılık göstermediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Mesleki Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayı, Bireysel Ses Eğitimi, Motivasyon.

Read:1300

Download: 508

Atıf Bulunamadı