SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRÜRKEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 283-294
Year-Number: 2020-100

Abstract

Araştırma Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan ve aynı zamanda Pedagojik Formasyon eğitimi alan öğrencilerin benlik saygısı düzeylerini incelemek amacıyla oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi öğrencileri örneklemini ise; Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görüp pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerine yönelik 6 soru yer alırken anketin ikinci bölümünde Arıcak tarafından geliştirilen 32 soru maddesinden oluşan beşli likert tipi “Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde spss paket programı kullanılmış anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Sonuç olarak benlik saygısı alt boyutlarından benlik değeri, özgüven, depresif duygulanım, kendine yetme, başarma ve üretkenlik olan alt boyutları ile demografik bilgiler anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Kendine yetme alt boyutunda mezun olunca öğretmenlik yapmak istiyor musunuz sorusu arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.

Keywords

Abstract

This research is performed to determine the self-respect level of the students who educated in both Sport Science Faculty and Pedagogical Formation Department. The universe of the research is Fırat University Students and the example is students that educated in both Sport Science Faculty and Pedagogical Formation Department. A total of 200 students participated to the research. A questionnaire consists from two parts has been used as a data collection tool. While the first side of the questionnaire includes 6 questions to determine the demographic information of the students other part includes quintet Likert type “self-respect scale” consisted from 32 questions that developed by Arıcak. SPSS software was used to evaluate the data and the level of significance was accepted as p <0.05. As a result, there is no significant difference between demographic information and self-respect sub-dimensions like self-worth, self-reliance, depressive emotion, self-sufficiency, success, reproductivity determined. It is determined a significant difference between self-sufficient subdivision and a question as “would you like to be a teacher when you graduate?”

Keywords