SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRÜRKEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
INVESTIGATION OF SELF-RESPECT LEVELS OF STUDENTS IN PEDAGOGIC FORMTION EDUCATION AT THE FACULTY OF SPORT SCIENCES (EXAMPLE OF FIRAT UNIVERSITY)

Author : Esra BAYRAK AYAŞ - Atalay GACAR - Eyyup NACAR
Number of pages : 283-294

Abstract

Araştırma Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan ve aynı zamanda Pedagojik Formasyon eğitimi alan öğrencilerin benlik saygısı düzeylerini incelemek amacıyla oluşturulmuştur. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi öğrencileri örneklemini ise; Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görüp pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya toplamda 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla iki bölümden oluşan anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin demografik bilgilerine yönelik 6 soru yer alırken anketin ikinci bölümünde Arıcak tarafından geliştirilen 32 soru maddesinden oluşan beşli likert tipi “Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde spss paket programı kullanılmış anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Sonuç olarak benlik saygısı alt boyutlarından benlik değeri, özgüven, depresif duygulanım, kendine yetme, başarma ve üretkenlik olan alt boyutları ile demografik bilgiler anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Kendine yetme alt boyutunda mezun olunca öğretmenlik yapmak istiyor musunuz sorusu arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır.

Keywords

Benlik Saygısı, Pedagojik Formasyon, Spor Bilimleri

Read:876

Download: 330

Atıf Bulunamadı