TASARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖNELİK TASARIMCI YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:48:45.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar-Tasarım
Number of pages: 26-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaynakların az kullanımıyla, faydalı sonucu elde etmek amacı taşıyan sürdülebilirlik kavramı, insan hayatının ve doğal dengenin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Giyim alanında sürdürülebilirlik; giysi hammaddesinden başlayarak, giysinin üretimi, dağıtımı, satışı, kullanım ömrü ve sonrasında gerçekleştirilecek olan değerlendirme ile geri dönüşüm yöntemlemlerini ve bu basamaklarda kullanılan teknikleri kapsamaktadır. Çevresel zararlarının boyutları nedeniyle ikinci büyük sektör olarak bilinen tekstil ve giyim sektörünün, bu nedenle, öncelikleri arasında sürdürülebiliğin ilk sırada yer alması gerekmektedir. Giysi üretiminin odak noktası olan tasarımcıların da sürdürülebilirliğe ilişkin görüş, tutum ve uygulamalarının işletmelerin sürdürülebilirlik stratejilerini destekler nitelikte olması bu noktada ayrı bir önem taşımaktadır. Giysi tasarımcılarının sürdürülebilirliğe yönelik bakış açıları ve uygulamalarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada; Ankara ve İstanbul’da hazır giyim üretimi yapan 49 işletmelerin tasarımcılarına araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ölçme aracı uygulanmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS) kullanılarak analiz edilmiş, tablolar halinde sunularak yorumlanarak öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of sustainability, which aims to achieve optimal results with minimum uses of resources, is significant for the continuation of human lives and the natural balance. In clothing industry, sustainability encompasses the processes starting with the raw material, the manufacturing of cloth, its distribution, marketing, lifetime, and possible recycling methods used afterwards. Consequently, it is essential for clothing industry, notoriously known as the second biggest regarding the extent of its environmental damage, to prioritize sustainability. Therefore, it is particularly important that the views, attitudes and practices of clothing designers are compatible with sustainability strategies of the clothing manufacturers. Aiming to evaluate the views and practices of designers, this study has implemented assessment tools developed by the researches, to designers of 49 ready wear sector, in İstanbul and Ankara. The data was analysed through SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) and presented through charts with interpretations and further suggestions.

Keywords


 • Altun, Ş. (2010). Türkiye’deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve Geri Kazanım İmkanları- nın Genel Profilinin Çıkarılması. Tübitak Hızlı Destek Programı, ProjesiProje No: 109Y008. Eylül-Bursa.

 • Ayanoğlu, G.S., Ağaç, S. (2017). Sürdürülebilir Moda Kavramına Yönelik Tasarım Fikirleri. Art-e Sanat Galerisi. Year 2017, Volume 10 , Issue 19, 252 -273.

 • Clarke, A. & Gershenson, John K. (2007). Design for the Life-Cycle. In Myer Kutz (Ed.) Envi- ronmentally Conscious Mechanical Design (68-115). John Wiley&Sons. Colombo, U. (2001). The Club of Rome and Sustainable Development`, Futures 33 (1): 7–11. Dengin S., Koç, F. (2016). Kültür Endüstrisi Bağlamında Moda ve Gençlerin Modayı Kullanma Durumları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, YIL: 20 S:1, Nisan, 203-222.

 • Diehl, J. C., Brezet, H. (2004). Design for Sustainability: An approach for International Deve- lopment, Transfer and Local Implementation. In Environmental Management for Sustainable Universities, (EMSU) 2004 International Conference on Sustainable Development Education: Holistic and Integrative Educational and Management Approaches for Ensuring Sustainable Societies. Monterrey, Mexico.

 • Fletcher, K. (2010). Fashion and Sustainability. In M.L. Schultz (Eds.), Sustainable Fashion (pp.34-41). Denmark: Design Skolen Kolding.

 • Giudice, F., La Rosa, G. & Risitano, A. (2006), Product Design for the Environment; A Life Cycle Approach. Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis.

 • Güvenç, B. (2008). Sürdürülebilirlik Bağlamında Ekolojik Tasarım Prensiplerinin Mimaride Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kanışkan, E. (2013) Moda Tasarım. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Ders Kitabı. Eskişehir.

 • Kılıç, S. (2013). Giyim Sektöründeki Üretim Artıklarının Sürdürülebilir Moda Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi ve Örnek Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Anabilim Dalı Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 • Koca., E., Çağman, S. D. (2012). Kullanılmayan Giysilerin Değerlendirilmesinde Çalışan Ka- dınların Ekolojik Yaklaşımları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 159-169.

 • Koca, E., Kılıç, S. (2014). Giyim Sektöründe Üretim Artıkları ve Sürdürülebilir Moda Yaklaşı- mı, Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, 20-25 Ekim, İzmir, 48-56.

 • Koca, E., Koç, F. (2016). A Study of Clothing Purchasing Behavior By Gender with Respect to Fashion and Brand Awareness, European Scientific Journal, March 2016 edition vol.12, No.7, 234-248.

 • Koca, E., Koç, F. (2009). Giysi Tasarımında Yaratıcılık, NWSA e-Journal of New World Scıen- ces Academi (Uluslararası Hakemli E-Dergi), Volume: 4, Number: 1, Article Number: 2C0004, 33-44.

 • Koca, E., Öz, C., Artaç, Y. B. (2016). Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirliğin Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası (UCTEA Chamber of Textile Engineers) Tekstil ve Mühendis-Journal of Textiles and Engineer, Cilt (Vol): 23, Sayı (No):103, 220-230.

 • Koca, E., Vural, T., ve Koç, F., (2013). “An Evaluation Of Consumer Tendencies Towards He- donistic Shopping For Clothes”, EJRE-European Journal of Research on Education, Special Issue: Human Resource Management, 54-64.

 • Mangır, A., F. (2016). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yavaş ve Hızlı Moda, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 19 41.Yıl Özel Sayısı, 143-154.

 • Ramirez, M. (2006). Sustainability in the education of industrial designers: the case for Austra- lia. International Journal of Sustainability in Higher Education, 7(2), 189–202. doi:10.1108/14676370610655959

 • Selamet, S. (2012). Sürdürülebilirlik ve Grafik Tasarım. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 125-148.

 • Slater, K. (2003). Environmental Impact of Textiles: Production, Processes and Protection, Woodhead Publishing: Cambridge, London.

 • Talay, İ. (1997). Sürdürülebilirlik Kavramı ve Uygulaması Üzerinde Bir Uygulama: Şanlıurfa Örneği, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

 • Thomas, S. (2008). From “Green Blur” to Ecofashion: Fashioning an Eco-lexicon. In: Fashion Theory, Vol.12, 4, 525-540.

 • Türkmen, N. (2009). Tekstil ve Moda Tasarımı Açısından Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekstil Ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, Tekstil ve Moda Tasarımı Programı, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul.

 • Vural, T., Koç, F., Koca, E., Pamuk, B. (2006). Geleneksel Kadın Giysilerinde Kol Formu Özel- liklerinin Giysi Konforu Açısından İncelenmesi, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, 16-18 Kasım 2006, Ankara, 343-349

 • Yeni, O. (2014). Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma: Bir Yazın Taraması, Gazi Üni- versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/3, 181-208.

                                                                                                    
 • Article Statistics