BİLGİSAYAR DESTEKLİ KORREPETİSYON EĞİTİMİ YÖNTEMİNİN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-11-23 02:16:34.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 467-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, konservatuvar öğrencilerinin bilgisayar destekli eğitime (BDE) yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından ortaya koymak ve bilgisayar destekli korrepetisyon dersinin öğrencilerin BDE tutumuna yönelik etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle konservatuvar öğrencilerine BDE tutum ölçeği öntest olarak uygulanmış, veriler yaş, cinsiyet ve sınıf değişkenleri yönünden incelenmiştir. Daha sonra korrepetisyon dersi alan konservatuvar öğrencilerinden 6 kişi deney, 6 kişi kontrol grubu olmak üzere 12 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Kontrol grubu korrepetisyon derslerini geleneksel yöntemle sürdürmüş, deney grubuna 8 hafta süreyle bilgisayar destekli korrepetisyon eğitimi verilmiştir. 8 hafta sonunda BDE tutum ölçeği sontest olarak uygulanmış ve veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde iki bağımsız grup ortalamalarını karşılaştırmak amacıyla Mann Whitney U Testi, bağımlı örnekler için Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi ve iki ya da daha çok grubun bağımlı değişkene ait ortalamalarını karşılaştırmak amacıyla Kruskall-Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS19 programından yararlanılmıştır. Araştırma sonunda bilgisayar destekli korrepetisyon eğitimi yönteminin öğrencilerin BDE’ye yönelik tutumlarında olumlu yönde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the attitudes of conservatory students towards computer assisted education (CAE) in terms of various variables and to determine the effect of computer assisted correpetition education method on students' CAE attitude. For this purpose, firstly CAE attitude scale was applied to conservatory students as a pre-test and data were analyzed in terms of age, gender and class variables. Then, a study group consisting of 12 students, 6 of whom were experimental and 6 of which were control group, were formed. The control group continued the courses with the conventional method, and the experimental group received computer-aided correpetition education for 8 weeks. After 8 weeks, CAE attitude scale was applied as posttest and data were analyzed. In the analysis of data, Mann Whitney U Test was used to compare two independent group means, Wilcoxon Paired Two Sample Test for dependent samples, and Kruskall-Wallis Test was used to compare the means of two or more groups' dependent variables. SPSS19 program was used in the analysis of the research data. At the end of the study, it was seen that computer aided correction education method significantly differentiated students' attitudes towards CAE in positive direction.

Keywords