MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMÜ TERCİH NEDENLERİ VE BÖLÜMDEN BEKLENTİLERİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : İşletme/Muhasebe
Number of pages: 456-466
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızın amacı, muhasebe bölümü öğrencilerinin muhasebe bölümünü tercih etme nedenlerinin ve muhasebe bölümünden beklentilerinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 öğretim yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünde öğrenim gören 104 öğrenciye yüz yüze görüşme ile anket yöntemi uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, anova ve t testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre muhasebe bölümü öğrencilerinin tercih sıralamasında muhasebe bölümü 1-5 aralığında yer almaktadır. Bu durum bize öğrencilerin bölüme isteyerek geldiklerini, muhasebe alanında daha çok bilgi sahibi olmak için bölümü tercih ettiklerini göstermektedir. Öğrencilerin muhasebe bölümünden en büyük beklentisi, bölümün kendilerine olan güvenlerini arttıracağı düşüncesidir. Ayrıca yapılan t testi sonucuna göre kız ve erkek öğrencilerin muhasebe bölümünden beklentileri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin beklenti oranı erkek öğrencilere göre daha yüksektir.

Keywords

Abstract

The purpose of our study is to investigate the preference reasons and expectations of accounting department students from the department. In accordance with this purpose, survey method was applied to 104 students studying in Accounting department of Fırat University Vocational School of Social Sciences by face-to-face interview in 2018-2019 academic year. Frequency, arithmetic mean, anova and t test was used while analyzing the data obtained. According to the results of the analysis, the accounting department is in the range of 1-5 in the order of preference of the accounting department students. This result shows us students prefer the profession willingly and to be more knowledgeable with accounting field. The greatest expectations of the students from the accounting department is to make increased their self-confidences by the department. Moreover, according to the result of t test applied, there is a significant difference between the expectation levels of female and male students from accounting department. The expectation levels of female students are higher.

Keywords