GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 66-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümü öğrencilerinin Bireysel Ses Eğitimi dersine yönelik motivasyon düzeylerini incelemektir. Araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan survey (tarama) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için veri toplama aracı olarak öğrencilerin demografik değişkenlerinin bulunduğu “Kişisel Bilgiler Formu”, ile “Bireysel Ses Eğitimi Dersi Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik bölümlerinde Bireysel Ses Eğitimi dersi alan 10. ve 12. sınıflarında öğrenim gören toplam 163 öğrenci seçilmiştir. Ayrıca araştırmada elde edilen verilerin analizinde yaygın olarak kullanılan bir paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin bireysel ses eğitimi dersine yönelik motivasyon düzeyleri orta seviyede bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin, bireysel ses eğitimi dersine yönelik motivasyon puanlarıyla, bireysel ses eğitimi dersine çalışmaya ayrılan haftalık zaman dilimi ve bireysel ses eğitimi dersine çalışmaya motive eden unsur değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the motivation levels of the students of Music Department of Fine Arts High School. The survey method, which is one of the descriptive research methods, was used in the study. Two tools were used as data collection tool for research. One of these is “The Personal Information Form” where the students have demographic variables and the other is “The Individual Audio Education Lesson Motivation Scale”. In the study, 163 students who were studying in the 10th and 12th grades who took Individual Voice Training lessons in the Music Departments of Rize, Trabzon, Giresun and Ordu Fine Arts High Schools in Eastern Black Sea Region were selected as the study group. In addition, a commonly used packet program was used in the analysis of the data obtained in there search. As a result of there search, the students' motivation levels for the individual voice education lesson were found to be at an intermediate level. In addition, the students' motivation scores for the individual voice training lesson, the individual time periodal located to study the individual voice training lesson and motivating factors to work in the individual voice training lesson were found to be significant differences.

Keywords