TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN HELÂL TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:31:02.0
Language : Türkçe
Konu : Tedarik Zinciri Yönetimi
Number of pages: 396-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı yapılan literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler dahilinde Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin helâl turizm kapsamında verdikleri hizmetleri ortaya koymaktadır. Afyonkarahisar’da merkezde yedi (7) adet faaliyet gösteren otel işletmeleri üzerinde durulmakta, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin helâl turizm kapsamında sundukları hizmetleri belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, ilgili otel işletmelerinin özellikle üst kademe ve orta kademe yöneticilere ulaşılamayan zamanlarda ise ön büro elemanları ile haberleşme sağlanarak istenilen bilgilere ulaşılması düşünülmüştür. Tablolaştırılan bu boyutlarda otellerde verilen hizmetler sunulmuştur. Buna göre, helâl turizm kapsamında verilen hizmetler incelendiğinde ise otel işletmelerinin hemen hemen tümünde odalarda dini gereçlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda ve edinilen mesleki tecrübe ile birlikte bu araştırmanın yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı ve Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otellerde helâl turizm konseptinde verilen hizmetleri ortaya koyması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to provide the services provided by the five star hotel companies operating in Afyonkarahisar within the scope of halal tourism within the context of the information obtained as a result of the literature survey. In Afyonkarahisar, there are seven (7) hotel businesses operating in the center, and in the research conducted to determine the services offered by the hotel businesses operating in Afyonkarahisar within the scope of halal tourism, it is thought that the related hotel businesses will be able to reach the desired information by providing communication with the front office staff, especially atServices provided in hotels of these sizes tabulated are offered. According to this, when the services provided within the scope of halal tourism are examined, it is determined that almost all hotel businesses have religious materials in the rooms. It is thought that as a result of litareture screening and with the professional experience gained, this research will contribute to the studies and will be important in terms of revealing the services provided in halal tourism concept in the five star hotels in Afyonkarahisar.

Keywords


 • Adnan Ö. (2004). Bir Turistik Ürün Çeşidi Olarak Termal Turizm ve Ege Bölgesi Açısından Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm işletmeciliği Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 • Akgöz, E.,Göral, R. ve Gürsoy, Y. (2014). Yenilik Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Kurban Bayramı Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31: 1- 12.

 • Arpacı, Ö.,& Batman, O. (2015). Helâl konseptli otel işletmelerinin yüksek ve düşük sezonda algılanan hizmet kalitesinin müşteri sadakati ve müşteri değeri üzerine etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (3), 75-86

 • Bardakoğlu, Ö. (2011). Turistik Ürün Bakımından Destinasyon Planlaması ve Pazarlaması Kap- samında İzmir Turizminin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Model Çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Programı Doktora Tezi, İzmir.

 • Battour, M.,&Ismail, M. N. (2016). Halaltourism: Concepts, practises, challenges and future. Tourism management perspectives, 19, 150-154.

 • Bhuıyan, A. H.,Sıwar, C., Ismaıl, S. M. ve Islam, R. (2011).“Potenatials of Islamic Tourism: A Case Study of Malaysia on East Coastal Economic Region”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (6): 1333-1340.

 • Bonne, K. ve Verbeke, W. (2008). Religious valuesin forming halal meat production and the controland delivery of halal credence quality. Agriculture and Human Values, 25, 3547.

 • Cengiz, F. (2012). Üçüncü Yaş Turistlere Yönelik Turistik Ürün Analizi: Alanya uygulaması, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Antalya.

 • Chookaew, S.,Chanın, O., Charatarawat, J., Srıprasert, P. ve Nımpaya, S. (2015). Increasing halal tourism potential at and aman gulf in Thailand fo rMuslim country, Journal of Economics, Business and Management, 3(7), 739-741.

 • Çolak, O. (2009). Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsaminda Kirsal Turizm ve Kirsal Turizm İşletmeciliği: Şirince Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Ana Bilim Dali Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

 • Doğan, M. (2008). Konaklama İşletmeleri Bağlamında “İslami Turizmin” Gelişimi: 2002-2007 Türkiye, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi: 23–27 Nisan 2008, Belek, Antalya,

 • Duman, T. 2011. Value of Islamic Tourism Offering: Perspective sfrom the Turkish Experience, World Islamic Tourism Forum, Global Islamic Tourism Organization, (GITO) & International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), Kuala Lumpur, Malaysia. July 12-13

 • GIFR ( Global Islamic Finance Report), 2013, www.gifr.net/gifr2013/ch_13.PDF

 • GİMDES (2016). Helâl Turizm İçin GİMDES Helâl Standardı. http://www.gimdes.org/helâl- otelnasil-olmali-2.html. Erişim Tarihi: 22 Aralık 2016

 • Henderson, J. C. (2010). Sharia-CompliantHotels, Tourismand Hospitality Research, 10( 3): 246-254.

 • Henderson, J. C. (2010). Sharia-Compliant Hotels, Tourism and Hospitality Research, 10( 3):

 • Idris, J.,&Wahab, N. A. (2015). The Competitive Advantages of Sharia-Compliant Hotel Con- cept in Malaysia: SWOT Analysis.

 • Kılıç, G.,Pekyaman A. ve Aytekin, E. (2016). The thermal tourism services provided by fivestar thermal hotel in Afyonkarahisar. İçinde C. Avcıkurt, S. M. Dınu,

 • Kotler, P.,Bowen, J. AndMakens, J. (2006). Marketing for Hospitality and Tourism. Third Edi- tion. Pearson Education, INC. New Jersey.

 • Kozak, N. (2008). Turizm Pazarlaması, Detay Yayıncılık. Ankara.

 • Mohsin, A.,Ramli, N., Alkhulayfi, B. A. (2015). Halal Tourism: Emerging Opportunities. Tou- rism Management Perspectives.

 • Pamukçu, H.,& Sarıışık, M. Helâl turizm kavramı ve gelişimi üzerine genel bir değerlendirme. Özel Sayı 1-Ocak 2017.

 • Rosenberg, P. ve Choufany, H. M. (2009). Spirituallodging-the Shariah Compliant hotel con- cept , HVS Global Hospitality Services, 1-6.

 • Saad, H., Ali, B., Abdel-Ati, A. (2014). Sharia-CompliantHotels in Egypt: Concept and Chal- lenges. Advances in Hospitality and Tourism Research, 2(1), s. 1-13.

 • Sahıda, W.,Abrahman, S., Awang, K. ve Che Man, Y. (2011). The ımplementation of shariah compliance concept hotel: de Palma hotel ampang, Malaysia. 2.nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, IACSIT Press, Singapore.

 • Seyidov, İ. (2015). Tüketicilerin Davranışlarında Şekillendirici Bir Faktör Olarak İslami Bağlı- lık, Selçuk İletişim, 2015, 9 (1), 388-409.

 • Shurıye, A. O. ve Daud, MR. H. C. (2014). Hospitality and leisurebetweenreligious maxims and modern facilities, Mediterranean Journal of Social Sciences, 5( 27), 1127-1135.

 • Stephenson, Marcus L. (2014). Deciphering 'Islamic Hospitality: developments challenges and cpportunities, Tourism Management, 40: 155-164.

 • Tekin, Ö. A. (2014). İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye'deki Genel Durum Üzerine Bir İnce- leme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7( 29), 750-766.

 • Usta, Ö. (2008). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.

 • Zaılanı, S.,Omar, A. ve Kopong, S. (2011). "An exploratory study on the sactorsın fluencing the non-gompliancetohalalamong hoteliers in Malaysia", International Business Management, 5 (1), 1-12.

 • Zulkharnain, A.,Jamal, S.A. (2012). Muslim Guest Perception of Value towards Syariah Con- cept Hotel. A. Zainal, S.M. Radzi, R. Hashim, C.T. Chik, R. Abu (Eds.), CurrentIssues in Hospitality and Tourism, Research and Innovations (s.337-340) Taylor & Francis Group. London, UK.

                                                                                                    
 • Article Statistics