BİR EDEBİ ŞAHSİYET OLARAK ENİS BATUR
ENIS BATUR AS A LITERARY FIGURE

Author : Ali POLAT
Number of pages : 352-371

Abstract

Bir Edebi Şahsiyet Olarak Enis Batur konulu araştırmanın amacı, 1980 sonrası Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olmasına rağmen şiirleri üzerine kapsamlı bir çalışma bulunmayan Enis Batur’u ve ilk şiir kitabı olan Tuğraları inceleyerek şiir anlayışı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Enis Batur’un şiir anlayışı II. Yeni anlayışı gibi anlaşılmaktan ziyade gizi esas alan bir anlayışla ortaya kor. Onun için esas olan söyleyeceğini doğrudan söyleme değil de simyacı gibi kapalı bir dil ortaya koyarak okuyucunun belli bir zahmet çektikten sonra onu anlayabileceği bir anlayışla ortaya konur. Şiirin devrimciliği üzerinde duran şair, Tuğralar1 adlı şiir kitabında hiçbir görüşün savunuculuğunu yapmaz. Şiir ile musiki arasında paralellik olduğunu belirtir. Geleneksel olan şeylere karşı olan şair, şiirde bulunan her türlü sınırlamalara karşıdır. Bu yüzden şiirde hece ölçüsünü ve şiirin tamamında kafiye ile redifi kullanmaz. Birinci bölümde; şairin hayatı ve genel şahsiyeti üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; Batur’un şiir anlayışı bağlamında şiirden ne anladığı ifade edilmiştir. Üçüncü bölümde; eser tahlil edilmek suretiyle içerik ve biçim yönüyle şiir tekniği tespit edilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölüm ise sonuç kısmıyla bitirilmiştir.

Keywords

Enis Batur, Şiir, Simya, Musiki, Tuğralar

Read:805

Download: 301

Atıf Bulunamadı