BİR EDEBİ ŞAHSİYET OLARAK ENİS BATUR

Author:

Number of pages: 352-371
Year-Number: 2020-100

Abstract

Bir Edebi Şahsiyet Olarak Enis Batur konulu araştırmanın amacı, 1980 sonrası Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olmasına rağmen şiirleri üzerine kapsamlı bir çalışma bulunmayan Enis Batur’u ve ilk şiir kitabı olan Tuğraları inceleyerek şiir anlayışı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Enis Batur’un şiir anlayışı II. Yeni anlayışı gibi anlaşılmaktan ziyade gizi esas alan bir anlayışla ortaya kor. Onun için esas olan söyleyeceğini doğrudan söyleme değil de simyacı gibi kapalı bir dil ortaya koyarak okuyucunun belli bir zahmet çektikten sonra onu anlayabileceği bir anlayışla ortaya konur. Şiirin devrimciliği üzerinde duran şair, Tuğralar1 adlı şiir kitabında hiçbir görüşün savunuculuğunu yapmaz. Şiir ile musiki arasında paralellik olduğunu belirtir. Geleneksel olan şeylere karşı olan şair, şiirde bulunan her türlü sınırlamalara karşıdır. Bu yüzden şiirde hece ölçüsünü ve şiirin tamamında kafiye ile redifi kullanmaz. Birinci bölümde; şairin hayatı ve genel şahsiyeti üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; Batur’un şiir anlayışı bağlamında şiirden ne anladığı ifade edilmiştir. Üçüncü bölümde; eser tahlil edilmek suretiyle içerik ve biçim yönüyle şiir tekniği tespit edilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölüm ise sonuç kısmıyla bitirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of reserch on Enis BATUR as a literary figure, who is one of the important figures of Turkish Litrature after 1980; however, there is no comprehension study on his poems, is to try to reveal his view of poetry by examining his first poetry book: “TUGRALAR”. The poem which is true for him is produced with an understanding that the reader can understand after a certain trouble by not revealing a clear language but a concealed language like an alchemist. Enis Batur's understanding of poetry is revealed with an understanding based on mystery rather than being understood as II.Yeni’s understanding. The poet, who focuses on the revolutionism of poetry, does not advocate any view in his poetry book “Tugralar”. He states that there is parallelism between poetry and Turkish Art Music. The poet who is against the traditional things is against all kinds of limitations in the poem. Therefore, neither does he use the measure of syllable in poetry, nor rhyme and repeated voice in the most part of poetry. In the first chapter; the life and general personality of the poet are focused. In the second chapter; It is stated that Batur understands poetry in the context of it. In the third chapter; poetry technique has been tried to be determined in terms of content and form by analyzing the book. The fourth chapter is concluded with the conclusion part.

Keywords