PROFESYONEL SES KAYIT STÜDYOLARINDA BAĞLAMA (SAZ) KAYIT VE MİKS YÖNTEMLERİ

Author:

Number of pages: 102-109
Year-Number: 2020-100

Abstract

Bu araştırma, profesyonel ses kayıt stüdyolarında görev alan uzmanların, bağlama kayıt ve miks anındaki kullandıkları yöntemler hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Böylelikle gerek müzik teknolojileri alanındaki öğrencilere ve eğitmenlere, gerekse bu alana ilgi duyan amatörlere literatür desteği sağlaması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla, Türkiye’nin farklı illerde bulunan ve profesyonel stüdyolarda görev alan 20 tonmayster/ses mühendislerinin görüşleri alınmıştır. Elde edilen görüşlere içerik analizi yapılmıştır. Böylelikle benzer verileri gruplar çerçevesinde bir araya getirerek bulgulara ulaşılmıştır. Geniş diyaframlı kondansatör mikrofonları tercih ettikleri, en çok bağlamanın sapı ile göğsün birleştiği bölgeye konumlandırdığı, belirli bir equalizer tekniği uygulamadığı, en çok optik (opto) kompresör türünü tercih ettikleri ve miks esnasında efekt işlemcilerden çoğunlukla reverb ve delay tercih ettikleri sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Abstract

This research aims to give information about the methods used by baglama recording and mixing experts in professional audio recording studios. Thus, both students and instructors in the field of music technologies and amateurs interested in this field is considered to be important in terms of providing literature support. For this purpose, through semi-structured interview form, in different provinces of Turkey and the opinions of 20 tonmaister/sound engineers working in professional studios were taken. Content analysis was conducted to the opinions obtained. Thus, similar data were gathered within the framework of the groups and the findings were reached. It has been concluded that they prefer large diaphragm condenser microphones, they position the baglama handle and chest at the junction, do not apply a specific equalizer technique, prefer the most optical (opto) compressor type, and mostly reverb and delay during the mixing process.

Keywords