YENİ GELİŞEN KENT BAĞLAMINDA YEREL HALKIN TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2019 -99
Number of pages: 485-504
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel miras ve turizm açısından yeterli potansiyele rağmen bazı bölgeler, iller bu potansiyeli yeterince değerlendirememektedirler. Osmaniye henüz yeni il olmuş, ekonomik ve sosyal atılımını henüz gerçekleştirmekte olan genç illerimizdendir. Genç bir il olmasına rağmen Osmaniye, tarihi kökenleri çok eskilere dayanan, birçok tarihi ve turistik kalıntılara sahiptir. Osmaniye’deki turizm potansiyellerinin tanıtımı, destinasyon çalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarının çabalarıyla geliştirilmeye çalışılmaktadır. Oldukça zengin kültür ve turizm değerlerine sahip Osmaniye halkının turizm algısı gelişime ivme kazandırılması açısından önemlidir. Bu çalışma Osmaniye halkının turizm ve kültürel mirasla ilgili algılarının ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Halkın kültürel miras ve turizme bakış açıları, bu potansiyellerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, turizmin ilin sosyo-ekonomik yapısını nasıl değiştireceğine ilişkin görüş ve düşüncelerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Anket uygulaması yapılan çalışma sonucunda Osmaniye halkının kültürel miras ve turizm ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı, turizmin geliştirilmesinin Osmaniye’nin kalkınması için yeterli olamayacağı, kültürel turizme olumlu görmelerine rağmen sosyal yönden bazı tereddütleri olduğu bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

In spite of sufficient potential in terms of cultural heritage and tourism, some regions and provinces do not use this potential adequately. Osmaniye is one of our young provinces which has just become a new province and is currently realizing its economic and social progress. Although it is a young province, Osmaniye has many historical and touristic ruins whose historical origins are very old. The promotion of tourism potentials in Osmaniye and the efforts to develop destinations are being developed with the efforts of public institutions and organizations. Tourism perception of the people of Osmaniye, which has rich cultural and tourism values, is important in terms of accelerating the development. This study was conducted to reveal the perceptions of the people of Osmaniye about tourism and cultural heritage. The aim of this course is to reveal the views of the people on cultural heritage and tourism, how to evaluate these potentials and how the tourism will change the socio-economic structure of the province. As a result of the survey, it was found that the people of Osmaniye did not have enough information about cultural heritage and tourism, that the development of tourism could not be sufficient for the development of Osmaniye and that they had some hesitations in terms of social tourism despite their positive views on cultural tourism.

Keywords