MEKTEP MÜZESİ DERGİSİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:21:08.0
Language : Türkçe
Konu : İslam Tarihi
Number of pages: 455-465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1828 Vakʻa-i Mısriyye ile basın hayatı başlayan Osmanlı’da, Cumhuriyet’e kadar her çeşit alanda pek çok eski harflerle basılmış gazete ve dergi bulunmaktadır. Bunlar birinci dereceden kaynak olmaları sebebiyle araştırmacılar tarafından günümüz Türkçe’sine çevrilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Özellikle son dönemde bu kaynaklara ilgi artmıştır. Ancak hala gün yüzüne çıkmamış dergi koleksiyonları bulunmaktadır. Mektep Müzesi, bu dergilerden biridir. Ahmet Edip tarafından çıkarılan Mektep Müzesi, II. Meşrutiyet’in son dönemleri ve I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesi olan çok önemli bir tarihte yayın hayatında yer almıştır. Ayrıca Halide Edip Adıvar ve Nakiye Elgün gibi dönemin önemli şahsiyetlerine de sayfalarında yer vermiştir. Siyasetten uzak kalmaya çalışarak ilmi ve fenni konulara odaklanmış ve okurlarını bu alanda yalnız memleket sınırları içinde değil tüm dünyada meydana gelen gelişmelerden haberdar etmek istemiştir.

Keywords

Abstract

On Ottoman Empire, in which press life has begun with Vak'a-i Mısriyye in 1828, there are many newspapers and magazines printed with lots of old letters in all kinds of fields up to the Republic. Since these newspapers and magazines are the primary sources for many fields, researchers have been translated them into modern Turkish and studies have been made on them. Especially in recent years, curiosity to these sources has been significantly increased. However, there are still some magazine collections which couldn't meet with their audiences. Mektep Müzesi is one of them. Mektep Müzesi written by Ahmet Edip, took place on a very important time between last periods of Second Constitutional era and just before the first World War. Additionaly, there are also pages written by some important writers such as Halide Edip Adıvar and Nakiye Elgün. Ahmet Edip tried to stay away from politics in his magazine by focusing more on scientific subjects and he wanted to let Mektep Müzesi readers know about all the improvements happened not only in hometown borders but also in the world.

Keywords


 • Benlisoy, Stefo, (2006/2), Mektep Müzesi Dergisi: “Aile Müdireleri” Yetiştirmek, Müteferrika : Dört Aylık Kitabiyat Dergisi, S.30, s.183-214.

 • Çankaya, Ali, (1968-69), Son Asır Türk Tarihinin Önemli Olayları İle Birlikte Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, Mars Matbaası, c.III, Ankara.

 • Demir, Kenan, 2016 (Nisan) Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849-1923), Iğdır

 • Duman, Hasan, (1995 ), Başlangıcından Karınca’ya Kadar Türk Basın Tarihine Kısa Bir Bakış, Türk Kütüphaneciliği, C.9, S.1, , s. 21-35 .

 • Güçtekin, Nuri, (2013) İstanbul’daki Müslim Özel Mektepleri (1873-1922), Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul.

 • Kesreoğlu, Hasan S., (1995/Yaz) Batı’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Süreli Yayınların Ortaya Çıkışı ve Özellikleri, Müteferrika, S.6, s.19-28.

 • Okay, Cüneyd, (1999), Meşrutiyet Döneminde Kadınlara Yönelik Bir Dergi: Mektep Müzesi, Tarih ve Toplum, S.181, s.4-7.

 • Oylubaş Katfar, Duygu, (2017) Kadın Dergilerinde Öncü Bir Erkek Ahmet Edip ve Ev Hocası Dergisi”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S. 6/4, s. 2436-2447

 • Topuz, Hıfzı, (1973), 100 Soruda Türk Basın Tarihi, Gerçek Yay., İstanbul.

 • Yapar - Gönenç, Aslı, (2006), Türkiye’de ve Fransa’da Dergicilik ve Kadın Dergileri, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul

 • Van Os, Nicole A. N. M., (2002), Osmanlı Kadın Dernekleri: Geçmişten Gelen Kaynaklar, Gelecek İçin Kaynaklar, Toplumsal Tarih, C.17, S.99, s.7-14.

 • Yapar-Gönenç, Aslı, (2007), Türkiye’de Dergiciliğin Tarihsel Gelişimi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S.29, s. 63-78.

                                                                                                    
 • Article Statistics