ADLİYE ÇALIŞANLARININ ALGILANAN ÖRGÜTSEL STRES VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL STRESS AND JOB SATISFACTION IN COURTHOUSE EMPLOYEES

Author : Süreyya YILMAZ - Ömer YILMAZ - Abdullah KARATAY
Number of pages : 140-170

Abstract

Bu çalışmada, İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanlarının örgütsel stres düzeylerinin ve iş doyumlarının bazı sosyodemografik değişkenlere göre ilişkisini incelemek ve çalışanların örgütsel stres düzeylerini azaltıcı, iş doyumlarını artırıcı sosyal hizmet müdahaleleri, çeşitli politikalar ve öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, 281 adliye çalışandan elde edilen verilerin analizi sonucunda, toplam iş doyumu alt ölçeği ile iş stresi (r= -.57; p<0,01) arasında negatif ilişki bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise algılanan iş stresi düzeyi ile içsel doyum arasında negatif, dışsal doyum ve toplam doyum düzeyleri arasında ise pozitif ilişki görülmüştür. Bir başka ifade ile toplam iş tatmini arttıkça stres azalmakta; içsel doyum arttıkça genel iş doyumu ve dışsal doyum da artmakta, iş stresi ise azalmaktadır. Bu araştırma, adliyede çalışanlara yönelik örgütsel stres düzeyi ile iş doyumu ilişkisini ortaya koyan ilk araştırma olması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords

Örgütsel Stres, İş Doyumu, Sosyal Hizmet

Read:1204

Download: 590