ADLİYE ÇALIŞANLARININ ALGILANAN ÖRGÜTSEL STRES VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:20:41.0
Language : Türkçe
Konu : Örgütsel Davranış
Number of pages: 140-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanlarının örgütsel stres düzeylerinin ve iş doyumlarının bazı sosyodemografik değişkenlere göre ilişkisini incelemek ve çalışanların örgütsel stres düzeylerini azaltıcı, iş doyumlarını artırıcı sosyal hizmet müdahaleleri, çeşitli politikalar ve öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, 281 adliye çalışandan elde edilen verilerin analizi sonucunda, toplam iş doyumu alt ölçeği ile iş stresi (r= -.57; p<0,01) arasında negatif ilişki bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise algılanan iş stresi düzeyi ile içsel doyum arasında negatif, dışsal doyum ve toplam doyum düzeyleri arasında ise pozitif ilişki görülmüştür. Bir başka ifade ile toplam iş tatmini arttıkça stres azalmakta; içsel doyum arttıkça genel iş doyumu ve dışsal doyum da artmakta, iş stresi ise azalmaktadır. Bu araştırma, adliyede çalışanlara yönelik örgütsel stres düzeyi ile iş doyumu ilişkisini ortaya koyan ilk araştırma olması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the relationship between organizational stress levels and job satisfaction in Istanbul Anatolian Courthouse employees according to some sociodemographic variables, and to develop social service interventions, various policies and recommendations that reduce organizational stress levels and increase job satisfaction. As a result of the analysis of the data obtained from 281 judicial staff, a negative correlation was found between total job satisfaction subscale and job stress (r = -.57; p <0.01).Another finding of the study was negative correlation between perceived job stress level and internal satisfaction, and positive correlation between external satisfaction and total satisfaction levels. In other words, as total job satisfaction increases, stress decreases; As internal satisfaction increases, general job satisfaction and external satisfaction increase, and work stress decreases. This research is important in terms of being the first study that shows the relationship between organizational stress level and job satisfaction for the judiciary employees.

Keywords


 • Aktaş, A.M., (2001), “Bir Kamu Kuruluşunun Üst Düzey Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik Özellikleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(4), s. 25-42.

 • Akbulut, T., (1994), İşçi Sağlığı Prensip ve Uygulamaları, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

 • Akşit Aşık, N., (2010), “Çalışanların İş Doyumunu Etkileyen Bireysel ve Örgütsel Faktörler ile Sonuçlarına İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme”, Türk İdare Dergisi, 467, s. 31-51.

 • Akyar, A., (2012), Etkili Yönetim ve Yöneticilik, 2. İlya Yayınevi, İzmir.

 • Altundaş, O., (2000), “Poliste İş Stresi ve İş Tatmini”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 • Aytaç, S., (2009), İş Stresi Yönetimi El Kitabı İş Stresi: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yol- ları, Yönetimi, ÇASGEM Yayınevi, Ankara.

 • Baltaş, A., Baltaş, Z., (2004), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Yayınevi, İstanbul.

 • Baltaş, Z., Baltaş, A., (2012), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Bozkır, Y.; Örücü, E.; Yumuşak, S., (2006), “Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İs Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(1), s. 39

 • Cambaz, S., (2005), “Manisa Kent Merkezinde Çalışan Ebelerin İş Doyumu ve Hizmete Yansı- ması”, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

 • Çelik, Y.; Saygılı, M., (2011), “Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamına İlişkin Algıları İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), s. 39-71.

 • Çınar, O., (2010), “Eğitim ve Sağlık Alanı Çalışanlarının İş Stres Düzeyleri”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), s. 101-121.

 • Çökük, B., (2013), “Örgütsel Stresin Çalışanların İş Doyumu Düzeylerine Etkisi: Merzifon Kaymakamlığı Örneği”. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

 • Çömezoğlu, E., (2007), “Ebelerin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Analizi”. Marmara Üni- versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

 • Deniz, L.; Kumaş, V., (2010), “Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi”, M.Ü. Ata- türk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2010, Sayı: 32, s. 123 – 139.

 • Duyan, V.; Özbulut, M.; Sayar, Ö.Ö., (2008), “Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak”, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Öncü Basımevi, Yayın No:11, Ankara.

 • Eğinli, A.T., (2009), “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyu- muna Yönelik Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), s. 35-52.

 • Ekinci, Y., (2006), “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Öğret- menlerin İş Doyumu ve İş Stresinin Karşılaştırılması”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

 • Ekinci, T.; Özkaya, M.O.; Yakın, V., (2008), “Stres Düzeylerinin Çalısanların İş Doyumu Üzerine Etkisi Celal Bayar Üniversitesi Çalısanları Üzerine Ampirik Bir Arastırma”. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), s. 163-179.

 • Ergeneli, A., (2006), Örgüt Ve İnsan, Hacettepe Üniversite Basımevi, Ankara.

 • Eryılmaz, H.Y., (2003), “Doğum Sonu Servislerde Çalışan Hemşirelerin Verdikleri Bakım Hizmetine Yönelik Görüşleri ve İş Doyumları”, Hemşirelik Forumu, 6(3), s. 1-7.

 • Güçlü N., (2001), “Stres Yönetimi”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21( 1), s. 91-109.

 • Güney, G., (2011), “Örgütsel Stres Kaynaklarının Çalışanlar Üzerine Etkileri Ve Stres Yöneti- mi: Isparta Adliye Çalışanları üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Güven, A.; Yalçınkaya Akyüz, M., (2002), “Okul Yöneticilerinde Kaygı-İş Doyumu İlişkisinin İncelenmesi”, Eğitim Araştırmaları, 7, s. 178-188.

 • Işıkhan, V., (1999b), “Yönetim Stresi ve Sosyal Hizmet Mesleği”. Prof.Dr. Sema Kut’a Arma- ğan Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, ed. N.G. Koşar, V. Duyan, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yayın No:004, 112-117, Ankara.

 • Işıkhan, V., (2006), “Onkoloji Alanında Bakım Verenlerin Tükenmişliği”. Toplum ve Sosyal Hizmet, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi, 17(2), s. 7-24.

 • Işıkhan, V., (2014), Örgütlerde Stres Yönetimi. Sosyal Hizmet Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 1-23.

 • İşcan, Ö.F.; Sevimli, F., (2005), “Bireysel ve iş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu”. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1), s. 55-64.

 • İştar, E., (2012), “Stres ve Verimlilik İlişkisi”, Akademik Bakış Dergisi, (33): s. 1-21.

 • Kantek, F.; Kartal H. (2016) Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması, Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 2016;13 (2): 151-156.

 • Karagül, M., (2011), “Örgütsel Stres ve Stres Yönetimi: Malatya Adliyesi Örneği”. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

 • Kılıç, B.; Ergör, A., Gürpınar, E.; Demiral, Y., (2004), “Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölge Başkanlığındaki Sağlık Ocaklarında Çalışan Personelin İş Doyumu”, Sağlık ve Toplum Dergisi, 14(2), s. 12-21.

 • Koç, Ş.R., (2009), “Sağlık Çalışanlarında İş Stresi: Acil Servis Örneği”, Yayımlanmamış Yük- sek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Köknel, Ö., (1988), Zorlanan İnsan. Altın Kitaplar, İstanbul.

 • Kurçer M.A., (2005), “Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimlerinin İş Doyumu ve Tüken- mişlik Düzeyleri”, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, s. 10-5.

 • Murat, M.; Yılmaz, Z., (2008), “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İş Doyumları İle Örgütsel Stres Kaynakları Arasındaki İlişki”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), s. 203-222.

 • Parsak, G.; Turan, M., (2011), “Yabancılaşma ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Devlet Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), s. 1-20.

 • Pehlivan, İ., (2002), İş Yaşamında Stres, Pegem Yayınevi, Ankara.

 • Polat, N., (2008), “Hemşirelerde İşe Bağlı Stres Ve İş Doyumu: Bir Eğitim Hastanesinde Saha Çalışması”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ankara.

 • Sabuncuoğlu, Z., (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa.

 • Sabuncuoğlu, Z.; Tüz, M., (2008), Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa.

 • Sheafor, B. W.; Horejsi, C.J., (2014), Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. Nika Yayınevi, Ankara.

 • Silah, M., (2005), Endüstride Çalışma Psikolojisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Sur, H.; Söylemez, D.; Taşdemir, M., (2002), “SSK Göztepe Eğitim Hastanesi‟nde Çalışan Personelin İş Doyumunun Değerlendirilmesi”. 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir.

 • Şahin, F., (1999), “Sosyal Hizmetin Doğası ve Paradigmaları”. Prof. Dr. Sema Kut’a Armağan Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, ed. N.G. Koşar, V. Duyan, H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Yayın No:004, 60-74, Ankara.

 • Şahin, İ., (1999), “İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri”, Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Şahin, A., (2003), “Yöneticilerin İş Tatmini ve Memnuniyeti”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(5), s. 137-157.

 • Tanşu, M., (2009), “Örgütsel Stres Kaynakları Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ve Sağlık Sektöründe Bir Uygulama”. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Telman, N.; Ünsal, P., (2004), Çalışan Memnuniyeti, Epsilon Yayınevi, İstanbul.

 • Tetik, F., (2014), “Çalışma Yaşamında İş Stresinin Verimlilik Üzerine Etkileri: Isparta Süley- man Demirel Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Tuzgöl Dost, M.; Cenkseven, F., (2008), “Öğretim Elemanlarının Sosyodemografik Değişken- lere Ve Üniversitelerini Değerlendirmelerine Göre İş Doyumları”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(148), s. 28-39.

 • Yapraklı, Ş.; Yılmaz, M.K., (2007), “Çalışanların İş Stresi Algılarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Erzurum'da İlaç Mümessilleri Üzerinde Bir Saha Araştırması”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), s. 155-183)

 • Yalnız, H., (2010), “Ebelerde İş Stresinin İş Doyumuna Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni- versitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Yolcuoğlu, İ.G., (2013), Toplumsal İşlevsizlik, Nar Yayınevi, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics