ADLİYE ÇALIŞANLARININ ALGILANAN ÖRGÜTSEL STRES VE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:20:41.0
Language : Türkçe
Konu : Örgütsel Davranış
Number of pages: 140-170
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, İstanbul Anadolu Adliyesi çalışanlarının örgütsel stres düzeylerinin ve iş doyumlarının bazı sosyodemografik değişkenlere göre ilişkisini incelemek ve çalışanların örgütsel stres düzeylerini azaltıcı, iş doyumlarını artırıcı sosyal hizmet müdahaleleri, çeşitli politikalar ve öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, 281 adliye çalışandan elde edilen verilerin analizi sonucunda, toplam iş doyumu alt ölçeği ile iş stresi (r= -.57; p<0,01) arasında negatif ilişki bulunmuştur. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise algılanan iş stresi düzeyi ile içsel doyum arasında negatif, dışsal doyum ve toplam doyum düzeyleri arasında ise pozitif ilişki görülmüştür. Bir başka ifade ile toplam iş tatmini arttıkça stres azalmakta; içsel doyum arttıkça genel iş doyumu ve dışsal doyum da artmakta, iş stresi ise azalmaktadır. Bu araştırma, adliyede çalışanlara yönelik örgütsel stres düzeyi ile iş doyumu ilişkisini ortaya koyan ilk araştırma olması bakımından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the relationship between organizational stress levels and job satisfaction in Istanbul Anatolian Courthouse employees according to some sociodemographic variables, and to develop social service interventions, various policies and recommendations that reduce organizational stress levels and increase job satisfaction. As a result of the analysis of the data obtained from 281 judicial staff, a negative correlation was found between total job satisfaction subscale and job stress (r = -.57; p <0.01).Another finding of the study was negative correlation between perceived job stress level and internal satisfaction, and positive correlation between external satisfaction and total satisfaction levels. In other words, as total job satisfaction increases, stress decreases; As internal satisfaction increases, general job satisfaction and external satisfaction increase, and work stress decreases. This research is important in terms of being the first study that shows the relationship between organizational stress level and job satisfaction for the judiciary employees.

Keywords