GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : Türkçe
Konu : sosyal bilimler / işletme
Number of pages: 440-454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Girişimcilik konusu yaratmış olduğu katma değer açısından hem kişiler hem de devletler için önemli bir yere sahiptir. Girişimcilik ülkelerin ekonomik kalkınmalarının temelini oluşturmaktadır. Buna istinaden günden güne gelişen girişimcilik konusu her kesimi etkisi altına almaktadır. Bireylerin sahip olduğu bir takım kişilik özellikleri onların girişimcilik niyetlerini etkilemektedir. Bu çalışmada, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, risk alma, bağımsızlık arzusu, içsel kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans ve kendine güven alt başlıkları altında incelenen kişilik özelliklerine ilaveten, literatürde incelenen tüm girişimci kişilik özellikleri açıklanmıştır. Araştırma yüz yüze anket şeklinde toplamda 400 kişiye uygulanmıştır. Bunlardan 5 tanesi eksik cevap verdiği için araştırma dışı bırakılmıştır. Analiz sonuçlarına etki eden kişi ayısı toplamda 395’tir.

Keywords

Abstract

Entrepreneurship has an important place for both individuals and governments in terms of the added value it creates. Entrepreneurship is the basis of the economic development of countries. Accordingly, the subject of entrepreneurship that develops day by day affects every segment. Some personality traits of individuals affect their entrepreneurial intentions. In this study, all the entrepreneurial personality traits examined in the literature were explained in addition to personality traits under the headings of innovation, need to succeed, risk taking, desire for independence, internal locus of control, tolerance to uncertainty and self-confidence. The research was applied to a total of 400 people in the form of a face-to-face survey. 5 of them were excluded from the research due to incomplete answers. The total number of people who influence the analysis results is 395.

Keywords


 • Boyd, N. G. and Vozikis, G. S. (1994), ‘’The İnfluence of Self-Efficacy on The Deelopment of Entrepreneurial Intentions and Action’’, Entrepreneurship Theory And Practice, 18.

 • Bozkurt, Ö. (2014), ‘’Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Öğrencilerin Girişimci Olma Niyetlerinin İncelenmesi’’, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1: 3. Churchill, N. C. (1992), Research Issuess in Entrepreneurship, In Sexton, D.L.; Kasarda, J.D., eds., The State of The art of Entrepreneurship, PWS-Kent, Boston, MA. Doğan, N. (2013), ‘’Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma’’, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Eser, G. (2016), Girişimcilik ve Fırsat Tanımlama, Beta Yayınları, İstanbul. Hisrich, R. ve Peters, M. (2002), Entrepreneurship, McGraw-Hill Higher Education, Boston. Işık, N., Göktaş, D. ve Kılınç, E. C. (2011), ‘’İktisadi Büyümede Girişimciliğin Rolü’’, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 6:1, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Kaşmer Şahin, T. (2015), ‘’Kültürün Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkileri: Bulgaristan Türkleri ve Türkiye’deki Bulgaristan Göçmenleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma’’, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. Kruger, N. F., Reilly, M. D. Ve Carsrud, A. L. vd., (2000). "Competing Models of Entrepreneurial Intentions". Journal of Business Venturing, 15. 5. Özdevecioğlu, M. ve Karaca, M. (2015), Girişimcilik, Girişimci Kişilik, Kavram ve Uygulama, Eğitim Kitabevi, Konya.

 • Scarborough, N. M. (2014), Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri, Nobel Yayınevi, Ankara.

 • Serinkan, C. ve Arat, G. (2013), İşletmelerde Örgütsel Değişim ve İç Girişimcilik, Beta Ya- yınları, İstanbul.

 • Shook, C. L., Priem, R. L. ve Mcgee, J. E. (2003). "Venture Creation and The Enterprising Ġndividual: A Review and Synthesis". Journal of Management, 29: 3.

 • Şeşen, H., Soran, S. ve Caymaz, E. (2014), ‘’Toplumsal Kültürün Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Sosyal Ağ Kullanımının Aracılık Rolü’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 41: 2.

 • Tosunoğlu, T. (2003), ‘’Girişimcilik ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişme Sürecinde Girişimci- liğin Yeri’’, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

                                                                                                    
 • Article Statistics