TÜRKİYE’DE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE MEMURLARIN DİSİPLİN VE CEZAİ SORUMLULUĞU

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-01 14:16:33.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 305-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimlilik içerisinde yürütülmesinde büyük bir rolü ve sorumluluğu bulunan devlet memurlarının, kamu için istenilen düzenin sağlanması adına, disiplin mevzuatına uygun davranışlar sergilemeleri önemlidir. Memurlar için, Kanun’da belirlenen kurallara aykırı davranışlar sergileme durumu “disiplin suçu”nu oluşturmaktadır. Bu durumun oluşması halinde, “uyarma” cezasından “memurluktan çıkarılma” cezasına kadar öngörülen bir cezanın, hukuksal çerçeve içerisinde ve kanuna uygun süreçler işletilerek verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda hazırlanan makalede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun son haline göre memurların disiplin ve cezai sorumluluğu ele alınmış ve disiplin mevzuatındaki kavramlar ile disiplin soruşturma aşamalarındaki önemli durumlar masaya yatırılarak disiplin cezaları konusu genel bir perspektiften incelenmiştir.

Keywords

Abstract

It is important that civil servants, who have a major role and responsibility in the efficient and efficient execution of public services, behave in accordance with the disciplinary legislation in order to maintain the desired order for the public. For civil servants, behaviors that violate the rules defined in the Law constitute “disciplinary offense”. If this occurs, a penalty foreseen from the ”warning” penalty to the “dismissal from the civil service” should be given within the legal framework and in accordance with the law. In this article, According to the latest version of the Civil Servants Law No. 657, the disciplinary and criminal responsibility of civil servants were discussed and the concepts in the disciplinary legislation and important situations in the disciplinary investigation stages were discussed and the subject of disciplinary punishment was examined from a general perspective.

Keywords


 • 68 657 DMK, md. 135.Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü (2014), Disiplin Soruşturması Usûl ve Esasları,Ankara. Erişim Adresi: https://www.memurlar.net/common/ news/documents/574203/disiplin.pdf, Erişim Tarihi: 10.08.2019

 • Akgüner, Tayfun, (1998). Kamu Personel Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul.

 • Alver, Cemil, (1996). Memur Suçları ve Memur Soruşturması, Feryal Matbaacılık, Ankara.

 • Anayasa Mahkemesi, 20.09.1994 tarihli E.1994/47, K.1994/70 sayılı kararı,856c0d677bef?excludeGerekce=False&wordsOnly=False, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

 • Arslan, Süleyman, Akyılmaz, Bahtiyar, Sezginer, Murat ve KAYA, Cemil, (2011). İdare Huku- ku Mevzuatı, 7. Baskı, Ankara.

 • Aydın, Hüseyin, (2010). Ceza hukukunda kamu görevlisi kavramı. Ankara Barosu Dergisi, 68 (1).

 • Boz, Sacit Selman, (2017). Memur Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler. Selçuk Üni- versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25 (2), s.15-41.

 • Çağlayan, Ramazan, (2005). İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Mev- zuat, Ankara,

 • Çağlayan, Ramazan, (2017). İdare Hukuku Dersleri, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara.

 • Çelebi, Nurhayat, (2009). Resmi Ve Özel İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmen Ve Yöne-ticilerin Disiplin Sorunları Ve Ödüllendirici Uygulamaları, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakül- tesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, ss. 75-100

 • Disiplin, (t.y.). Türk Dil Kurumu Resmi Sitesi, http://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 15.08.2019.

 • Giritli, İsmet, Bilgen, Pertev ve Akgüner, Tayfun, (2006). İdare Hukuku Dersleri, Der Yayınları, İstanbul.

 • Gökcan, Hasan Tahsin ve Artuç, Mustafa, (2007). Ceza ve Usul Hukukunda Kamu Görevlisi Kavramı ve Özel Soruşturma Usulleri, Ankara, s.214.

 • Gözler, Kemal, (2009). İdare Hukuku, C.2, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, Bursa.

 • Gözler, Kemal ve KAPLAN, Gürsel, (2014). İdare Hukuku Dersleri, 15. Baskı, Bursa.Gözübüyük, A. Şeref, (2009). Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 28. Baskı, Ankara.

 • Güler, Birgül Ayman, (2005), Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, İmge Kitabevi, Ankara.

 • Güveyi, Ümit, (2013). Memur Disiplin Hukunda Mobing, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XVII (1-2), ss. 1455-1481.

 • Memur, (t.y.). Erişim Adresi: http://sozluk.gov.tr/ erişim tarihi: 15.08.2019

 • Oğurlu, Yücel, (2003). Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Ve Sorunu “NeBis İn İdem” Kuralı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 52(2), ss.101-124.

 • Örücü, Esin, (1966). Disiplin Cezaları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sistemi. İstanbulÜniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 32(2-4), 782-823. Erişim Adesi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/96352, Erişim Tarihi: 20.08.2019.

 • Özerdem, İbrahim, (2013). Ceza Mahkemesi Kararlarının Memur Disiplin Hukukuna Etkisi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, An- kara.

 • Özkal Sayan, İpek, (2009). Türkiye’de Kamu Personel Sistemi: İdari, Askeri, Akademik, AdliPersonel Ayrımı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64 (1-2), ss. 201-245

 • Sürbahan, Sadrettin, (1976). Disiplin Cezaları Ve Uygulaması. Kırali Ofset, Ankara.

 • Taşkın, Ahmet, (2006). Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Uygun, Fulya, (2012), Memur Disiplin Suç ve Cezaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Uzun, Mehmet Sami, (2018). Devlet Memurlarının Cezai ve Disiplin Sorumluluğu, s. 2-3, Eri-şim Adresi: https://adalethaber.org/2018/04/26/devlet-memurlarinin-cezai-ve-disiplin- sorumlulugu/, Erişim Tarihi: 10.08.2019

 • Yücel, Bilal, (2018). 657 Sayılı Kanunun Disiplin Hükümlerine Genel Bakış, Devlet DenetimElemanları Derneği, Mart, Erişim Adresi; http://denetde.org.tr/bilal-yucel-657-sayili- kanunun-disiplin-hukumlerine-genel-bakis/, Erişim Tarihi:12.08.2019.

 • 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU, Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf, Erişim Tarihi: 17.08.2019.

 • 1982 ANAYASASI, Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf, Erişim Tarihi: 25.08.2019

 • 26/09/2004 Tarihli 5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK). Erişim Adresi:https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf, Erişim Tarihi: 25.08.2019

 • 1/3/1926 Tarihli 765 Saylı TÜRK CEZA KANUNU (Mülga), Erişim Adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.765.pdf, Erişim Tarihi: 25.08.2019

                                                                                                    
 • Article Statistics