ÇEVRE MUHASEBESİ SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : MUHASEBE
Number of pages: 402-420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yoğun endüstrileşme faaliyetleri, işletmeler arasında artan rekabet, teknolojik değişimler, hızlı artan nüfus ve beraberinde canlanan tüketim talepleri, kent-lerdeki düzensiz yerleşme gibi nedenlerle çevre sorunları ortaya çıkmış, gün geçtikçe ivme kazanarak küresel boyutlara ulaşmıştır. Çevresel kaynaklarda oluşan kirlenmeler, niceliksel azalmalar ve niteliksel bozulmalar; canlıların yaşamı için tehdit oluşturmaya başlamıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel farkındalık ve bilinç artış göstermiştir. Çevresel sorunlarla yakından ilişkisi olan işletmeler tarafından sosyal sorumluluk üstlenerek çevresel farkındalığın, ‘çevreye duyarlı olma’ anlayışıyla işletme düzeyine yaygınlaştırılması gerekliliği doğmuştur. İşletmelerin faaliyetleri ile bu faaliyetlerin çevresel etkileri hu-susunda bilinçli davranmaları ve topluma karşı sorumlu olmaları çevre muhasebesi sistemine duyulan ihtiyacı ortaya koymuştur. Çünkü oluşturulan çevresel strateji doğrultusunda işletmelerin aldığı üretim, yönetim ve finansal kararlarında çevresel maliyet bilgilerine gerek duyulacaktır. Bu çevresel maliyet bilgilerine etkin ve doğru bir şekilde işleyen çevre muhasebesi sistemi sayesinde ulaşılacaktır. Böylece çevre muhasebesi sistemi ile işletmelerin çevrenin korunmasına yönelik gösterdikleri gönüllülük ve sorumluluk faaliyetleri, çevresel bilgilerin muhasebe bilgi sistemine dahil edilmesi yoluyla hem paydaşların hem de ilgili üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, işletmelerin çevre ile olan ilişkisinden ve bu ilişki sonucu ortaya çıkan çevresel maliyetlerden bahsedilerek, çevresel maliyetlerin muhasebeleştirilmesine yönelik bilgi verilmiş, çevre muhasebesi sisteminin amaçları ortaya koyularak, gerekliliği ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Environmental problems have arisen due to intense industrialization activities, increasing competition among enterprises, technological changes, rapidly inc-reasing population and the demands of revitalized consumption, irregular settlements in cities, and it has gained momentum and reached global dimensions. Pollution, quantitative decreases and qualitative deterioration in environmental resources; life has started to pose a threat to life. Increased environmental awareness and consciousness at national and international levels. Businesses closely associated with environmental issues; by assuming social responsibility, this environmental awareness must be extended to the level of the enterprise with the understanding of ’being sensitive to the environment’ Being conscious about the activities of the enterprises and their environmental effects and being responsible to the society revealed the need for the environmental accounting system. Because environmental cost information will be needed in production, management and financial decisions taken by enterprises in line with the established environmental strategy. In this context, environmental cost information will be needed in production and management decisions taken by enterprises in line with the environmental strategy established. This environmental cost information will be achieved through an effective and accurate environmental accounting system. In this way, the environmental accounting system and the volunteerism and responsibility activities of the enterprises for the protection of the environment will ensure that both stakeholders and relevant third parties are informed through the incorporation of environmental information into the accounting information system. In this study, the relationship between the enterprises and the environment and the environmental costs resulting from this relationship have been mentioned and information about the accounting of environmental costs has been given and the necessity of the environmental accounting system has been put forward.

Keywords