TÜRKÇEDEKİ “ALPAKA, AMALGAM, ANAGRAM, ASPİRİN”SÖZCÜKLERİNİN KÖKENLERİ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-28 02:55:35.0
Language : null
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili
Number of pages: 142-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcüklerinin köken tespiti ele alınmaktadır. Bu açıdan söz konusu sözcüklerin çeşitli Türkçe sözlüklerdeki köken bilgileri karşılaştırılmıştır. İlgili Türkçe sözlük ve yabancı sözlüklerdeki biçimleri köken, anlam ve telaffuz bakımından incelenmiştir. Bu bağlamda köken bilgisi konusunda tereddüt edilen alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcüklerinin Türkçe sözlüklerdeki köken bilgisi verileri yazılmış, anlamları açıklanmıştır ve ayrıca, kökeni olabileceği düşünülen dillerin sözlüklerindeki anlam ve telaffuzları da incelenmiştir. Böylelikle Türkçe ve yabancı kaynaklardaki tarihî, anlam ve ses verilerinden hareketle alpaka, amalgam, anagram ve aspirin sözcükleriyle ilgili olarak doğru bir köken tespiti yapılması amaçlanmıştır. Türkçe sözlüklerde bu sözcükler açısından köken konusunda görüş birliğine varıldığı gözlenmiştir; fakat köken, anlam ve ses bilgisi incelemeleri sonucunda edinilen bilgilere dayalı olarak bu sözcüklerin çeşitli Türkçe sözlüklerdeki köken tespitlerinin bizim tespitlerimizden farklı olduğu anlaşılmıştır. İşte bu nedenle söz konusu sözcüklerin kökeniyle alakalı varılan sonuçlar tarihî, ses bilimsel ve anlam bilimsel verilerden yararlanılarak açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines the origins of the words alpaka, amalgam, anagram and aspirin. In this regard, information regarding the origins of the given words has been compared across a variety of Turkish dictionaries. Their correspondings in the extant Turkish and non-Turkish dictionaries have been investigated in terms of their origin, semantics and pronunciation. In this line information regarding the origins of alpaka, amalgam, anagram and aspirin, of whose origins there is a ambiguity, has been provided from Turkish dictionaries. Their semantics have been explicated. Also, their corresponding semantics and pronunciations in their supposed origin languages have been explored. Hereby, it has been aimed to carry out a precise diagnosis of the origins of alpaka, amalgam, anagram and aspirin through a scrutiny of their history, semantics and pronunciations in the present Turkish and non-Turkish resources. It has been observed that Turkish dictionaries reach an agreement regarding the origins of the given words; yet, our investigations of their origins, semantics and phonetics have led us to a different conclusion of their origins from what is inferred from several Turkish dictionaries. Therefore, the conclusions drawn regarding the above-mentioned words have been explained through historical, phonetics and semantics data.

Keywords


 • Ayverdi, İlhan, (2011), Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Yayınları, İstanbul.

 • Boz, Erdoğan, (2011), Sözlük Bilimi Yazıları I, Gazi Kitabevi, Ankara.

 • Duden Deutsches Universalwörterbuch: Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, (2015), Bibliographisches Institut, Berlin.

 • Gülsevin, Gürer, (2011), “Türk Dil Kurumunun Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü”, Türk Dili, C. 100, S. 712, s. 299-308.

 • Karaağaç, Günay, (2015), Türkçenin Alıntılar Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara.

 • Karol, Sevinç; Suludere, Zekiye; Ayvalı, Cevat, (2010), Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

 • Meninski, Franciscus à Mesgnien, (2000), Thesaurus Linguarum Orientalium Turcicae- Arabicae-Persicae: Lexicon Turcico-Arabico-Persicum (haz. Mehmet Ölmez), Simurg Yayınları, İstanbul.

 • Pons Groβwörterbuch: Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, (2005), Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart.

 • Ragazzini, Giuseppe; Biagi, Adele, (2006), Dizionario Inglese Italiano Italian English Dictio- nary, Zanichelli, Bologna.

 • Redhouse, Sir James William, (1987), A Turkish and English Lexicon: shewing in English the significations of the Turkish terms, Librairie du Liban, Beirut.

 • Robert, Paul, (2001), Le Grand Robert de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris.

 • Saraç, Tahsin, (2003), Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük: Grand Dictionnaire Français-Turc, Adam Yayınları, İstanbul.

 • Somer, Güler; Yaşar, Ahmet, (2009), Kimya Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

 • Steuerwald, Karl, (1993), Deutsch-Türkisches Wörterbuch (Almanca-Türkçe Sözlük), Otto Har- rassowitz, Wiesbaden.

 • Şemseddin Sâmi, (2002), Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul.

 • Tietze, Andreas, (2002), Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı: Sprachgeschichtliches und etymologisches Wörterbuch des Türkei-Türkischen, C. 1 (A-E), Simurg Yayınları, İstanbul.

 • Türkçe Sözlük, (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

 • Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, (2015), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

 • Wahrig, Gerhard, (1997), Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh.

 • Webster, Noah, (1996), Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Langua- ge, Random House Value Publishing, New York.

                                                                                                    
 • Article Statistics