LİSE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE ÖFKE İFADE TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : PSİKOLOJİ
Number of pages: 387-401
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenleme (regüle) becerileri ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın genel evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul sınırları içerisinde bulunan lise kademesinde 9. 10. 11. ve 12. Sınıflara devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu, Pendik sınırları içerisinde bulunan lise kademesinde 9. 10. 11. ve 12. Sınıflara devam eden ergenlerden tesadüfi seçilen 141 kız ve 179 erkek olmak üzere toplam 330 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada öfke ifade tarzlarını belirlemek amacıyla Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği, duygu düzenleme becerilerini belirlemek amacıyla Duygu Düzenleme Ölçeği ve sosyodemografik form kullanılmıştır. Duygu Düzenleme ölçeği Gratz ve Roemer tarafından 2004 yılında geliştirilmiş olup duygu düzenlemedeki güçlükleri tespit etmeye yaramaktadır. Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği McKinnie-Burney (2001) tarafından geliştirilmiş olan AARS (Adolscent Anger Rating Scale) ve Türkçeye uyarlaması Aslan ve Sevinçler-Togan (2009) tarafından yapılan Ergen Öfke Değerlendirme Ölçeği toplam 41 maddeden oluşan 4’lü likert yapıda bir ölçektir. Ölçek, araçsal öfke, tepkisel öfke ve öfke kontrolü şeklinde üç alt boyuttan oluşmakla birlikte toplam öfke puanı olarak da değerlendirilebilmektedir. Araştırmada kullanılan veriler, anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Yapılan analizlerin ikili gruplarda varyans karşılaştırmaları için parametrik testlerden t-testi ve çoklu gruplar için ANOVA testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<,05 alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; Araştırmanın demografik değişkenlerinden olan cinsiyete göre duygu düzenleme boyutlarına ilişkin ortalamalar değerlendirildiğinde, pozitif odaklanma dışındaki diğer boyutların tamamının cinsiyete göre anlamlı farklılık sergiledikleri görülmektedir. Öfke alt boyutları ile cinsiyet arasındaki ilişkide, araçsal öfke ve tepkisel öfkenin cinsiyete bağlı olarak anlamlı farklılık sergilediği görülmekle birlikte öfke kontrolü için cinsiyet değişkeninin, bir farklılık unsuru olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study has been carried out to investigate Emotion Regulation Skills and Anger expression styles in adolescents of the variables and whether or not differentiation in terms of some variables. In the research, relational screening model was used. The general population of this study consists of students attending 9th, 10th, 11th and 12th grades in the high school level in Istanbul in the 2017-2018 academic year. The sample group of the study consisted of a total of 330 students (141 girls and 179 boys) randomly selected from adolescents attending 9th, 10th, 11th and 12th grades in the high school level in Pendik. In this study, Adolescent Anger Assessment Scale was used to determine anger expression styles, Emotion Regulation Scale and sociodemographic form was used to determine emotion regulation skills. The Emotion Regulation scale was developed by Gratz and Roemer in 2004 and serves to identify difficulties in emotion regulation. Adolescent Anger Rating Scale The Adolescent Anger Rating Scale developed by McKinnie-Burney (2001) and the Adolescent Anger Rating Scale, which was adapted by Aslan and Sevinçler-Togan (2009), is a 4-point Likert scale consisting of 41 items. The scale consists of three sub-dimensions: instrumental anger, reactive anger and anger control, but it can also be evaluated as total anger score. The data used in the study were collected through questionnaires. SPSS 20.0 program was used for data analysis. For the analysis of variance in paired groups, t-test, parametric tests and ANOVA test for multiple groups were used. Significance level was taken as p <.05. According to the results obtained in the research; When the averages of emotion regulation dimensions according to gender, which is one of the demographic variables of the study, are evaluated, it is seen that all other dimensions except positive focus show significant differences according to gender. Anger relationships between the size and gender, instrumental temper and exhibit significant differences as to the gender of anger is seen depending on the sex of the reactive anger, differences have been found to be a factor.

Keywords