ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri-Öğretmen Yetiştirme(Eğitim Programları ve Öğretim)
Number of pages: 123-139
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin öz yeterlik algılarının ölçümü için çok sayıda ölçek geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy (2001) tarafından geliştirilen Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formu’nun(TSES-SF) Türkçe uyarlaması yapılan örneğinin (ÖÖAÖ-KF) faktör yapısını inceleyerek geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Çalışmada 410’u ilkokul, 533’ü ortaokul öğretmeni olan 943 öğretmen yer almıştır. Türkçe’ye uyarlanan Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formu’nun (ÖÖAÖ-KF) faktör yapısını incelemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Ölçeğin hesaplanan Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçlarına göre, ölçeğin kabul edilebilir ve iyi düzeyde uyum değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Tüm ölçek maddeleri için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 88 olarak hesaplanmıştır. Bulgular, Türkçe’ye uyarlanan Öğretmen Öz Yeterlik Algısı Ölçeği-Kısa Formu’nun (ÖÖAÖ-KF) geçerlik ve güvenirlik bakımından öğretmenlerin Öz Yeterlik Algılarının ölçülmesinde kullanılabilecek uygun bir araç olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Numerous scales have been developed to measure teachers' self-efficacy perceptions. The aim of this study is to test the validity and reliability of the Turkish adapted sample of the Sense of Self-Efficacy Scale - Short Form (TSES-SF) developed by Tchannen-Moran and Woolfolk Hoy (2001), by examining the factor structure. The study consisted of 943 teachers, of which 410 were primary and 533 were secondary school teachers. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed to examine the factor structure of the Teacher Sense of Self-Efficacy Scale - Short Form (TSES-SF) adapted to Turkish. According to the calculated results of the Confirmatory Factor Analysis (CFA), it was determined that the scale had acceptable and good level of compliance values. Cronbach Alpha Reliability Coefficient was calculated as .88 for all scale items. The findings indicate that the Turkish adaptation of the Sense of Self-Efficacy Scale - Short Form (TTSES-SF) is an appropriate tool for measuring teachers' Self-Efficacy Perception in terms of validity and reliability.

Keywords


 • Afacan, Ş. (2008), “ Müzik Öğretimi Öz Yeterlilik Ölçeği”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005), Bilgisayar öğretmenleri için “bilgisayar

 • Akkoyunlu, B., ve Kurbanoğlu, S. (2004), “Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik

 • Aksoy, V. ve Diken, İ. H. (2009), “Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği:

 • Arslan, A. (2006), “Bilgisayar destekli eğitime ilişkin öz yeterlik algısı ölçeği”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), s.191-198.

 • Bandura, A. (1977), “Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psycho- logical Review”, 84(2), s.191-215.

 • Bandura, A. (1993), “Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning”, Educa- tional Psychologist, 28 (2), 117-148.

 • Bandura, A. (1994), Self-efficacy. V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol.4, pp. 71–81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).

 • Bandura, A. (1997), Self-efficacy: The exercise of control, New York: Freeman.

 • Bandura, A. (1998), “Personal and collective efficacy in human adaptation and change”, Ad- vances in psychological science, 1, 51-71.

 • Bandura, A. (2006), “Guide for constructing self-efficacy scales”, Self-efficacy beliefs of adolescents”, 5(1), s. 307-337.

 • Bıkmaz, F.H. (2002), “Fen öğretiminde öz yeterlik inancı ölçeği”, Eğitim Bilimleri ve uygula- ma, 1(2),s.197-2210

 • Büyüköztürk, Ş. (2009), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum 10. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.

 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006), “Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level”, Journal of school psychology, 44(6), s.473-490.

 • Cerit, Y. (2010), “Teacher efficacy scale: The study of validity and reliability and pre-service classroom teachers’ self-efficacy beliefs”, Journal of Theory and Practice in Education, 6 (1), s.68-85.

 • Chong, W. H., Klassen, R. M., Huan, V. S., Wong, I., & Kates, A. D. (2010), “The relationships among school types, teacher efficacy beliefs, and academic climate: Perspective from Asian middle schools”, The Journal of Educational Research, 103(3), s.183-190.

 • Çapa, Y., Çakıroglu, J., ve Sarıkaya, H. (2005). Development and validation of Turkish version of teachers' sense of efficacy scale. Education and Science, 30, s.74- 81.

 • Çapa-Aydın, Y., Uzuntiryaki-Kondakçı, E., Temli, Y., ve Tarkın, A. (2013), “Özyeterlik Kay- nakları Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması”, İlköğretim Online, 12(3), s.749-758.

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli ista- tistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları,1. Baskı. Pegem Akademi, Ankara.

 • Ekici, G. (2005), “Biyoloji öz–yeterlilik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği”, Hacettepe Üniversi- tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, s. 85–94.

 • Fives, H., & Buehl, M. M. (2010), “Examining the factor structure of the Teachers' Sense of Efficacy Scale”,The Journal of Experimental Education, 78, s.118-134

 • Friedman, I. A., & Kass, E. (2002), “Teacher self-efficacy: A classroom-organization conceptu- alization”, Teaching and teacher education, 18(6), s.675-686.

 • Heneman III, H.G., Kimball, S., & Milanowski, A. (2006), “The Teacher Sense of Efficacy Scale: Validation Evidence and Behavioral Prediction”, WCER Working Paper No. 2006-7. Wisconsin Center for Education Research (NJ1).

 • Henson, R. K., Kogan, L. R., & Vacha-Haase, T. (2001), “A Reliability Generalization Study of the Teacher Efficacy Scale and Related Instruments”, Educational and Psychological Measurement, 61, s.404-420.

 • Ho, I. T., & Hau, K. T. (2004), “Australian and Chinese teacher efficacy: Similarities and diffe- rences in personal instruction, discipline, guidance efficacy and beliefs in external determinants”, Teaching and Teacher Education, 20(3), s.313-323.

 • Hu, L. and Bentler, P. M. (1999), “Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analy- sis: Conventional criteria versus new alternatives”, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1), s.1-55.

 • Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984), “Teacher efficacy: A construct validation”, Journal of

 • Jöreskog, K. ve Sörbom, D. (2004), LISREL 8.71 ve PRELIS 2.71, Scientific Software Interna- tional, Inc. Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.

 • Klassen, R. M., Bong, M., Usher, E. L., Chong, W. H., Huan, V. S., Wong, I. Y., & Georgiou, T. (2009), “Exploring the validity of a teachers’ self-efficacy scale in five countries”,

 • Klassen, R. M., Tze, V. M., Betts, S. M., & Gordon, K. A. (2011), “Teacher efficacy research 1998–2009: Signs of progress or unfulfilled promise?”, Educational psychology review, 23(1), s. 21- 43.

 • Köse, İ. A., (2007), Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Yapı Geçerliğinin Farklı Grup- larda Sınanması, Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Eğitimde Ölçme Değerlendirme programı),Ankara.

 • Köse, İ. A., ve Demirtaşlı, N. R. (2007), “Öğretmen Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği” nin yapı geçer- liğinin farklı gruplarda sınanması”. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,14-15 Mayıs 2009, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

 • Kurt, T.(2009), Okul Müdürlerinin Dönüşümcü ve İşlemci liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Kolektif Yeterliği ve Öz yeterliği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.

 • Malinen, O. P., Savolainen, H., Engelbrecht, P., Xu, J., Nel, M., Nel, N., & Tlale, D. (2013),

 • Meral, B.F. ve Bilgiç, E. (2012), “Kaynaştırmada öğretmen yeterliği ölçeğinin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması”, [Turkish adaptation, validity and reliability study of the Teacher Efficacy for Inclusion Scale], International Journal of Human Sciences, 9 (2), s.253- 263.

 • Morgil, İ., Seçken, N., ve Yücel, A. S. (2004), “Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç- larının bazı değişkenler açısından incelenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), s. 62-72.

 • Nie, Y., Lau, S., & Liau, A. (2012), “The teacher efficacy scale: A reliability and validity study”,The Asia-Pacific Education Researcher, 21(2), s. 414-421.

 • Özdamar ,K. (2004), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi ( Çok Değişkenli Analiz- ler),Yenilenmiş 5. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.

 • Özdamar, K. (2002), Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 1 SPSS-Minitab,Kaan Kitabevi, Eskişehir.

 • Özdemir, A., Aydın, N., & Vural, R. A. (2009), “Çevre Eğitimi Öz-yeterlik Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), s.1-8.

 • Pajares, F. (1997), Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and ac- hievement, 10(149), 1-49.

 • Pajares, F., & Urdan,T. (2005), Self-efficacy Beliefs of Adolescents,(Ed. Pajares and Urdan, Self Efficacy During Childhood and Adolescense: İmplications for teacher and Parents, İnformations Age Publishing, 339-367

 • Poulou, M. (2007), “Personal teaching efficacy and its sources: Student teachers’ perceptions”, Educational Psychology, 27(2), 191-218.

 • Savran, A. ve Çakıroğlu, J. (2001), “Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine ilişkin öz-yeterlik inançları”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, s.105-112.

 • Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2007), “Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout”, Journal of educational psychology, 99 (3), s. 611-625.

 • Sodak, L. C., Podel, D. M. (1996), “Teacher Efficacy: Toward the understanding of multi- Faceted contruct”,Teaching & Teacher Education, 12, 4, s. 401-411.

 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Seçkin Yayın- cılık, Ankara.

 • Tschannen-Moran, M., & Woolfolk-Hoy, A. (2001), “Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education”, 17, s.783-805

 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), s.202-248.

 • Tsigilis, N., Koustelios, A., & Grammatikopoulos, V. (2010), “Psychometric properties of the

 • Yılmaz, K. ve Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008), “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yeterlik İnanç- ları.Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,41(2), s.143-167.

 • Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C., & Soran, H. (2004), “Yabancı Dilde Hazırlanan Bir Öğ- retmen Öz-yeterlik ölçeğinin Türkçe’ye Uygulanması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, s. 260-267. ÖĞRETMEN ÖZ YETERLIK ALGISI ÖLÇEĞI - KISA FORM

                                                                                                    
 • Article Statistics