0.05)." /> 0.05)."/>

14-18 YAŞ ARASI ERGENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Psikoloji
Number of pages: 342-354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada ergenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin, psikolojik dayanıklılığın alt değişkenlerinden olan akran desteği, okul desteği, aile desteği, uyum, empati ve mücadele azmi alt değişkenleri bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. 2018–2019 Eğitim-Öğretim Yılında İstanbul ili Sarıyer ilçesinde lise öğrenimine devam eden Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Turizm Otelcilik Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesinden kız ve erkek toplam 822 öğrenci üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Anket “Kişisel Bilgi Formu”, "Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” ve "İnternet Bağımlılığı Ölçeği” bölümlerinden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre internet bağımlılığı demografik özelliklere göre genel olarak anlamlı derecede farklılaşmaktadır. Aile özelliklerine göre internet bağımlılığı ve psikolojik dayanıklılık bir farklılık göstermemektedir (p<0.05). İnternet bağımlılığı toplam puanı ile psikolojik dayanıklılığın aile desteği, okul desteği, uyum, mücadele azmi ve toplam psikolojik dayanıklılık arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Arkadaş desteği ve empati ile internet bağımlılığı arasında ise istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05).

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to examine the relationship between the level of psychological resistance of adolescents and internet addiction in the context of peer support, school support, family support, adaptation, empathy and determination in the fight. In the academic year 2018-2019, 822 students from Anatolian High School, Middle School, Middle School for Tourism Management, Middle School for Girls and Anatolian High School Imam Hatip were subjected to survey. The questionnaire consists of the section "Personal Data Form", the Scale of Adolescent Psychological Resistance "and Internet dependency scale". According to the obtained results, internet dependence is generally different in demographic characteristics. In the sample it was bigger in the younger age group, the girl, the low class, I have a high school high school, and those who had a secret friend and emotional connection. Internet dependency and psychological resistance did not show a significant difference in family characteristics (p> 0.05). The statistically significant and negative correlation between the total number of Internet dependencies and family support, school support, adaptation, determination to fight and complete psychological resistance of psychological resistance (p <0.05) was determined. There was no statistically significant link between support for friends and empathy and Internet addiction (p> 0.05).

Keywords