SEDANTER KADINLARDA 8 HAFTALIK REKREATİF ETKİNLİKLİ YÜRÜYÜŞ EGZERSİZİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-28 02:06:12.0
Language : null
Konu : antrenman
Number of pages: 321-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu çalışmada rekreatif etkinlikli yürüyüş egzersizlerinin sedanter kadınlarda benlik saygısı üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmaya batman il merkezinde ikamet eden 20 kontrol ve 20 deney gurubu olmak üzere toplam 40 sedanter bayan katılmıştır. Araştırmaya katılan deney grubunun yaş ortalaması, 37,11± 0,63, kontrol grubunun yaş ortlaması ise; 36,85± 0,72 olarak tespit edilmiştir. Deney grubu 8 haftalık yürüyüş egzersizine tabii tutulmuş, kontrol grubu ise; herhangi bir aktiviteye tabii tutulmamıştır. Çalışmamızda; Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin 10 soruluk olan alt kategorisi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25 IBM istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine dair analiz Shapiro-Wilk testi ile test edilmiş olup, verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bağımsız guruplar arasındaki farklılık ise bağımsız guruplar arasındaki karşılaştırma IndependentSample T-Testi ile analiz edilmiştir. Grup içi öntest ve sontest karşılaştırmada ise PairedSamples T Testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Çalışma sonunda kontrol ve deney grubunun sontest sonuçlarının karşılaştırılmasında bütün soruların sontest değerlerinde deney grubuna ait değerlerin kontrol grubu değerlerinden anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of recreational activities with self-esteem in sedentary women were investigated. A total of 40 sedentary women, 20 of which were residing in the province of Batman and 20 of the experimental groups, participated in the study. The mean age of the experimental group was 37,11 ± 0,63 and the mean age of the control group were; 36.85 ± 0.72. The experimental group was subjected to 8-week walking exercise and the control group; it is not subject to any activity. In our study; The Rosenberg self esteem scale used 10 sub- categories. SPSS 25 IBM statistical package program was used to analyze the data. Data are summarized as mean and standard deviation. The data were analyzed by Shapiro-Wilk test for normal distribution and it was found that the data showed normal distribution. The difference between the independent groups was analyzed by Independent Sample T-Test. Paired Samples T Test was used in the pretest and posttest comparison. The error level was accepted as 0.05 in this study. At the end of the study, it was found that the values of the experimental group were significantly higher than the control group in the posttest values of all the questions in the comparison of the posttest results of the control and experimental group.

Keywords