BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANA YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-28 02:08:05.0
Language : null
Konu : BEDEN EĞİTİMİ
Number of pages: 314-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin boş zaman motivasyon düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmada, Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen ve Gürbüz vd. (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Boş Zaman Engelleri Ölçeği ve Pelletier vd. (1991) tarafından geliştirilen Mutlu (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Boş Zaman Motivasyon Ölçeği, 317 gönüllü katılımcıya uygulanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak “Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ölçeğin genelinden elde edilen ortalama puanlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Buradan hareketle farklı bölümlerde okuyan hedeflerin boş zamana yönelik motivasyon düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

This research; The aim of this study was to determine the leisure time motivation levels of the students of physical education and sports school. In the research in the relational screening model, developed by Alexandris and Carroll (1997) and Gürbüz et al. (2012) adapted to Turkish Leisure Scale and Pelletier et al. (1991), which was adapted to Turkish by Mutlu (2008), was applied to 317 volunteer participants. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak “Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ölçeğin genelinden elde edilen ortalama puanlar arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir. Buradan hareketle farklı bölümlerde okuyan hedeflerin boş zamana yönelik motivasyon düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir.

Keywords