12 – 14 YAŞ OBEZ ÇOCUKLARDA REKREATİF AMAÇLI YÜRÜME EGZERSİZİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-28 02:06:59.0
Language : null
Konu : antrenman
Number of pages: 300-306
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizinin obez çocuklarda benlik saygısı üzerine etkisinin incelenmesidir. Yaşları 12-14 arasında değişen 20 obez sedanter çocuk çalışmanın deney gurubunu, yine yaşları 12-14 arasında değişen 20 obez olmayan sedanter çocuk ise kontrol gurubunu oluşturmuştur. Deney gurubu 8 haftalık rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizine tabii tutulmuş olup, kontrol gurubu ise herhangi bir egzersiz faaliyetine tabii tutulmamıştır. Araştırmada bireylerin benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesinde on sorudan oluşan Rosenberg benlik saygısı ölçeğinin alt kategorisi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 22 IBM istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler ortalama ve standart sapma olarak özetlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizi yapan deney gurubunun benlik saygısı düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı derecede iyileşme saptanırken, kontrol gurubunu oluşturan bireylerin benlik saygısı düzeylerinde istatiksel olarak herhangi bir değişiklik saptanmamıştır. Sonuç olarak rekreatif amaçlı yürüyüş egzersizlerinin obez çocuklarda vücut kitle indekslerindeki iyileşmeyle birlikte bu iyileşmeye bağlı olarak benlik saygısı düzeylerinde olumlu etkiler yarattığını söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The aim of this study; The aim of this study is to investigate the effect of walking gait exercise on self esteem in obese children. Experimental group of 20 obese sedentary children aged between 12-14 years, 20 non-obese sedentary children aged 12-14 years were the control group. The experimental group was subjected to 8 weeks of recreational walking and the control group was not subjected to any exercise. In the study, the subcategory of the Rosenberg self-esteem scale consisting of ten questions was used to determine the self-esteem levels of individuals. SPSS 22 IBM statistical package program was used in the evaluation and calculation of the data obtained. Data are summarized as mean and standard deviation. As a result of the analysis; While there was a statistically significant improvement in the self-esteem levels of the experimental group doing recreation gait exercise, no statistically significant change was found in the self-esteem levels of the control group. In conclusion, we can say that recreational walking exercises have positive effects on self-esteem levels due to improvement in body mass index in obese children.

Keywords