MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÇALGIYA YÖNELİK BENLİK ALGILARI İLE SÜREKLİ OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019 -97
Yayımlanma Tarihi: 2019-10-17 02:13:45.0
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 82-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin çalgıya yönelik benlik algıları ile sürekli optimal performans duygu durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma, betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Ölçekler, 589 konservatuvar ve eğitim fakültesi müzik eğitimi öğrencisine uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, “Çalgıya Yönelik Benlik Algısı Ölçeği” ile “Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2” kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda, cinsiyet, ailenin eğitim durumu, mezun olunan lise türü, çalgı çalma ve çalgı çalışma süresi, bireysel çalgı başarı puanı, konser performansının mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin çalgıya yönelik benlik algısı düzeylerini doğrudan etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmayla öğrencilerin, çalgılarına yönelik benlik algısı ile sürekli optimal performans duygu durumları arasında pozitif yönlü, anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, the relationship between the self-perception of the students who get professional musical education towards instruments and their permanent optimal performance emotional state is analyzed. The research is completed in a descriptive quality according to correlational survey model. Scales are applied to 589 conservatory and department of music education students. As data collection tools, “Personal Information Form”, “Self-perception Scale towards Instruments” and “State and Permanent Optimal Performance Emotional State Scale-2” are used. In the collected data, it is found that gender, educational status of the family, type of graduated high-school, playing the instrument and the duration of playing, personal instrument success grades and concert performances directly affect the level of self-perceptions of students who get professional musical education towards instruments. It is also stated that there is a positive and significant relationship between students’ self-perceptions towards instruments and their permanent optimal performance emotional states.

Keywords


 • Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund R. C., Altıntaş. A. ve Jackson. S. (2007). Durumluk ve sürekli optimal performans duygu durum-2 ölçekleri’nin uyarlama çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York: Harper- Collins.

 • Jackson, S. A. ve Eklund, R. C. (2002). Assessing flow in physical activity: The flow state sca- le-2 and dispositional flow scale-2. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24, 133150.

 • Jawlik, A. A. (2016). Statistics from a to z. New Jersey: John Wiley ve Sons, Inc.

 • Karabulut, G. (2014). Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin çalgıya yönelik benlik algıları ile genel benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Karabulut, G. ve Tufan, E. (2014). Çalgıya yönelik benlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Sanat Eğitimi Dergisi, 2(2), 81-92. doi:10.7816/sed-02-02-05

 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler ve teknikler. Ankara:Nobel Yayınevi.

 • Özmenteş, S. (2007). Çalgı çalışma sürecinde özdüzenlemeli öğrenme ile duyuşsal özellikler ve performans düzeyi ilişkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Yıldız, G. ve Fer, S. (2008). Öz kavram envanteri 1’in geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzün- cü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 209-232.

                                                                                                    
 • Article Statistics