ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR HAZİNEDAR MESCİDİ ONARIMLARI HAKKINDA BİR BELGELEME

Author :  

Year-Number: 2019 -99
Language : null
Konu : SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
Number of pages: 1-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eskişehir Sivrihisar İlçesi Tarihi kent dokusunu günümüze kadar koruyabilmiş Türkiyede’ki nadir yerleşimlerimizden birisidir.Yine Sivrihisar Yunus Emre,Nasreddin Hoca ve Sinan Paşa gibi bir çok Türk büyüğünün doğup büyüdüğü kabul edilen bir şehrimizdir. Anadolu Selçuklu dönemi ve Karamanoğlu Beyliği döneminde önemli bir Türk Yerleşim yeri olan Sivrihisar bu önemini kısmen de olsa Osmanlı döneminde de korumuştur. Günümüzde Hazinedar Mescidi Sivrihisar’ın en önemli anıtsal yapılarından biridir.. Bu çalışmada Hazinedar Mescidinin tanıtımı, katolog yönteminde başlıklar oluşturularak verilmeye çalışılmıştır.Amacımız Mescidin ;Yeri,Adı,Banisi,Tarihi,Planı,Süsleme gibi özelliklerinin yanısıra ,yapının inşaa edildiği günden bugüne geçirdiği değişimlerin tespitidir.Ancak Kitabe ve Vakfiye gibi tarihi bilgilere ulaşmamızı kolaylaştıracak unsurların olmaması 20.yüzyıl öncesi onarımları tespit edebilmemizde sıkıntı yaratmıştır.Elde ettiğimiz belge ve bilgiler daha çok Cumhuriyet dönemine aittir.

Keywords

Abstract

Eskişehir Sivrihisar County has preserved until today the tissue one of our rare historic sites in Turkey. Again, Sivrihisar Yunus Emre, Nasreddin Hodja and Sinan Pasha, were birth of many Turkish are considered to be of our city. Sivrihisar, which is an important Turkish settlement during the Anatolian Seljuk period and Karamanoğlu Principality, has preserved this importance even it was partly in the Ottoman period. Our aim is to determine and evaluate the changes such as Place, Name, History, Plan, Decoration,etc. as well as the changes that the building has gone through since the day it was built. However, the lack of elements that make it easier for us to reach historical information such as the Inscription and the Foundation has caused difficulties in our ability to detect repairs before the 20th century.

Keywords


 • Altınsapan,E.(1988),Sivrihisarda Türk Mimarisi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Konya

 • Altınsapan,E.(1999).Ortaçağda Eskişehir Ve Çevresinde Türk Sanatı(11-15.Yüzyıllar Mimari- si).Anadolu Üniversitesi Yayınları,Eskişehir

 • Öney,G.(1976).Türk Çini ve Seramik Sanatı,Yapı Kredi Bankası Yayınları,İstanbul Özalp,T.(1961).Sivrihisar Tarihi:Tam İş Matbaası,Eskişehir

 • Parla C ve Altınsapan E. Sivrihisar Akdoğan Mescidi (2016) Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 32, s. 1-11

 • Ünal,S.(2018),Sivrihisar İlçe Merkezin’de Türk Mimarisi 1988 Sonrası Onarımla- rı.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Eskişehir

                                                                                                    
 • Article Statistics