PİYANO EĞİTİMİNDE ANLAMLANDIRMA VE DİKKAT STRATEJİLERİNİN AYNI KONU-FARKLI GRUPLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-98
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada anlamlandırma ve dikkat stratejilerine yönelik iki farklı uygulama yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Yapılan iki farklı uygulamada aynı konu farklı uygulamalar ile anlatılmıştır. Çalışmanın yürütülmesi için iki farklı deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen ve piyano dersi alan öğrencilerden oluşan gruplar ile (2 deney, 2 kontrol) ilgili stratejilere yönelik uygulama yapılmıştır. Her iki uygulama için seçilen ortak konu piyanoda nüans işaretleri olarak seçilmiştir. İlk uygulamada farkın kavranması ve öğrenilmesi için nüans işaretleri benzetimlerle anlatılmış, diğer uygulamada işaretlerin doğru zamanda fark edilerek uygulanması için uyarıcı işaretler kullanılmıştır. Yapılan uygulamalarda öğrencilerin performansları puanlanarak başarı durumları gözlenmiş ve elde edilen puanlar ile istatistik işlemler yapılmıştır. İstatistik işlemlerde parametrik ölçümler tercih edilmiş ve gruplar arasında bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Anlamlandırmaya dayalı uygulamada deney grubu yönünde fark bulunmuş ve deney grubunun daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Dikkat stratejisine dayalı ikinci uygulamada ise düşük düzeyli de olsa deney grubu yönünde bir eğilim bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, two different applications were made for elaboration and attention strategies and the results were evaluated. The same subject is explained with different applications in two different applications. Two different experimental and control groups were formed for conducting the study. Applications were made for the strategies with groups (2 experimental, 2 control) whose ages are between 8 and 10 and taking piano lesson. The common topic chosen for both applications was chosen as nuance signs on the piano. In the first application, the nuance signs were explained with simulations in order to understand and learn the difference. In the other application, the warning signs were used to detect and apply the signs at the right time. In the applications, the performances of the students were scored and their success was observed and the scores and statistical procedures were made. Parametric measurements were preferred for the statistical process and independent sample t test was applied between the groups. In elaboration process significant differences were found in the experimental group and the experimental group was found to be more successful. In the second application based on the attention strategy, it is observed that there are significant differences for the experimental group albeit at a low level.

Keywords