İSTANBUL’DAKİ YERLİ VE YABANCI MARKA ZİNCİR OTEL YÖNETİCİLERİN REKABETİ SÜRDÜRMEDE ÖNCELİKLENDİRDİKLERİ TEMEL YETENEKLER

Author:

Year-Number: 2019 -97
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Uluslararası Ticaret, Turizm ve Otelcilik
Number of pages: 212-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin içinde bulundukları çevrede rekabet üstünlüğünü nasıl elde edebileceklerine ilişkin yaklaşımlardan biri kaynak temelli (temel yeteneklere yönelik) yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetim bakış açısı çerçevesinde İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otel işletmelerin rekabet üstünlüğü ve stratejileri belirlerken temel yeteneklerden hangilerine öncelik verdiklerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otellerin rekabet üstünlüğü sağlama ve sürdürme anlayışına, rekabet stratejilerine, kurumun markasına ve imajına etki eden faktörlerin neler olduğu sorusunun yanıtını yerli ve yabancı marka zincir otellerin üst düzey yönetici bakış açısıyla irdelenmiştir. Çalışmanın bir alt amacı olarak, yerli ve yabancı marka zincir otellerin franchise, yönetim anlaşması ve sahiplik durumuna göre temel yeteneklere yaklaşımları araştırılmıştır. Araştırma evreni, İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otel işletmelerinden oluşmaktadır. İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otellerin toplam tesis sayısı 239 adettir. Bu otellerden örneklem olarak seçilen 152 adet tesisin üst düzey yöneticilerinden anket tekniği ile elde edilen veriler, istatistiksel veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen verilere göre, yerli ve yabancı marka zincir oteller rekabette önceliklendirdikleri temel yetenekler şunlardır: marka yönetimi yetenekleri, yönetim ve hizmet yetenekleri, pazarlama ve satış yönetimi yetenekleri, insan kaynakları yönetimi yetenekleri ve öğrenen örgütler yetenekler boyutudur. Bu çerçevede, zincir otel işletmelerinin küresel rakipleri ile rekabet etmek için; insan kaynakları yönetimi, öğrenen örgütler, pazarlama ve satış yönetimi, yönetim ve hizmet, marka yönetimi yeteneklerine odaklanmaları gerektiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

One of the approaches on how businesses can gain competitive advantage in their environment is a resource-based approach. The aim of this study is to determine which of the main competencies of local and foreign brand chain hotels in Istanbul within the framework of strategic management point of view in determining competitive advantage and strategies. In this study, the answer to the question of the factors affecting the brand and image of the corporation and the competitiveness of the domestic and foreign brand chain hotels in Istanbul, the competitive strategies, the brand and the image of the enterprises are examined from the managerial perspective of the local and foreign brand chain hotels. As a sub-objective of the study, the approaches of the local and foreign brand chain hotels to the main talents according to ownership status were investigated. The research population consists of local and foreign brand hotel chain hotels in Istanbul. The total number of local and foreign brand chain hotels in Istanbul is 239. The data obtained from the top managers of 152 facilities selected as a sample from these hotels by survey technique were analyzed using statistical data analysis program. According to the data obtained from the factor analysis, the core competences that they prioritize in local and foreign brand chain hotels competition are: brand management capabilities, management and service capabilities, marketing and sales management capabilities, human resource management capabilities and learning organizations capabilities dimension. In this framework, chain hotel businesses to compete with global competitors; the managers need to focus on human resource management, learning organizations, marketing and sales management, management and service, and brand management skills.

Keywords