SPOR SOSYAL HİZMETLER YAKLAŞIMININ TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 445-460
Year-Number: 2019 -97

Abstract

Spor, günlük yaşam içerisindeki fiziksel bir takım faaliyetler bütünü olmanın yanında kişinin duygusal, sosyal, bilişsel bakımdan gelişmesini sağlayan ve hayat standartlarını iyileştiren önemli bir sosyal olgudur. Aynı şekilde sosyal hizmetler de, kişilerin sosyal yaşamı içerisinde, psiko-sosyal gelişimini desteleyerek maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini sağlamaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan farklı nitelikteki sosyal sorunlara karşı artık multidispliner bir anlayışla yeni ve etkili sosyal hizmet müdahaleleri geliştirilmektedir. Spor-sosyal hizmetler de, sporcularla, spor yapılan kurumlarda veya spor organizasyonlarında güvenli bir ortamı oluşturma amacı taşıyan ve sosyal hizmet alanında yeni ortaya çıkan bir yaklaşımdır. Sporcularla, spor yapılan kurumlarda veya spor organizasyonlarında çalışmak, sosyal hizmet alanında yeni ortaya çıkan bir uygulama olmasına karşın sosyal hizmet eğitiminin ve sosyal hizmet alanının rehberliğinin teorik, pratik, araştırma ve politika bileşenlerini spor alanına aktarımı ve yeni istihdam alanlarının açılması fırsatını sunmaktadır. Etkili iki disiplin olan spor ve sosyal hizmetlerin başta sporda çocuk koruma programları olmak üzere birçok ortak uygulama alanının bulunması spor-sosyal hizmetleri yaklaşımının önümüzdeki süreçte öneminin daha da artacağını göstermektedir. Bu çalışma kapsamında da spor sosyal hizmeti ve sosyal hizmet politikalarında sporun rolü ve önemi konuları ele alınmıştır. Türkiye’de spor sistemi içerisinde sosyal hizmetlerin yeri, mevzuat ve önerilere yer verilmiş ve literatür incelemesine dayalı bir çalışma yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In addition to being a set of physical activities in daily life, sport is an important social phenomenon that improves one's emotional, social and cognitive development and improves living standards. Similarly, social services support the meeting of people’s moral and material needs supplement by psychosocial development of them in their social life, helping prevent and solve social problems and improving their living standards. At present, both in Turkey and in the World, against the different social problems are developed effective and new social service interventions with the multidisciplinary approachs. Sports-social services, also a new discipline emerging in the field of social services, aiming of creating a safe environment with athletes, sports organizations or institutions having a department of sport activities. Although working with athletes, at sports organizations or institutions having a department of sport activities is a new practice in the field of social services, it provides the opportunity to transfer the theoretical, practical, research and policy components of social service education and guidance of social services. The fact that sports and social services, which are two effective disciplines, have many common areas of application, especially child protection programs in sports, shows that the importance of sports-social services approach will increase in the long view. In this study being based on literature review are discussed the role and importance of sport in sport-social service and social service policies. This study, also, examines the place of social services within the sports system in Turkey and gives the legislation and proposals about sport-social services.

Keywords