GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZIMINDA KULLANILAN MÜZİKAL İFADELER: CİNUÇEN TANRIKORUR ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 245-260
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Cinuçen Tanrıkorur’un iki saz eseri temel alınarak, geleneksel Türk müziği notasyonunda az kullanılan veya az tercih edilen müzikal ifadelerin incelenip günümüz notasyonunda kullanılıp kullanılmaması gerekliliğine yönelik bir fikir ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanan bu araştırmada; nitel araştırma modelinde durum saptamaya yönelik olarak doküman incelemesi/doküman analizi ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada Cinuçen Tanrıkorur’un iki saz eseri üzerinde müzikal ifadelerin tespitine ve yorumlanmasına yönelik incelemeler yapılmıştır. Eserler, bestecinin kendi el yazısı ile yazdığı notalar üzerinden incelenmiştir ve dijital ortamda incelemeler ile yorumların hemen altına eklenmiştir. Eserlerin kullanılan bu ifadelerle nasıl icrâ edilmesi gerektiğine yönelik bir fikir geliştirilmiş ve bu ifadelerin gelenek icrâcıları tarafından nasıl algılanıp uygulanacağına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Nota ve icrâ farklılığının olumlu yönleri dışında olumsuz yönlerine de bir çözüm bulunabilmesi ve notasyonda beliren eksik veya yanlış yönlerin tamamlanması açısından bu iki eserin incelenmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, which was conducted based on Cinuçen Tanrıkorur's two saz (a stringed instrument) works in order to examine the less used or preferred musical expressions of traditional Turkish music notation and to provide an idea of whether these should be used in modern-day notation, document analysis and interview methods were used to determine the situation in the qualitative research model. In this research, Cinuçen Tanrıkorur's two saz works were examined for the determination and interpretation of musical expressions. The works were examined through the composer's own handwritten musical notes, and these, with reviews in digital media, were added just below the comments. An idea was developed with these expressions used with regard to how works should be performed, and suggestions were made on how these expressions will be perceived and applied by traditional performers. Examining these two works was thought to be useful in order to find a solution to the negative aspects besides the positive aspects of musical note and performance differences, and in terms of correcting the wrong aspects that appear in the notation and completing the missing aspects.

Keywords