MÜCADELE SPORLARINDA BOSU TOPU İLE YAPTIRILAN ANTRENMANLARIN DİNAMİK DENGE VE PATLAYICI GÜCE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 229-244
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Bu çalışmada amaç, mücadele sporlarında (taekwon-do, muaytay) 8 hafta süreyle BOSU topları ile yaptırılan antrenmanların, sporcuların dinamik denge ve patlayıcı güce olan etkilerini araştırmaktır. Çalışma grubu, yaşları 16-25 yaş aralığında, en az 3 senedir aktif spor yapan, görsel-duyusal bozukluğu olmayan, son bir yılda alt ekstremitelerinden herhangi bir sportif yaralanma geçirmemiş olan 30 erkek gönüllü sporcu ile oluşturuldu. Patlayıcı güç, kuvvet platformu ile ölçüldü. Dinamik denge egzersizlerinde, BOSU topları kullanıldı. Dinamik denge testleri, kablosuz taşınabilir denge sistemi (Sigma System Cosmo Gamma, Italy) ile ölçüldü. Bu testler için gözler açıkken çift ayak ve tek ayak (sol-sağ) testleri tercih edildi. Ayrıca kuvvet platformu (Bertec force platform P6000, U.S.A) ile çift ve tek ayakla (sol-sağ) dikey sıçrama yükseklikleri, zirve hız, zirve güç, zirve konsantrik kuvvet değerleri ölçüldü. İstatistiksel işlemlerde; tanımlayıcı istatistikler, ön test ve son test farkları SPSS sürüm 21 Paket Programı kullanılarak hesaplandı, t testi ve Wilcoxon testleri kullanıldı. Araştırma sonucunda, sağ ayakla dikey sıçrama patlayıcı güç değerlerinde deney grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<.05). Bunun aksine dinamik denge (hunting, limit, slalom, stabiliometry and tracking tests) ve bazı patlayıcı güç (çift ayak ve sol ayakla dikey sıçrama, zirve hız, zirve güç, zirve konsantrik kuvvet testleri) değerlerinde, istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmadı (p>.05). Bu sonuçların, hem deney hem de kontrol grubunda, elit sporcuların bulunmasından dolayı ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ayrıca BOSU topu ile yaptırılan denge egzersizleri ile birlikte kuvvet çalışmalarının da yaptırılması halinde gelecekteki çalışmalarda farklar bulunabileceği tahmin edilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to investigate dynamic balance (DB) and explosive power (EP) of players in combat sports (taekwon-do, muay-thai) which are effected by 8-week trainings applied with BOSU balls. Study group organized with 30 combat voluntary male players (16-25 yrs), no injuries for their lower extremity in last one year, at least 3 years actively, no have visual-sensory impairment. Force platform was used for data of EP. BOSU balls were used for DB exercises. Wireless portable balance system (Sigma System Cosmo Gamma, Italy) was used for DB tests. For these tests, eyes open bipedal and unipedal tests were prefered. In addition, vertical jump with bipedal and unipedal (left-right), peak velocity, peak power and peak concentric force values were measured by force platform (Bertec force platform P6000, U.S.A). All statistical analyses were done by SPSS, version 21. As a result, significant result was found between experiment (EG) and control groups (CG) on EP values (vertical jump with right–unipedal) (p<.05). On the contrary, no significant results were found between EG and CG on DB (hunting, limit, slalom, stabiliometry and tracking tests) and some values of EP (vertical jump with bipedal, left -unipedal, peak velocity, peak power, peak concentric force) tests (p>.05). It think that these results may be occure that elite players were been at the both EG and CG. In addition, it also suppose that if strenght trainings apply with BOSU balance exercises, significant differences may be found in next studies.

Keywords