OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Author:

Number of pages: 104-120
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramını nasıl algıladıklarını metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu araştırmanın, çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. Döneminde İstanbul ili Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerindeki tüm bağımsız anaokulu öğretmenleri, ilkokul ve ortaokulların anasınıfında görev yapan 104 öğretmen oluşturmaktadır. Bu çalışmada verilerin elde edilmesi, incelenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma modellerinden bir olan olgu bilim (fenomoloji) modelinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı ile elden edilen bilgiler içerik analizi ile tahlil edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin 13 kategori oluşturulmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin “çocuk” kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar incelendiğinde, en çok metafor bulunan kategorinin “şekil alabilen” olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this research is revealing how preschool teachers perceiving the concept of the “child” under favour of metaphors. The working team of this research contains 104 teachers who worked in preschools, primary schools and secondary schools in Avcılar and Beylikdüzü, Istanbul during the second semester of the 2018-2019 academic year. Phenomenology model used in the process of collection, examination and interpretation of data in the research. The informations obtained by collecting data analyzed by their contents. As a result of the analysis of collected data, 13 categories identified for the perception of concept of the child from the point of view of preschool teachers. When the metaphors produced by preschool teachers related to the concept of student are examined, it is seen that the most common category is “formable”.

Keywords