ORGANİZASYON VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: KLASİK FİZİK YAKLAŞIMI

Author:

Number of pages: 201-228
Year-Number: 2019 -96

Abstract

Organizasyonlar çevreleri ile uyum sağlamak için çevrelerini iyi tanımaları gerekmektedir. Organizasyonların, organizasyon yazın alanında belirtilen çevre türlerinden hangisinde olduğunu bilmesi fayda sağlayacaktır. Böylece iyi tanınan çevreye karşı etkin, etkili ve verimli şekilde stratejileri uygulayarak çevreye uyumluluğunu arttıracaktır. Bu çalışmada, organizasyonların organizasyon yazın alanında belirtilen çevre türlerinden hangisinde olduğu klasik fizik kurallarından yararlanılarak sağlanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, çalışmada organizasyon-çevre ilişkilerinin doğa bilimlerinin kolu olan klasik fizik bilim dalı ile olan ilişkisine istinaden uygulama kısmı tamamen örnek oluşturmak için hayali veriler kullanılarak ilgili organizasyonun hangi çevre türünde olduğu ölçümler ile sağlanmıştır. Bulgulara göre, O1 organizasyonu O2 organizasyonuna göre E1 ve E3 çevresi daha çok karmaşık ve belirsiz olarak tespit edilmiştir. Buna karşın O2 organizasyonun E2 ile olan çevresi O1 organizasyonuna göre belirli ve sade bulunmuştur. O1 organizasyonun çevresel belirsizliğini azaltmak klasik fizik kuralları kapsamında çevre ile olan ilişki sayısı azaltılmalıdır. İlişkiler nitelikli olmalıdır. Uzmanlaşmış personel bulundurmalıdır. Böylece organizasyon için uygun strateji belirlenecektir.

Keywords

Abstract

Organizations are supposed to know their environment well in order to adapt. It would be worthwhile for organizations to know which type of environment is specified in the field of organization literary language. Thus, it will increase its environmental compliance by implementing strategies in an effective and efficient manner against the well-known environment. In this study, it has been tried to ensure that which type of environment is mentioned in the field of organization literature by using classical physics rules. In this sense, with the regard to classical physics - which is one of the branch of natural sciences - and the relationship between organization and environment, the application part is provided with measurements by using fictitious data in order to form an example completely. According to the findings, the O1 organization was found to be more complex and uncertain than the O2 organization. On the other hand, the environment of the O2 organization with E2 was found to be specific and simple compared to the O1 organization. To reduce the environmental uncertainty of the O1 organization, the number of relationships with the environment should be reduced within the framework of classical physics rules. Relationships must be qualified. Specialized personnel must exist within the organization. Thereby, the appropriate strategy for the organization could be determined.

Keywords